Memento paupertatis in tempore abundantiae

Cíle studijního programu

Doktorský studijní program Environmentální studia připravuje budoucí vědce a řídící pracovníky v oblasti environmentální problematiky v rámci humanitních a společenských věd. Studium vede k poznání a pochopení širších souvislostí environmentalistiky, především s ohledem na sociologické, filosofické, zejm. etické, ekonomické, psychologické, a historické aspekty. Tento program nabízí tři základní zaměření, a to sociální a ekologickou ekonomii, pro-environmentální chování ze společenskovědní perspektivy a environmentální aspekty města a krajiny. Systematický výcvik ve výzkumných technikách dle zvoleného zaměření a prohloubení teoretického pozadí připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti v rámci vědeckého prostředí či k řídící nebo expertní činnosti v praxi. Konečným cílem je absolvent, který je schopen dobře uplatnit nástroje (empirické výzkumné nástroje, evaluační nástroje, analytické nástroje) environmentálně zaměřeného výzkumu, cizí výzkumy ohodnotit a interpretovat a kriticky (reflektivně) zkoumat i vlastní předpoklady a tvůrčím způsobem je uplatňovat ve vědecké praxi či na pozicích v managementu státního i nestátního sektoru.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Doktorský studijní program Environmentální studia připravuje budoucí vědce a řídící pracovníky v oblasti environmentální problematiky v rámci humanitních a společenských věd. Studium vede k poznání a pochopení širších souvislostí environmentalistiky, především s ohledem na sociologické, filosofické, zejm. etické, ekonomické, psychologické, a historické aspekty. Tento program nabízí tři základní zaměření, a to sociální a ekologickou ekonomii, pro-environmentální chování ze společenskovědní perspektivy a environmentální aspekty města a krajiny. Systematický výcvik ve výzkumných technikách dle zvoleného zaměření a prohloubení teoretického pozadí připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti v rámci vědeckého prostředí či k řídící nebo expertní činnosti v praxi. Konečným cílem je absolvent, který je schopen dobře uplatnit nástroje (empirické výzkumné nástroje, evaluační nástroje, analytické nástroje) environmentálně zaměřeného výzkumu, cizí výzkumy ohodnotit a interpretovat a kriticky (reflektivně) zkoumat i vlastní předpoklady a tvůrčím způsobem je uplatňovat ve vědecké praxi či na pozicích v managementu státního i nestátního sektoru.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře uplatnit nástroje (empirické výzkumné nástroje, evaluační nástroje, analytické nástroje) environmentálně zaměřeného výzkumu, cizí výzkumy ohodnotit a interpretovat a kriticky (reflektivně) zkoumat i vlastní předpoklady.
  • určovat na základě zvolených parametrů úspěšnost zvolených politik směrem k vybraným environmentálním cílům.
  • analytického myšlení v environmentalistice v humanitních a sociálních disciplínách dle zvoleného zaměření v oblasti různých věd – sociologie, ekonomie, psychologie, filosofie, zejm. etiky a estetiky, dále urbanismu, politologie, historie atp.
  • provádět samostatný výzkum v oblasti empirického zkoumání dle zvoleného zaměření (sociální a ekologickou ekonomii, environmentální chování a environmentální aspekty města a krajiny), případně v dalších oblastech environmentalistiky
  • pozitivní seberealizace, systematického sebevzdělávání a sebereflexe.
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnitelnost absolventů DSP lze rozdělit do následujících podoblastí:

  1. Akademická sféra humanitních a sociálních věd, zabývající se v různých úrovních otázkami spojenými s oblastí životního prostředí, ať již se jedná o vysoké školy či vědecké ústavy.

  2. Státní správa (Ministerstvo životního prostředí, odbory životního prostředí územních samosprávných celků apod.) – zde budou naši absolventi disponovat schopnostmi jako je příprava zadání výzkumu či evaluace, schopnost pochopit slabé a silné stránky zvoleného přístupu k výzkumu, schopností interpretovat dodaný výzkum a vyhodnotit reliabilitu a validitu jeho výsledků. Dále budou schopni porovnat výsledky výzkumu s výzkumy na podobné téma v zahraničí, budou schopni řídící práce (základy personálního managementu v oblasti státní správy), budou se orientovat v oblasti environmentálních problémů a politik, případně provádět samostatný výzkum v oblasti zkoumání dle tří zvolených zaměření (sociální a ekologická ekonomie, environmentální chování ze společenskovědní perspektivy, environmentální aspekty města a krajiny), popř. v rámci příbuzných tematických okruhů.

  3. Soukromý sektor (podnikový environmentalista se zaměřením na PR a komunikaci environmentálních témat); Řídící a odborné pozice v NNO místního i mezinárodního charakteru. Také zde budou naši absolventi zejm. schopni připravit, zadat či samostatně provést výzkum empirického charakteru v oblasti environmentální problematiky, zvolit vhodnou strategii komunikace výsledků takového výzkumu a interpretovat výsledky takového výzkumu.

  4. Nevládní organizace spojené s životním prostředím, zejména funkce v managementu těchto organizací, popř. funkce spojené s PR a komunikací environmentálních témat.

 • Praxe

  Praxe není součástí doktorského studia.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce bude představovat závěrečné dílo, ve které doktorand musí prokázat schopnost samostatné tvůrčí vědecké činnosti. Práce bude mít různé charakteristiky a základní metodiku dle zvoleného oboru a zaměření, může mít tedy charakter empirického výzkumu kvalitativního i kvantitativního, může být ale i textem analytického a systematického charakteru pracujícího s určitými idejemi a koncepcemi, jak je tomu např. ve filosofii či to může být v odůvodněných případech práce historického charakteru (např. v oblasti environmentální historie). Pravidla doktorského studia umožňují dvojí formu práce: buď ve formě kontinuálního textu, jehož délka se pohybuje v rozmezí 120 – 250 normovaných stran základního textu (text práce včetně poznámek, bez bibliografie, příloh a obsahu práce), nebo může být ve výjimečných případech s ohledem na téma či metodiku podána i ve formě jednotlivých publikovaných článků či kapitol s komentářem. (O povolení výjimky bude rozhodovat oborová rada na svém zasedání na základě žádosti studenta doporučené školitelem.) Celek práce musí mít jednotné téma a soubor minimálně čtyř článků/kapitol v monografii musí tvořit konzistentní celek rámovaný úvodem a závěrem (bližší specifikace viz web katedry).

Základní údaje

Zkratka
D-ES_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje