Ph.D. Studies in English 2020/2021 - Spring 2021

Andragogika (angl.)

Doktorské studium, forma: prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Detailed information: https://www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english/andragogy

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studia je vědecká příprava v oboru andragogika.

  Absolvent doktorského studia andragogiky bude vybaven znalostmi a dovednostmi pro samostatnou a tvůrčí vědeckou práci v oboru. Bude schopen plánovat, řídit, realizovat a hodnotit andragogický výzkum a evaluaci. Expertíza absolventa spočívá ve zvládnutí příslušných vědomostí a dovedností z oblasti andragogiky s důrazem na výzkum a evaluaci, řízení vzdělávání, vzdělávací politiku a plánování a realizaci vzdělávání dospělých. Základem je práce s andragogickými koncepty o procesech učení, vzdělávání a rozvoje dospělých.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat hlubšími znalostmi ze základních i profilujících andragogických disciplín;
  • disponovat hlubšími znalostmi a dovednostmi z metodologie andragogického výzkumu;
  • projektovat a realizovat andragogický výzkum a evaluovat jeho výsledky;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě;
  • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi mohou nacházet uplatnění v akademické sféře, v oblasti výzkumu vzdělávání dospělých, v řídících pozicích v organizacích a institucích zacílených na vzdělávání a rozvoj dospělých, a to jak ve státním a veřejném sektoru, tak v soukromém.

 • Regulovaná povolání

  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Doktorské studium je rozděleno do tří modulů zaměřených na přípravu filozoficko-metodologickou, odbornou a jazykovou. V průběhu studia je student povinen složit zkoušky z filozofie vědy, cizího jazyka, metodologie andragogického výzkumu a andragogické teorie, dále zkoušku z vybrané andragogické disciplíny (dle zaměření disertační práce). Studium je výrazně orientováno na individuální práci studenta a školitele, jeho pevnou součástí jsou pravidelně organizované společné vědecké semináře, na nichž vystupují studenti doktorského studia, školitelé a hosté.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a doktorskou zkouškou, při níž kandidát na základě zadání zkušební komise zodpovídá otázky z oblastí andragogické teorie a metodologie andragogického výzkumu. Zaměření zkušebních otázek odpovídá andragogické disciplíně, v jejímž tematickém okruhu byla k obhajobě předložena disertační práce.

 • Motto

  Učíme se po celý život.

Informace o oboru

Obor
Andragogika (angl.)
Zkratka
ANDRA
Kód
7501V001
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
P7536 D-PD4 Pedagogika (čtyřleté)