E- přihláška pro Všeobecné, Zubní lékařství a Fyzioterapii v anglickém jazyce 2019/2020-agentury

Fyzioterapie (angl.)

Bakalářské studium

, forma:

prezenční jednooborové

, vyučovací jazyk:

angličtina

.

Přijímací řízení

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního oboru je vychovat pro zdravotnickou praxi kvalifikovaného odborníka - bakaláře, který bude oprávněn vykonávat činnosti fyzioterapeuta na úseku léčebně preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace. Studium není vhodné pro osoby se sníženou pracovní schopností.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znát základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti rehabilitace a dalších lékařských věd, o něž se rehabilitace opírá;
  • vysvětlit souvislosti a vztahy mezi rehabilitací a dalšími poznatky lékařských věd;
  • vhodně aplikovat různé přístupy rehabilitace v závislosti a na jednotlivých diagnózách;
  • umí na základě poznatků vědecké metodologie navrhnout jednoduchý model výzkumu z oblasti rehabilitace;
  • reflektovat hodnotová etická východiska, pozitivně motivovat pacienty v průběhu rehabilitace a metodologicky korektně a s využitím relevantních poznatků argumentovat ve prospěch zvolených postupů léčebné rehabilitace u pacienta.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi najdou široké uplatnění ve všech lékařských oborech vyžadujících fyzioterapii pacientů.

 • Regulovaná povolání

  • Fyzioterapeut
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Požadované studijní povinnosti vyplývají zejména ze studijního plánu a zavedené organizace studia fyzioterapie. Student musí absolvovat předepsané zápočty, kolokvia a zkoušky ze studijních předmětů, prázdninovou odbornou praxi, a vykonat státní závěrečnou zkoušku (SZZ), která zahrnuje část teoretickou (písemnou a ústní) a praktickou.

 • Praxe

  Odborná praxe probíhá na specializovaných odděleních nemocnic a zdravotnických zařízeních města Brna. Dohled nad odbornou praxí vykonává specializovaný garant a školitel z praxe, který dbá na dodržování hygienických, bezpečnostních, pracovních, provozních a požárních přepisů, s nimiž je student před jejím započetím seznámen.

  Odborná praxe se skládá ze souvislé odborné praxe - prázdninové ve 2. semestru v délce 3 týdnů, ve 4. semestru v délce 4 týdnů a souvislé odborné praxe před státnicemi v 6. semestru v délce 5 týdnů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Podmínkou podání žádosti o vykonání SZZ je splnění všech studijních povinností a uzavření posledního ročníku studia.

  SZZ se skládá z několika částí: 1) Obhajoba bakalářské práce.

  2) Teoretická část SZZ má komplexní charakter a obsahuje odbornou problematiku ze studijních předmětů: LTV a speciální techniky, Základy diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy, Fyzikální terapie.

  3) Praktická část SZZ sestává z kineziologického vyšetření, návrhu rehabilitačního plánu a demonstrace léčebné terapie.

  Po úspěšném ukončení studia v bakalářském studijním oboru Fyzioterapie získá jeho absolvent titul Bc.

 • Návaznost na další studijní programy

  Dvouletý navazující magisterský studijní program oboru Fyzioterapie.

20
odhad počtu uchazečů,
které přijmeme

Informace o oboru

Obor
Fyzioterapie (angl.)
Zkratka
FYZIA
Kód
5342R004
Typ
bakalářský
Titul
Bc.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví