The function of sociology, as of every science, is to reveal that which is hidden. (Pierre Bourdieu)

Cíle studijního programu

Anglický program sociologie do značné míry kopíruje logiku magisterského studia sociologie v českém jazyce (jednooborového studijního plánu). Jeho cílem je vzdělávat jak v sociologických konceptech, které popisují současné trendy ve společnostech, tak v sociologických metodách a technikách, které se používají po zkoumání společnosti. Skladba předmětů již není vedena snahou o pokrytí všeobecného základu disciplíny, jde především o rozvíjení schopnosti samostatně získávat, kriticky zpracovávat a dále reprodukovat různé druhy sociologicky významných informací.

Pro magisterské studium sociologie v anglickém jazyce je charakteristická intenzivní výuka předmětů s relativně vysokou kreditovou hodnotou, namísto extenzivní výuky předmětů s nízkou creditovou hodnotou. Odpovídá to modelu výuky na předních světových univerzitách a zároveň reaguje na požadavek flexibility absolventů a absolventek, včetně další vědecké přípravy v rámci doktorského studia. Klade se důraz na soustředěnou samostatnou přípravu a práci studujících pod konzultačním vedením zkušených pedagogů, tj. na kultivaci schopnosti přistupovat samostatně, důkladně a kreativně k řešení různých druhů problémů či úkolů. Metodice zpracování problémů či úkolů je dávána přednost před širokými věcnými znalostmi, které v dané oblasti mohou rychle zastarávat, jejich potenciální šíře není rozumně zvládnutelná během dvou let magisterského studia a jsou zpravidla snadno dostupné s rozšiřováním elektronických a jiných databází či informačních zdrojů. Kvalifikovaná práce s takovými databázemi (např. rozeznání relevance či spolehlivosti dat a informací) je součástí odborné přípravy během magisterského studia.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission Master program Fall 2023 (beginning September 2023)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

 • Informace o přijímacím běhu

  This application is only for semester Fall 2023 (beginning September 2023). If you want to study from Spring semester 2023 (beginning in February 2023) please submit the online application for this semester (application deadline on November 15, 2022).

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivace, znalosti angličtiny a dalších kritérií na základě zaslaných dokumentů a video pohovorů - viz web oboru: http://gps.fss.muni.cz/en/sociology/how-to-apply
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Hodnotí se předchozí motivace, profil a výsledky uchazečů (CV, výpis známek), doporučení, znalost angličtiny. Součástí je možnost ověření motivace a anglického jazyka ve video-pohovoru. Celkový výsledek je maximálně 100 bodů, přičemž podmínkou pro přijetí je minimum 60 bodů.

Studium

 • Cíle

  Anglický program sociologie do značné míry kopíruje logiku magisterského studia sociologie v českém jazyce (jednooborového studijního plánu). Jeho cílem je vzdělávat jak v sociologických konceptech, které popisují současné trendy ve společnostech, tak v sociologických metodách a technikách, které se používají po zkoumání společnosti. Skladba předmětů již není vedena snahou o pokrytí všeobecného základu disciplíny, jde především o rozvíjení schopnosti samostatně získávat, kriticky zpracovávat a dále reprodukovat různé druhy sociologicky významných informací.

  Pro magisterské studium sociologie v anglickém jazyce je charakteristická intenzivní výuka předmětů s relativně vysokou kreditovou hodnotou, namísto extenzivní výuky předmětů s nízkou creditovou hodnotou. Odpovídá to modelu výuky na předních světových univerzitách a zároveň reaguje na požadavek flexibility absolventů a absolventek, včetně další vědecké přípravy v rámci doktorského studia. Klade se důraz na soustředěnou samostatnou přípravu a práci studujících pod konzultačním vedením zkušených pedagogů, tj. na kultivaci schopnosti přistupovat samostatně, důkladně a kreativně k řešení různých druhů problémů či úkolů. Metodice zpracování problémů či úkolů je dávána přednost před širokými věcnými znalostmi, které v dané oblasti mohou rychle zastarávat, jejich potenciální šíře není rozumně zvládnutelná během dvou let magisterského studia a jsou zpravidla snadno dostupné s rozšiřováním elektronických a jiných databází či informačních zdrojů. Kvalifikovaná práce s takovými databázemi (např. rozeznání relevance či spolehlivosti dat a informací) je součástí odborné přípravy během magisterského studia.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • reflektovat hodnotové postoje, vzorce sociálního jednání a sociální procesy v různých institucionálních kontextech, jakož i sociální podmíněnost a důsledky (zejména nezamýšlené) těchto postojů, jednání a procesů
  • rozpoznat specifické sociální charakteristiky různých typů prostředí a skupin (etnických, náboženských, genderových, sociálně třídních, generačních, národních, atd.) a analyzovat je sociologickými prostředky
  • identifikovat sociální zdroje a důsledky specifických procesů či problémů (např.migrace, urbanizace, sociální exkluze, proměnyživotních stylů, korupce, asymetrické komunikace, autoritářství, pedagogického či mediálního působení)
  • formulovat možná řešení problémů, tj. také odhadnout důsledky (zejména nezamýšlené) různých způsobů řešení problémů, a odhadnout možné způsoby reakcí sociálních aktérů či celých institucí
  • rozumět debatám v oblasti sociologického zkoumání moderních populací, zhodnotit silné a slabé stránky jednotlivých přístupů a datových zdrojů
  • rozumět teoriím a konceptualizacím genderu a sexuality, identifikovat výzkumné téma a formulovat v jeho rámci výzkumný cíl, který je sledován volbou adekvátní metodologie
  • nahlédnout společenské dění antropologickou optikou a identifikovat téma vhodné pro antropologické zkoumání. Tuto každodennost dokáže zasadit do současných teorií kultury a společnosti a navrhnout možné směry výzkumu
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi jsou připravováni k samostatné analytické či koncepční práci v různých oblastech pracovní činnosti. Smyslem magisterského studia je (paralelně s přípravou na doktorské studium) příprava na výkon specializovaných odborných profesí ve státní správě (vládní či krajské úřady, úřady práce, samospráva), v neziskových organizacích, ve školství (včetně pedagogických profesí zejména v neuniverzitním vzdělávání), v uprchlických táborech, v humanitárních organizacích. Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích zabývajících se ekonomickou činností (průmyslové podniky, finanční instituce, služby atd.), v oblasti marketingu či public relations, v médiích, v kulturním a zábavním průmyslu, v politických organizacích, v agenturách pro výzkum veřejného mínění a trhu, v hromadných sdělovacích prostředcích. Absolventi jsou schopni samostatné organizační a analytické práce (včetně vypracování nových projektů) a po získání zkušeností, i odborného vedení projektových týmů.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia. Pro stáže v zahraničí mohou studující využívat program Erasmus practical training. V magisterském studijním programu sociologie v angličtině je výzkumná praxe studujících uznávaná ve specifickém povinně volitelném předmětu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce má charakter samostatného empirického výzkumu (s využitím kvalitativních nebo kvantitativních metodologických postupů) nebo je založena teoreticky a konceptuálně. Rozhodne-li se studující pro vlastní empirický výzkum, doporučuje se, aby absolvoval/a některý z nabízených předmětů příslušného metodologického zaměření (viz Studijní katalog).

  Standardní rozsah diplomové práce je 126 000 až 162 000 znaků. Uvedené počty znaků se týkají celého základního textu, včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Pouze přílohy se do rozsahu práce nepočítají, ale nesmějí tvořit více než 1/3 stránek základního textu.

  Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Studující prokazují schopnost 1) formulovat výzkumnou otázku, 2) zvolit adekvátní postup k jejímu objasnění, 3) analyzovat a interpretovat získaná či existující data.

  Režim státních závěrečných zkoušek (dále jen SZZ) upraven směrnicí FSS č.6/2019

  Směrnice č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského programu sociologie v angličtině mohou dále studovat v doktorských programech na VŠ v ČR i v zahraničí.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-ESOC
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

16
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje