Výchovné poradenství - kvalifikační studium v délce 250 hodin

Výchovné poradenství – kvalifikační studium v délce 250 hodin

Celoživotní vzdělávání, forma: specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Studium je určeno výhradně pro absolventy učitelských programů v magisterském stupni, kteří pracují jako výchovní poradci bez kvalifikačního studia nebo se na funkci výchovného poradce připravují.
  Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati v pořadí dle data podání přihlášky až do naplnění limitu. Studium bude otevřeno pouze v případě dostatečného počtu zájemců.
  Uchazečům, kteří budou přijati, bude zaslána pozvánka k zápisu do CŽV na jejich e-mail uvedený v přihlášce.
 • Odhad počtu uchazečů o obor, kteří budou přijati v tomto řízení

  20

Studium

 • Cíle

  Studijní program je určen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a učitelům ve funkcích výchovných poradců. Studium vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

  Studijní program svým obsahem naplňuje podmínky studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditován v souladu s požadavky MŠMT v rámci DVPP.

  Absolvent studijního programu získá osvědčení o absolvování celoživotního studia v souladu s § 60, zákona č. 111/98 Sb.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Učební plán je tvořen předměty vycházejícími z tematických okruhů daných Standardem studia pro výchovné poradce. Předměty jsou rozloženy do 4 semestrů studia, celkový rozsah výuky je 220 hodin, součástí obsahu studia je také 30 hodin stáží.

  Výuka je organizována formou pravidelných konzultací, které se konají v pátek (frekvence asi 1x za 14 dnů) v rozsahu 8 vyučovacích hodin (zahájení v 8.30 hod., konec nejpozději v 15.40 hod.).

  Studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou, jejíž součástí je rozprava o závěrečné písemné práci.

 • Praxe

  Odborné stáže jsou připraveny na základních školách, středních školách a vybraných odborných pracovištích v Jihomoravském kraji, s nimiž vedení Filozofické fakulty MU uzavírá pro výkon praxí formální písemnou smlouvu. Vybrané školy a pracoviště jsou dlouhodobými partnery fakulty při organizaci a vedení odborných praxí a stáží.

  Ke spolupracujícím odborným pracovištím v rámci stáží patří např. Pedagogicko- psychologická poradna Brno, ul. Zachova 1, Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Brno, ul. Hlinky, Brno.

 • Další informace

  Odborný garant: Doc. PhDr. Dana Knotová, PhD., Ústav pedagogických věd FF MU, Brno
20
odhad počtu uchazečů,
které přijmeme

Informace o oboru

Obor
Výchovné poradenství – kvalifikační studium v délce 250 hodin
Zkratka
VPKS
Kód
VPKS
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Akreditace
do 29. 4. 2022
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: