Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • Přírodovědecká fakulta (změnit) • přijímací řízení MU do 30. 4. 2012

Přírodovědecká fakulta

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2012/2013 (zahájení: podzim 2012)

 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických a věd o Zemi. V akademickém roce 2012/2013 je důsledně naplňována koncepce třístupňového studia, jehož jednotlivé stupně jsou realizovány prostřednictvím bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Uchazeči z řad maturantů jsou přijímáni zásadně do bakalářských studijních programů. Magisterské programy jsou určeny absolventům bakalářského studia. Ke studiu doktorských programů, jejichž posláním je výchova budoucích vědeckých pracovníků, jsou přijímáni absolventi programů magisterských.

 • E-mailová adresa

  studijni@sci.muni.cz

 • Webová stránka
 • Den otevřených dveří

  21. ledna 2012 a 24. ledna 2012

 • Jak se studuje tento obor: nahlédněte do studijního katalogu
 • Celkový počet studentů v loňském roce

  3739

 • Celkový počet absolventů v loňském roce

  868

 • Celkový počet uchazečů v loňském roce

  5202

 • z toho bakalářských studentů

  4207

 • z toho magisterských studentů

  995

 • Informace o fakultě

  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických, geografických a geologických. Cílem vzdělávací činnosti fakulty je příprava budoucích odborných a vědeckých pracovníků a budoucích učitelů škol všech typů, především škol středních. Neoddělitelnou součástí této činnosti je podíl na základním i aplikovaném výzkumu, jímž fakulta tvůrčím způsobem přispívá k rozvoji vědeckého poznání. V akademickém roce 2012/2013 pokračuje fakulta v důsledném naplnění koncepce třístupňového studia (bakalářské-magisterské-doktorské). Bakalářské programy, standardně tříleté, jsou určeny maturantům. O studium v magisterských programech, standardně dvouletých se mohou ucházet absolventi bakalářského studia, doktorské studium je určeno absolventům programů magisterských. Vzdělávání zaměřené na získání primární vysokoškolské kvalifikace se uskutečňuje prostřednictvím bakalářských a magisterských studijních programů. Jejich úspěšné absolvování je završeno udělením akademického titulu "bakalář" (Bc.), resp. "magistr" (Mgr.). Studium je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků v daném oboru, nebo jako víceoborové, umožňující kombinaci dvou oborů. Bakalářské studijní programy představují ucelené vysokoškolské studium. Poskytují všeobecné vzdělání v oblasti dané vědní disciplíny, které je nezbytnou podmínkou pro další studium v magisterských programech. Vybrané obory bakalářských programů jsou orientovány profesně, s předpokladem přímého vstupu absolventů do praxe. Preferovaným a na fakultě již tradičním typem víceoborového studia je studium směřující k získání kvalifikace učitele alespoň dvou všeobecně vzdělávacích předmětů. Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získávají absolventi oborů "Učitelství předmětu (matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie a kartografie) pro střední školy", akreditovaných v rámci magisterských studijních programů. Pro studium těchto oborů jsou uchazeči připravováni v bakalářských programech prostřednictvím specializovaných oborů zaměřených na vzdělávání ("matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání").

  V akademickém roce 2012/2013 budou otevřeny a rozvrhově zajišťovány tyto kombinace: matematika+anglický jazyk a literatura, matematika+animátor sportovních aktivit, matematika+hudební výchova, matematika+biologie, matematika+fyzika, matematika+chemie, matematika+informatika s druhým oborem, matematika+geografie a kartografie, matematika+speciální pedagogika, matematika+výtvarná výchova, fyzika+chemie, fyzika+informatika s druhým oborem, fyzika+animátor sportovních aktivit, biologie+geografie a kartografie, biologie+chemie, biologie+informatika s druhým oborem, biologie+fyzika, chemie+geografie a kartografie, geografie a kartografie+historie, geografie a kartografie+anglický jazyk a literatura, geografie a kartografie+informatika s druhým oborem. Kombinace s anglickým jazykem a literaturou, historií, hudební výchovou, informatikou s druhým oborem, výtvarnou výchovou, speciální pedagogikou a oborem animátor sportovních aktivit jsou zajišťovány v rámci mezifakultního studia s Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou, Fakultou informatiky a Fakultou sportovních studií. Ostatní dvouoborové kombinace nejsou rozvrhově zajišťovány.

  Ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech v akademickém roce 2012/2013 je možno podávat přihlášky výhradně do prezenční formy studia, s výjimkou některých fyzikálních a geologických programů, v nichž je akreditováno i kombinované studium (kombinace prezenční a distanční formy).

 • O přijímacím řízení

  Podmínkou přijetí ke studiu kteréhokoli z navazujících magisterských studijních programů na Přírodovědecké fakultě MU je úspěšné složení přijímací zkoušky a úspěšné absolvování bakalář-ského studia. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních pro-gramů, resp. jejich oborů.

 • Informace o přijímací zkoušce

  Přijímací zkouška je písemná nebo ústní a odpovídá svým obsahem a rozsahem státní závěrečné zkoušce příslušného bakalářského studijního oboru. Požadavky jsou uvedeny na webové stránce fakulty.

 • Kritéria hodnocení uchazečů

  Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky. Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce je 1000 bodů. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů.

 • Uplatnění absolventů

  Absolventi magisterských programů jsou díky své erudici v teoretické i oblasti jednotlivých vědních oborů, jakož i v problematice informačních technologií, plně kvalifikováni pro samostatnou tvůrčí činnost v základním i aplikovaném výzkumu v ústavech AVČR, resortním či průmyslovém výzkumu a na vysokých školách. Absolventi oborů učitelství jsou připraveni pro výkon učitelského povolání jako učitelé alespoň dvou všeobecně vzdělávacích předmětů na všech typech středních škol.

Studijní program:
Antropologie, magisterské navazující studium
 • Navazující magisterský studijní program Antropologie prohlubuje vzdělání získané v předchozím bakalářském programu. Studenti získávají moderní poznatky v oboru a dále je prohlubují buď ve směru fyzické nebo sociokulturní antropologie.

Obor:
Antropologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Biochemie, magisterské navazující studium
 • Magisterský dvouletý program Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o oblastech biochemie jako je enzymologie, aplikovaná mikrobiologie, bioanalytická chemie, enzymové inženýrství, klinické biochemie, apod., kteří budou schopni získané poznatky aplikovat při řešení výzkumných úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání.

Obor:
Analytická biochemie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Biochemie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Biomolekulární chemie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Genomika a proteomika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Biologie, magisterské navazující studium
 • Navazující magisterský program biologie nabízí nejrůznější zaměření v rámci biologických disciplin - tradičně koncipované obory obecné biologie, směry systematické biologie a ekologie, směry založené na molekulárních přístupech i specializovanou matematickou biologii. Do tohoto programu je rovněž zařazen magisterský obor Biologie se zaměřením na vzdělávání

Obor:
Matematická biologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství biologie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství fyziky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství matematiky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Ekologická a evoluční biologie, magisterské navazující studium
Obor:
Botanika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství biologie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství fyziky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství matematiky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Zoologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Experimentální biologie, magisterské navazující studium
 • Navazující magisterský studijní program Experimentální biologie je garantován Ústavem experimentální biologie a zahrnuje v sobě tři samostatné studijní obory, které se dále dělí na jednotlivé směry (podrobnosti o oborech a směrech jsou uvedeny níže). Výuka oboru Speciální biologie je zajišťována Ústavem experimentální biologie ve spolupráci s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí, výuku oboru Molekulární biologie a genetika uskutečňuje Ústav experimentální biologie a výuku oboru Matematická biologie realizuje Institut biostatistiky a analýz.

Obor:
Matematická biologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Molekulární biologie a genetika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Speciální biologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Fyzika, magisterské navazující studium
 • Program směřující k získání vzdělání splňujícího současné požadavky profese fyzika, kvalifikovaného především pro samostatný vědecký výzkum ve specializovaných fyzikálních oborech.

Obor:
Biofyzika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Biofyzika, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Fyzika kondenzovaných látek, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Fyzika kondenzovaných látek, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Fyzika plazmatu, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Fyzika plazmatu, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Teoretická fyzika a astrofyzika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Teoretická fyzika a astrofyzika, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Učitelství fyziky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství chemie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství matematiky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
FSpS: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
FI: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Geografie a kartografie, magisterské navazující studium
 • Nezávisle na zvoleném oboru je cílem studia v navazujícím magisterském programu Geografie a kartografie upevnit a prohloubit znalosti, návyky a dovednosti, získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geografa a kartografa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geografických a kartografických oborech a v oblasti geografického, environmentálního a kartografického vzdělávání. Studijní program prohlubuje výrazněji specializaci na jednotlivé oblasti geografických věd a kartografie a na geografické vzdělávání (učitelství zeměpisu).

Obor:
Aplikovaná geografie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Fyzická geografie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Geografická kartografie a geoinformatika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Sociální geografie a regionální rozvoj, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
FF: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
FF: Učitelství historie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
FI: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Geologie, magisterské navazující studium
 • Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

Obor:
FF: Archeologie, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Geologie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Geologie, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Geologie pro kombinaci s archeologií, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Chemie, magisterské navazující studium
 • Magisterský dvouletý studijní program Chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie, jako je anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie a biochemie. Během studia se specializují na užší oblasti, ve kterých získají důkladné teoretické a praktické znalosti. Učitelský obor připravuje odborně i pedagogicky připravené učitele středních škol.

Obor:
Analytická chemie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Anorganická chemie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Fyzikální chemie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Chemie konzervování - restaurování, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Chemie životního prostředí, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Materiálová chemie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Organická chemie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Strukturní chemie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Učitelství biologie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství chemie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství matematiky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Matematika, magisterské navazující studium
 • Program směřující k získání vzdělání splňujícího současné požadavky profese matematika, kvalifikovaného především pro samostatný vědecký výzkum ve specializovaných matematických oborech, i pro práci v oborech aplikovaných.

Obor:
Algebra a diskrétní matematika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Aplikovaná matematika pro víceoborové studium, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
ESF: Ekonomie, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Finanční matematika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Geometrie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
PdF: Hudební výchova, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Logika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Matematická analýza, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Matematické modelování a numerické metody, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Matematika s informatikou, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
PdF: Speciální pedagogika, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Statistika a analýza dat, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
FF: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
Učitelství matematiky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
FSpS: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
FI: Učitelství výpočetní techniky pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
FF: Učitelství základů společenských věd pro střední školy, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové
PdF: Výtvarná výchova, forma: magisterské navazující prezenční dvouoborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2012/2013 (zahájení: podzim 2012)

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 2. 2012 do 30. 4. 2012 vč.