Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Analytická chemie

Doktorské studium, forma: kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Informace o studijním oboru

  Studijní obor Analytická chemie se zabývá určováním chemického složení a struktury látek. Analytická chemie vyvíjí metody a postupy analýz makro i mikroobjektů různé povahy, včetně Objektů živé přírody, buněčných i subbuněčných struktur. Pro vývoj analytických postupů používá moderní analytické metody molekulové spektroskopie, Atomové spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, plynové a kapalinové chromatografie, Elektroforézy a kombinace různých metod, zabývá se také vývojem nových detekčních a instrumentálních metod. Pro vyhodnocení analytických výsledků aplikuje a rozvíjí matematicko-statistické metody aj. chemometrické techniky zejména pro validaci metod a správnou laboratorní praxi.
 • Podmínky přijetí

  Absolvování magisterského studia v oboru chemie, úspěšné složení přijímací zkoušky z vybraného Oboru, tzn. znalosti z klasických i moderních analytických metod. Předpokládá se dobrá znalost anglického jazyka (přečtení a přeložení neznámého odborného Textu z analytické chemie, krátká konverzace o dosavadní odborné činnosti, zejména tématu diplomové práce či záměrech do budoucnosti). Stručný výklad zvoleného tématu doktorské disertace v anglickém jazyce.
 • Kritéria hodnocení uchazečů

  Úspěšně absolvovat nejméně 4 povinně volitelné 1 semestr. předměty zaměřené na rozšíření Znalostí vědního oboru jako celku, ukončené zkouškou. Tyto předměty student volí z nabídky (Viz formulář B) nebo se souhlasem školitele i z jiných předmětů nabízených fakultou (12 kreditů). Úspěšně absolvovat nejméně 4 volitelné 1 semestr. předměty prohlubující znalosti studenta ve vazbě k tématu disertační práce, ukončené kolokviem. Předměty si student volí podle vlastního Uvážení z předmětů nabízených fakultou nebo i jinou fakultou MU a na doporučení školitele. Jeden z předmětů může student se svolením školitele absolvovat zpracováním literatury (12 kreditů). oborový seminář (3 kr./ Sem.) pomoc při laboratorní výuce (25 kr. / sem.) disertační práce (110 - 120 kr.)
 • Uplatnění absolventů tohoto oboru

  Absolvent doktorského studia oboru analytická chemie má široké znalosti ze všech základních Disciplin chemie, které dovede při potřebě aplikovat na řešení vybraného problému. Hluboké Znalosti, má v oblasti teoretických principů analytických metod. Vyzná se ve vyhledávání poznatků v literatuře a jejich použití při plánování pokusů, ovládá moderní spektrometrické metody, Vyzná se v separačních metodách, ovládá počítačové metody zpracování výsledků a chemometrii pro správné vyhodnocení analytických výsledků, validaci metod. Zná principz správné laboratorní praxe. Absolventi se uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech s hutním, strojírenským, geologickým, geochemickým, sklářským, Agrochemickým, klinickým, hygienickým, zemědělským, veterinárním, potravinářským, Farmaceutickým nebo ekologickým zaměřením. Absolvent je flexibilní a dovede se přizpůsobit i Požadavkům jiných chemických pracovišť, vyhoví jejich požadavkům na řešení úkolů, včetně Požadavků na řídících funkcích či uplatnění v obchodu.

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti analytické chemie, vycházející z aktuálních požadavků praxe. Studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti a výzkumu experimentálního charakteru pod vedením školitele. Široké teoretické znalosti chemie, které student získá absolvováním předmětů, jsou doplněny praktickými zkušenostmi s moderními technikami instrumentální analýzy. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury i sám sepisovat publikace a zprávy v anglickém jazyce a bude pomáhat s výukou studentů bakalářského či magisterského studia. Dosažené vědecké poznatky student publikuje v renomovaných odborných časopisech a shrne v podobě doktorské disertační práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v metodách klasické i moderní analýzy anorganických, organických a biologicky významných látek;
  • s nabytými zkušenostmi a teoretickými znalostmi reagovat na variabilní požadavky praxe, vyvíjet nové analytické metody;
  • zodpovídat za chod provozní nebo výzkumné analytické laboratoře a řídit pracovní tým;
  • orientovat se v chemické literatuře a dalších zdrojích chemických informací;
  • posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi;
  • o výsledcích své práce sepsat v českém nebo anglickém jazyce zprávu nebo vědeckou publikaci a výsledky prezentovat s použitím moderní počítačové techniky na odborných domácích a mezinárodních fórech.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studia oboru Analytická chemie má široké znalosti ze všech základních oborů chemie, které dokáže aplikovat na řešení zadaných úkolů v akademickém prostředí i v oblasti průmyslu. Během doktorského studia rutinně využívá chemickou literaturu a další informační zdroje, rozšíří si teoretické znalosti a prohloubí praktické dovednosti nejen v konkrétní oblasti vlastního výzkumu. Absolvent zvládne moderní metody spektrometrické analýzy a separační metody včetně počítačového zpracování výsledků a chemometrie pro správné vyhodnocení výsledků analýz a validaci metod. Zná a je schopen realizovat principy správné laboratorní praxe.

  Naši absolventi se uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd a ve výzkumných ústavech nebo podnicích s hutním, strojírenským, geologickým, geochemickým, sklářským, agrochemickým, klinickým, hygienickým, zemědělským, veterinárním, potravinářským, lékařským, farmaceutickým nebo ekologickým zaměřením. Absolventi jsou flexibilní; dovedou se přizpůsobit požadavkům i ostatních pracovišť s chemickým zaměřením při řešení úkolů komplexního charakteru. Široký přehled v analytické instrumentaci a znalost analytické problematiky napříč výrobními obory, službami a zdravotnictvím umožňují absolventům doktorského studia analytické chemie uplatnění ve sféře vývoje a výroby analytických přístrojů jakož i jejich kvalifikovaného prodeje a servisu.

 • Regulovaná povolání

  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Standardní doba studia oboru činí osm semestrů; během studia musí student získat celkem 240 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty:

  1. Povinné:

  a. Příprava disertační práce XD 100: zápočet, 5 až 30 kreditů/semestr.

  b. Pomoc při výuce XD 102: zápočet, implicitní počet kreditů (1 hod. týdně pomoci při výuce odpovídá kreditové hodnotě 1).

  c. Odborná přednáška v cizím jazyce XD 106: zápočet, 2 až 5 kreditů.

  d. Seminář DSP Chemie XD 107: zápočet, 1 kredit/semestr.

  e. Oborový seminář CD n01: zápočet, 2 kredity/semestr.

  f. Zacházení s chemickými látkami C7777: zápočet, 0 kreditů/semestr.

  2. Povinně volitelné:

  a. Předměty rozšiřující teoretické vědomosti: implicitní počet kreditů + počet kreditů za ukončení předmětu, například 1+2, 2+2, 3+2.

  b. Předměty prohlubující znalosti oboru: implicitní počet kreditů + počet kreditů za ukončení předmětu, například 3+1, 2+1, 1+1.

  3. Volitelné:

  a. Studium literatury XD 101: zápočet, 1 až 5 kreditů.

  b. Zahraniční pracovní pobyt XD 110: zápočet, až 30 kreditů.

  c. Rešeršní projekt XD 104: zápočet, 1 až 5 kreditů.

  d. Příprava publikace XD 105: zápočet, 2 až 10 kreditů.

  e. Volitelný předmět: implicitní počet kreditů + počet kreditů za ukončení předmětu.

  Podrobná pravidla lze nalézt na: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Analyticka-chemie

 • Cíle kvalifikačních prací

  1. Získání 240 kreditů za celé studium.

  2. Získání nejméně 120 kreditů za předmět Příprava disertační práce (XD 100).

  3. Získání nejméně 150 kreditů v součtu za následující předměty s proměnnou kreditovou hodnotou:

  a. Příprava disertační práce (XD 100).

  b. Studium literatury (XD 101)

  c. Příprava publikace (XD 105)

  4. Získání nejméně 24 kreditů za předmět Pomoc při výuce (XD 102).

  5. Získání nejméně 24 kreditů za povinně volitelné předměty, vybrané z nabídky Studijních katalogů PřF MU, Studijních katalogů MU nebo jiné vysoké školy:

  a. Předměty rozšiřující teoretické vědomosti; zapisují se 4x během studia. Jedná se o předměty, definované ve Studijním a zkušebním řádu MU jako „předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu“. Předmět je zakončen zkouškou.

  b. Předměty prohlubující znalosti oboru; zapisují se 4x během studia. Jedná se o předměty, definované ve Studijním a zkušebním řádu MU jako „předměty prohlubující specializované znalosti“. Předmět je zakončen kolokviem.

  6. Získání zapsaného počtu kreditů za následující semináře, na nichž je účast povinná po skutečnou dobu studia:

  a. Oborový seminář (CD n01, kde n = 1 až k, přičemž k je počet skutečně absolvovaných semestrů studia DSP, maximálně však n = 8. Seminář není povinný pro studenty kombinovaného studia.

  b. Seminář DSP Chemie (XD 107) po dobu studia, maximálně v celkové hodnotě 8 kreditů. Student před obhajobou své disertační práce vystoupí na semináři s přednáškou obsahující výsledky jeho disertační práce. Seminář není povinný pro studenty kombinovaného studia, přednáška před obhajobou je však povinná pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou).

  7.Získání zapsaného počtu kreditů za předměty s proměnnou kreditovou hodnotou:

  a. Zahraniční pracovní pobyt (XD 110)

  b. Rešeršní projekt (XD 104)

  c. Odborná přednáška v cizím jazyce (XD 106)

  8. Získání počtu kreditů, který doplňuje počet kreditů získaných v bodech 1. až 7 na celkovou hodnotu 240 kreditů. Zbývající počet kreditů lze získat absolvováním jednoho nebo více dalších volitelných předmětů:

  a. Volitelný předmět 1 zakončený zkouškou.

  b. Volitelný předmět 2 zakončený kolokviem.

  c. Volitelný předmět 3 zakončený zápočtem.

  9. Podmínkou pro úspěšné ukončení doktorského studia je publikování výsledků v periodiku, v němž jsou uveřejňovány práce po recenzním řízení. Počet publikací podmiňující přístup k obhajobě doktorské disertace se řídí následujícím kritériem, přičemž současně platí, že doktorand je prvním autorem alespoň jedné z publikací:

  a. publikace v periodiku s impaktním faktorem (IF); hodnota součtu IF není stanovena.

  b. publikace v periodiku s IF; hodnota součtu IF je rovna nejméně 4.

  Podrobná pravidla lze nalézt na: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Analyticka-chemie

Informace o oboru

Obor
Analytická chemie
Zkratka
ANAL
Kód
1403V001
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Akreditace
do 31. 5. 2020
Program
P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)