Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Bezpečnostní a strategická studia

Magisterské navazující studium

, forma:

prezenční jednooborové

, vyučovací jazyk:

čeština

.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Přijímací zkouška do studijního oboru bezpečnostní a strategická studia probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30. 4. 2019 (rozhoduje razítko pošty). Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v červnu 2019.

  V 1. kole může být přijato maximálně 5 uchazečů.

  Celkový maximální počet přijatých v obou kolech přijímacího řízení je 25 studentů, kteří ovšem musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku (viz níže).

 • Doporučená literatura ke zkouškám

  Literatura je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/bss/ (je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce bezpečnostních a strategických studií).
 • Kritéria hodnocení uchazečů

  Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů.
 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  15
 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  56

Studium

 • Cíle

  Obor Bezpečnostní a strategická studia je v magisterském stupni zaměřen na široké a hluboké poznání bezpečnostních problémů a strategického myšlení. Cílem oboru je seznámit se soudobými atributy a možnostmi výzkumu bezpečnosti a strategie a s aplikací teorií a konceptů v této oblasti, a to primárně z politologického pohledu. Pozornost je věnována analytickým a teoretickým aspektům. Zohledněny jsou různé přístupy k pojetí bezpečnosti a strategie. V jednotlivých předmětech jsou rozvíjeny teoretické, metodologické a analytické schopnosti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • nezávisle analyzovat bezpečnostní jevy a procesy;
  • predikovat vývoj bezpečnostních a startegických problémů;
  • srovnávat bezpečnostní politiku různých aktérů;
  • aplikovat důležité prvky teorií a metod a startegického myšlení;
  • analyzovat a řešit konflikty s bezpčnostní relevancí.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi oboru mohou nalézt uplatnění jako bezpečnostní analytici v bezpečnostní oblasti v civilní státní správě, samosprávě, v diplomacii, v soukromých firmách, specializovaných na bezpečnostní oblast, v médiích (bezpečnostní servery, bezpečnostní časopisy apod.). Dále jako příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil na postech, v nichž je požadováno magisterské vysokoškolské vzdělání (zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). A v neposlední řadě jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na bezpečnostní oblast.

 • Regulovaná povolání

  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Magisterský stupeň oboru Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity trvá standardně 4 semestry, což zpravidla představuje tři semestry vlastní výuky, čtvrtý semestr je určen pro absolvování bezpečnostní praxe a pro sepsání magisterské diplomové práce (včetně absolvování diplomového semináře). Studium je koncipováno jako kreditní v evropském kreditovém systému ECTS (European Credit Transferable System). V průběhu studia je pořadí zápisu předmětů libovolné (není-li omezeno prekvizicemi).

  Studium je zakončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou. Aby se studentka či student mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni mít na studijním programu celkově 120 kreditů (ECTS). Z toho 69 kreditů za povinné předměty a 51 kreditů za povinně volitelné a volitelné předměty: z toho minimálně 39 kreditů za povinně volitelné předměty. ECTS získané za minimální jazykovou kompetenci se započítávají do povinně volitelných předmětů.

 • Praxe

  V rámci studia je obsažen povinný předmět Bezpečnostní praxe. Předmět je zamýšlen jako praxe v bezpečnostní instituci. Hlavním cílem je aplikace znalostí. Studenti/tky mají být schopni/y pochopit a řešit realitu bezpečnostních problémů a procesů procesů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Státní zkouška sestává z obhajoby práce a ze dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (Soudobé přístupy k výzkumu bezpečnosti a strategie, Bezpečnostní a strategické analýzy). Obsah obou předmětů je vymezen státnicovými okruhy a zadanou literaturou.

  Ihned po obhajobě následuje ústní přezkoušení z obou předmětů státní závěrečné zkoušky. Přezkoušení probíhá formou kladení otázek členy komise na bázi státnicových okruhů a zadané literatury.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního oboru může získat hodnost PhDr. v oboru Bezpečnostní a strategická studia (vyžadována je obhajoba práce a zkouška). Dále může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Na Fakultě sociálních studií lze pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Politologie.

 • Motto

  „(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání“
 • Další informace

15
uchazečů
bylo loni přijato
56
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Bezpečnostní a strategická studia
Zkratka
BSS
Kód
6701T014
Typ
magisterský navazující
Titul
Mgr.
Akreditace
do 31. 12. 2019
Program
N6701 N-PL Politologie