Přijímací řízení do DSP 2019/2020 (podzim 2019)

Veřejná ekonomie (angl.)

Doktorské studium

, forma:

prezenční jednooborové

, vyučovací jazyk:

angličtina

.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  1) Odborná zkouška probíhá ústní formou. Ověřují se znalosti z ekonomie, veřejné ekonomie a veřejných financí.

  2) Rozprava se vztahuje k odborné písemné práci (o rozsahu 8–12 stran) zpracované uchazečem, ve které uchazeč prokazuje zájem o téma disertační práce a znalosti v oblasti, ke které se toto téma váže. Obligatorními součástmi této práce jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení.

  3) Zkouška z angličtiny

  Podrobné informace o přijímacím řízení a náležitostech přihlášky naleznete na : https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

 • Kritéria hodnocení uchazečů

  Komise doporučuje uchazečům před přijímací zkouškou oslovit uvažovaného školitele a ujasnit si s ním způsob uchopení vybraného tématu. Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu: - odborná zkouška 20 % - odborná rozprava 70 % - zkouška z angličtiny 10 %.
 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  1
 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  1

Studium

 • Cíle

  Cílem studia oboru je prohloubit znalosti získané studiem v magisterském oboru se zaměřením na veřejnou ekonomii, veřejnou správu, regionální rozvoj a neziskový sektor a také poskytnout absolventům jiných oborů možnost re-specializace ve třetím stupni studia. Základním úkolem studia je rozvinout předpoklady a schopnosti tvůrčího vědeckého přístupu ke zkoumání a řešení ekonomických otázek v oblasti veřejného a také neziskového sektoru. Studenti se seznámí s moderními přístupy k teorii a praxi veřejného a neziskového sektoru a regionálního rozvoje z pohledu různých ekonomických směrů a přístupů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • být členem týmu pro tvorbu veřejných politik na všech úrovních;
  • řídit a být členem řídicích orgánů veřejných a neziskových organizací;
  • pracovat na pozici vysokoškolského pedagoga se zaměřením na veřejný a neziskový sektor;
  • koordinovat (řídit) místní a regionální rozvoj a jeho parciální subsystémy;
  • pracovat na pozici výzkumného pracovníka se zaměřením na veřejný a neziskový sektor.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi oboru jsou profilováni k práci v řídících pozicích v organizacích veřejného a neziskového sektoru, v orgánech odpovědných za tvorbu veřejné politiky a za podporu a realizaci místního a regionálního rozvoje. Absolvent také může působit jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník v daném oboru.

 • Regulovaná povolání

  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Standardní doba studia činí 4 roky, maximální doba od zápisu ke studiu do řádného ukončení studia je rovna dvojnásobku standardní doby studia.

  Studium se uskutečňuje pod vedením školitele a řídí se individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou.

  V rámci svého studia je student povinen získat celkově minimálně 240 kreditů, z toho minimálně 120 kreditů za zpracování disertační práce.

  V průběhu studia je student povinen absolvovat:

  - povinné předměty, tj. povinné předměty společného základu (Econometrics, Metodologie I, II) a oborově povinné předměty,

  - povinně volitelné předměty v minimální hodnotě 10 kreditů, přičemž za povinně volitelný předmět Pomoc při výuce může získat maximálně 25 kreditů za studium.

  V souladu se zaměřením oboru a po dohodě se svým školitelem si student dále volí volitelné předměty z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru či z nabídky jiných oborů ESF či celé MU.

  V průběhu prvních dvou semestrů se student věnuje v rámci povinného předmětu Studium literatury studiu světové knižní a časopisecké literatury relevantní tématu disertační práce. Na základě získání poznatků o současném stavu výzkumu v dané oblasti specifikuje v průběhu třetího semestru výzkumný problém řešený ve své disertační práci a zpracuje projekt svého výzkumu. Od třetího semestru dále si student zapisuje povinný předmět Příprava disertační práce, v jehož rámci zpracovává pod vedením svého školitele disertační práci.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Podmínkou řádného ukončení studia DSP je:

  - získání kreditů za absolvování předmětů v předepsané skladbě, a to v celkové minimální hodnotě 240 kreditů

  - absolvování části studia na zahraniční instituci (vyjma Slovenska) v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci

  - složení státní doktorské zkoušky

  - obhájení disertační práce.

  Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru studia. Obecné požadavky SDZ jsou součástí obsahu programu, specifické požadavky představují tematické teoretické okruhy vztahující se k tezím disertační práce.

  Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce předkládá student teze disertační práce, které dokumentují (1.) míru orientovanosti studenta v publikovaných výsledcích výzkumu a (2.) promyšlenost, teoretickou podloženost a relevantnost zvoleného výzkumného postupu. Státní doktorská zkouška probíhá formou rozpravy k předloženým tezím, přičemž otázky jsou pokládány v širším kontextu daného oboru. Cílem je prokázat připravenost studenta k samostatné vědecké činnosti v daném oboru.

1
uchazečů
bylo loni přijato
1
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Veřejná ekonomie (angl.)
Zkratka
VEEKA
Kód
6202V053
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Akreditace
do 30. 9. 2020
Program
P6224 D-HPS4 Hospodářská politika a správa (čtyřleté)