PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2021

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)

Celoživotní vzdělávání, forma: tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ.

  Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), které uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po podání e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

  Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 4 účastníků.

Studium

 • Cíle

  Program je určen absolventům magisterského studia v oborech učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ. Jeho absolventi získají kvalifikaci učitele dětí nebo žáků ve třídě nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se SVP v souladu s již získanou kvalifikací a zároveň také kvalifikaci speciálního pedagoga podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

  Délka programu: 6 semestrů

 • Další informace

  Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Informace o oboru

Obor
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)
Zkratka
DV20SPODUC
Kód
DV20SPODUC
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Akreditace
do 12. 5. 2023
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: