Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2017/2018 (zahájení: jaro 2018)

Bezpečnost informačních technologií

Magisterské navazující studium

, forma:

prezenční jednooborové

, vyučovací jazyk:

čeština

.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Veškeré info najdete zde: http://www.fi.muni.cz/admission/info_master.xhtml Dalšími podmínkami pro přijetí do navazujících magisterských programů v akademickém roce 2017/2018:
  - podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 400,- Kč do 30. 11. 2017, elektronické přihlášky se podávají na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/
  - úspěšné ukončení bakalářského studia bakalářskou státní zkouškou

  V přihlášce je nutno uvést název programu i oboru a řádně ji vyplnit ve všech rubrikách. Potvrzení lékaře se nepožaduje.

  Přihlásí-li se uchazeč současně k více studijním oborům, musí podat pro každý studijní obor samostatnou přihlášku.

  Poplatek za přijímací řízení se hradí za každou podanou přihlášku. V přihlášce k dvouoborovému studiu je třeba uvést oba zvolené obory. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  5
 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  11

Studium

 • Cíle

  Obor je zaměřený na získání znalostí z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Studium pokrývá znalosti od kódování a teoretické kryptografie po manažerské techniky v oblasti IT a jejich bezpečnosti. Cílem je příprava takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT - konkrétní vyprofilování (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti) nad rámec společného oborového základu je ponecháno na volbě studenta.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět principům a architektuře počítačových systémů;
  • posoudit souvislosti a vztahy mezi komponentami a funkcemi systémů a určit zranitelná místa;
  • navrhnout bezpečnostnostní opatření pro vybrané systémy;
  • reflektovat hodnotová a etická východiska, ze kterých při řešení problémů v počítačových systémech vycházejí různé komponenty i účastníci procesů.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi budou schopni pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT - konkrétní vyprofilování, např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti, je ovšem ponecháno na volbě studenta.

 • Regulovaná povolání

  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústního přezkoušení odborných, oborově specifických znalostí. K ústní zkoušce přistupuje student bez přípravy, během zkoušky uchazeč zodpoví na dvě až tři otázky položené zkušební komisí. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 60 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba diplomové práce a polovinu zkoušení. Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_mgr/.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat v doktorských studiích na Fakultě informatiky.

 • Motto

  „Bezpečnost především.“
 • Další informace

5
uchazečů
bylo loni přijato
11
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Bezpečnost informačních technologií
Zkratka
BIT
Kód
1801T026
Typ
magisterský navazující
Titul
Mgr.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
N1801 N-IN Informatika

Fotogalerie