Média se mění. My jsme u toho.

Představení studijního programu

Studovat na Masarykově univerzitě mediální studia a žurnalistiku znamená nejen naučit se vše podstatné pro práci novináře. V širším kontextu se také naučíte získávat informace, tvořit příběhy, psát čtivé texty, fotit pozoruhodné fotografie a natáčet sledovaná videa. Po absolvování studia se tak můžete stát novinářem, autorem PR a reklamních textů, tiskovým mluvčím, ale i blogerem či youtuberem.

Budete postupovat od teoretických základů k tvůrčím seminářům, pracovat pro cvičné médium Stisk (https://stisk.online) a také pro vybrané profesionální médium v rámci povinné praxe. Vybrat si můžete, zda se budete profilovat jako textový, audio či video-tvůrce, využít k tomu můžete nejmodernější technické vybavení. V rámci studia a praxe se setkáte se špičkovými odborníky i profesionály a získáte kontakty v oboru. Zapojit se můžete také do studentských médií Radia R (http://www.radio-r.cz) či MUNI TV.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás pátrat po informacích?

 • Baví vás vyprávět příběhy?

 • Píšete ve volném čase texty, fotíte či natáčíte audia nebo videa?

 • Chcete pracovat s nejmodernější mediální technikou?

 • Baví vás kreativní práce?

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Kritérium pro přijetí ke studiu v jednooborovém studijním plánu i v hlavním a vedlejším studijním plánu v rámci sdruženého studia představují výsledky testů ze studijních předpokladů (SP) a základů společenských věd (ZSV). V případě SP fakulta uznává test Obecných studijních předpokladů (OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio.

  Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat a pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů. Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

  Varianta 1: ZSV (Scio)+ OSP (Scio):

  Uchazeč má možnost vykonat zkoušky ve čtyřech níže uvedených termínech (platí pro ZSV i OSP). Při více pokusech se uchazeči započítají nejlepší dosažené výsledky. Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto termínech: 10. prosince 2022, 4. února 2023, 4. března 2023, 2. dubna 2023.

  Varianta 2: ZSV (Scio)+ TSP (MU):

  Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV ve čtyřech výše uvedených termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP, kterou má možnost vykonat pouze jednou.

  Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.

  Praktický postup:

  • Uchazeč podá nejpozději do 28. února 2023 kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí variantu přijímacího řízení a pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů a zaplatí administrativní poplatek.
  • Paralelně se sám přihlašuje k NSZ, a to u společnosti Scio na adrese scio.cz/nsz.
  • Od společnosti Scio obdrží po svém přihlášení pozvánku k NSZ (k ZSV, případně i k OSP).
  • MU posílá pozvánku pouze uchazečům, kteří si vybrali TSP (Varianta 2).
  • Účast na termínu NSZ si uchazeč hradí individuálně.

  Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.

  Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Informace k přijetí bez přijímací zkoušky naleznete na webu FSS.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

  Ukázky testů a seznam odborné literatury ZSV.

  Ukázky testů OSP.

  Ukázky testů TSP.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Maximálně je možné získat 200 přepočtených percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 120 přepočtených percentilových bodů, což ovšem nemusí stačit k přijetí ke studiu (počet přijatých uchazečů je kapacitně omezen).

Studium

 • Cíle

  Program mediální studia a žurnalistika nabízí komplexní studium, které je symetricky zaměřeno na získání teoreticko-analytických znalostí, kriticko-reflexivních schopností i tvůrčích dovedností. Studium připravuje studenty jednak na výkon žurnalistické práce, ale také jim poskytuje nejširší oborový teoreticko-metodologický základ nutný pro jejich případné další pokračování v navazujícím magisterském studiu. Jedinečné jsou dva rysy studijního programu: jeho opakovaná aktualizace nutná vzhledem ke stále se zrychlující proměně žurnalistické profese a silný důraz na systematický dovednostní výcvik studentů. Studenti absolvují základní teoretické předměty zaměřené na komunikaci, mediální a žurnalistické teorie, sociálně vědní metodologii, profesní, etické a právní normy a historii komunikace; první profesní zkušenosti získají v praktických seminářích orientovaných na tvůrčí dril. Vlastní mediální produkty vytvářejí v rámci simulované a projektově orientované výuky ve cvičném médiu; všechny nabyté znalosti a dovednosti pak zúročí v povinné celosemestrální praxi v médiích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a aktivně využívat digitální média a komunikační nástroje k moderaci mediální komunikace a vytváření mediálních produktů, ať už jako žurnalista, pracovník PR, nebo člen týmu komunikačních a mediálních agentur
  • kvalifikovaně analyzovat a interpretovat kontexty a aspekty současné mediální komunikace a produkce, a to v češtině i angličtině
  • flexibilně reagovat na neustálé technologické a obsahové proměny mediální komunikace a osvojit si je
  • uplatňovat měkké dovednosti v rámci komunikace zaměřené na výkon profese
  • vytvářet obvyklé formáty a žánry mediálního obsahu
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete umět na profesionální úrovni psát texty, fotit, natáčet audia či videa. Budete znát teorii, historii i současné problémy médií. Budete schopni získávat informace a interpretovat je.

  Studium vás tedy připraví na práci novináře, pracovníka PR, tiskového mluvčího či mediálního poradce. Můžete být také blogerem, youtuberem či solitérním producentem mediálního obsahu. 

  Díky získaným znalostem a zkušenostem se uplatníte všude tam, kde se získávají a interpretují informace. Pracovní příležitosti můžete získat obecněji v propagaci, vydavatelství, mediální analytice či v cestovním ruchu.

  Více o absolventech mediálních studií a žurnalistiky v galerii absolventů: https://www.fss.muni.cz/o-nas/nasi-absolventi

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia je tříměsíční novinářská praxe. Ta přináší nejen důležité zkušenosti z každodenní práce novináře, ale také znalosti o fungování konkrétních médií. Praxe probíhají v celém spektru profesionálních médií v České republice, ale také na Slovensku, či v dalších zemích. Praktické dovednosti lze tedy získat například v České televizi, Českém rozhlase, Aktuálně.cz, Deníku N a podobně.

  V rámci volitelné praxe můžete proniknout také do práce PR odborníka.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce má předepsaný rozsah od 10 tisíc do 15 tisíc slov (včetně poznámek pod čarou), nepočítaje v to obsah, seznamy, rejstříky, přílohy a textové tvůrčí výstupy/mediální produkty. Bakalářská práce může mít typicky charakter buď teoretické systematické přehledové studie; nebo prakticky zaměřené práce orientované produktově a projektově s možností provázání na aplikovanou sféru; v tomto případě bude tvorba a následně obhajoba tohoto typu práce ověřovat nové kompetence a dovednosti získané při studiu a odborné praxi. Pokud student absolvuje odpovídající sociálně vědní metodologický předmět v rámci jiného studijního programu, může zpracovat empirickou bakalářskou práci.

  Podrobnější pravidla pro kvalifikační práce jsou studentům k dispozici na webu katedry a jsou průběžně aktualizovány: http://medzur.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/bakalarske-a-diplomove-prace

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje v navazujícím magisterském studiu, které rozvíjí a prohlubuje znalosti získané na bakalářském stupni.

  Další možností je zvolit navazující magisterské studium jiného společenskovědního studijního programu.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-MSZU
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

363
počet aktivních studentů
256
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje