Challenge yourself to impact the world

Cíle studijního programu

Cílem bakalářského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika je rozvoj znalostí o mezinárodních vztazích a evropské politice. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní historii, teorie konfliku a kooperace, teorie evropské integrace a mezinárodní politickou ekonomii. Systematické zdokonalování v měkkých dovednostech a výzkumných technikách připraví studující ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné magisterské studium v globální akademické konkurenci.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission Bachelor program Fall 2022 (beginning September 2022)
Termín podání do půlnoci 1. 6. 2022

 • Informace o přijímacím běhu

  This application is only for semester Fall 2022 (beginning September 2022). If you want to study from Spring semester 2022 (beginning in February 2022) please submit the online application for this semester (application deadline on November 15, 2021).

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Admission committee evaluates candidates based on the submitted documents and video-interviews. The documents we collect are: cover letter, essay, secondary school certificate and overall results (if applicable) proof of English ID or passport copy.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  COVER LETTER Tell us why you would like to study in the program, what drives you to study International Relations and European Politics, what your experience with the field has been so far, and what makes you a strong candidate for admission to this program. ESSAY Pick a topic in world politics or international relations. It does not matter whether the topic is something affecting the whole world (like climate change or malnutrition, for example) or whether it is something more regional (like religious radicalism in Sahel, for example). In your 700-800 words essay, describe the topic and then imagine you are a political leader participating in solving an issue or a problem relevant to your topic. What would you, as a political leader, do? What solutions would you suggest and why? Explain and defend your reasoning. If citing any sources, make sure you cite them properly and that you avoid any intended or unintended plagiarism. If unsure about what plagiarism is, check out this website which has great explanations and illustrative examples: https://www.niu.edu/academic-integrity/faculty/committing/examples/index.shtml. Please note that the list of references is not included in the total word count.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Přijímací komise hodnotí materiály uchazečů a pohovory s nimi do maximální hodnoty 100 bodů. Podmínkou přijetí je minimální zisk 60 bodů.

Studium

 • Cíle

  Cílem bakalářského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika je rozvoj znalostí o mezinárodních vztazích a evropské politice. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní historii, teorie konfliku a kooperace, teorie evropské integrace a mezinárodní politickou ekonomii. Systematické zdokonalování v měkkých dovednostech a výzkumných technikách připraví studující ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné magisterské studium v globální akademické konkurenci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat klíčové dimenze mezinárodních vztahů a evropské politiky
  • teoreticky podloženě interpretovat aktuální dění ve světové a evropské politice
  • kriticky používat moderní teorie mezinárodních vztahů a evropské politiky při expertní činnosti
  • samostatně vymezit a řešit komplexní problém s použitím vhodných teorií, konceptů a metod
  • práce v týmu a participace na projektech
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu mohou pokračovat k magisterskému vzdělání kdekoliv na světě a uplatní se v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia. Katedra bude kultivovat a rozšiřovat existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů pro zájemce ze strany studujících.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Rozsah bakalářské práce programu je stanoven na 8.500 až 10.000 slov včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce musí zodpovídat jednomu ze čtyř formátú: 1) Research paper, 2) Literature review, 3) Policy paper, 4) Extended position paper - specifikovaných v IS.

  Bakalářská práce má charakter samostatného zpracování zvolené problematiky. Studující mohou pracovat jak s již publikovanými texty, tak s daty přístupnými pro sekundární analýzu. V bakalářské práci musí předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, analyzovat primární data, využívat koncepty a teorie mezinárodních vztahů a evropské politiky a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Cílem bakalářských prací je zejména zdokonalit schopnosti studujících využívat vyučované metody sběru a analýzy dat v expertní činnosti.

  Generování nových poznatků v oboru je vítáno, ale není u bakalářských prací povinností.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 4/2013.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi mohou pokračovat do magisterských programů kdekoliv na světě. Mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském programu IREP na katedře. Jsou taktéž ve výhodné pozici pokračovat v kterémkoliv z 5 magisterských programů vyučovaných v anglickém jazyce na fakultě.

 • Další informace
  Více informací na http://irep.fss.muni.cz/

Základní údaje

Zkratka
B-IREP
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2200 €

146
počet aktivních studentů
28
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje