Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: podzim 2018)

Paralelní a distribuované systémy

Magisterské navazující studium

, forma:

prezenční jednooborové

, vyučovací jazyk:

čeština

.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Veškeré info najdete zde: https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/KRITERIA_Mgr_2018_19_schvaleno_senatem_14_06_2017.doc Dalšími podmínkami pro přijetí do navazujících magisterských programů v akademickém roce 2018/2019:
  - podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 400,- Kč do 30. 4. 2018, elektronické přihlášky se podávají na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/
  - úspěšné ukončení bakalářského studia bakalářskou státní zkouškou

  V přihlášce je nutno uvést název programu i oboru a řádně ji vyplnit ve všech rubrikách. Potvrzení lékaře se nepožaduje.

  Přihlásí-li se uchazeč současně k více studijním oborům, musí podat pro každý studijní obor samostatnou přihlášku.

  Poplatek za přijímací řízení se hradí za každou podanou přihlášku. V přihlášce k dvouoborovému studiu je třeba uvést oba zvolené obory. Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  6
 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  6

Studium

 • Cíle

  Obor poskytuje specifické znalosti pro práci s paralelními a distribuovanými systémy s přesahem do dalších oblastí včetně počítačových sítí, kryptografie, bezpečnosti, apod. Velká pozornost je věnována formálním metodám pro modelování, analýze a verifikaci paralelních a distribuovaných systémů. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností. Doporučenou součástí studia je i práce na projektu zpravidla orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní principy a architekturu distribuovaných a paralelních systémů;
  • analyzovat a navrhnout distribuované a paralelní systémy;
  • modelovat a analyzovat systémy s využitím teorie souběžných procesů.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi oboru jsou připraveni pro další studium a vědeckou práci v informatických disciplínách. Získané znalosti a programátorské dovednosti zároveň umožňují jejich uplatnění v praxi při řešení náročných úloh zejména v oblasti distribuovaných a paralelních systémů nebo formálních metod pro analýzu a verifikaci (nejen paralelních a distribuovaných) systémů.

 • Regulovaná povolání

  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústního přezkoušení odborných, oborově specifických znalostí. K ústní zkoušce přistupuje student bez přípravy, během zkoušky uchazeč zodpoví na dvě až tři otázky položené zkušební komisí. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 60 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba diplomové práce a polovinu zkoušení. Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_mgr/.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat v doktorských studiích na Fakultě informatiky.

 • Motto

  „Když dva dělají totéž, není to vždy totéž.“
 • Další informace

6
uchazečů
bylo loni přijato
6
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Paralelní a distribuované systémy
Zkratka
PDS
Kód
1801T021
Typ
magisterský navazující
Titul
Mgr.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
N1801 N-IN Informatika

Fotogalerie