Učíme se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.

Představení studijního programu

Chcete pomáhat lidem a máte potřebu účinně ovlivňovat jejich špatnou životní situaci? Hledáte studijní program, který by vás na takovou práci připravil? Studium sociální práce je dobrá cesta, jak pro to získat potřebné profesní znalosti a praktické dovednosti.

V obtížných životních situacích se může octnout řada z nás. Mohou to být například děti, dospělí, rodiny, senioři. Příčiny bývají různorodé. Třeba se z důvodu postižení ve společnosti těžko prosazují nebo jsou zanedbáváni svými blízkými (děti, senioři) nebo naopak sami péči o své blízké nezvládají. Může to být také z důvodu různých závislostí nebo jen proto, že je okolí považuje za hrozbu pro jejich způsob života. Většinou nedokáží vlastními silami řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi, vyřizování na úřadech, jednání se zaměstnavateli, s poskytovateli služeb nebo domluvu a spolupráci s lékaři.

V průběhu studia projdete teoretickou přípravou pro výkon sociální práce, tedy poskytování pomoci na profesionální úrovni. Postupně si osvojíte metody a techniky práce s lidmi v obtížných životních situacích – v sociální práci obvykle zkráceně říkáme klienti. Naučíte se obtížné situace popisovat, vyhodnocovat a určovat vhodný způsob pomoci. Dozvíte se také o výzkumných metodách, které jsou pro sociální práci přínosné. Získáte rovněž poznatky z různých vědních oborů, jako je například sociální politika, sociologie a psychologie, které vám umožní porozumět obtížným situacím klientů sociální práce v širších souvislostech.

Bakalářské studium sociální práce se opírá o propracovanou strukturu odborných předmětů, díky kterým krok za krokem potřebné profesní znalosti zvládnete. Výuku v předmětech zajišťují kvalifikovaní odborníci – členové katedry a externí spolupracovníci z významných a zajímavých organizací – kteří vás seznámí s nejnovějšími poznatky v oboru. Do výuky jsou pravidelně zváni také přednášející ze zahraničí. Nebo můžete rovnou část studia absolvovat v zahraničí na některé z řady partnerských vysokých škol.

Pokud budete mít zájem zapojit se více do dění na katedře, je tady pro vás akademický spolek POPIK (Platforma pro Oživení, Participaci a Inovaci na katedře Sociální politiky a sociální práce), který organizuje odborná i neformální setkávání studentů a pracovníků katedry.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímají vás netradiční vztahy mezi lidmi?

 • Chcete rozvíjet svůj talent v kritickém myšlení?

 • Máte zájem pochopit a řešit reálné problémy lidí?

Studijní plány

Přijímací řízení
CŽV - vzdělání v rámci akreditovaných studijních programů

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení do celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je určeno pro ty uchazeče, kteří absolvovali testy ZSV (přijímací řízení do akademického roku 2020/2021, KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil ZSV*2) nebo ZSV a OSP/TSP (přijímací řízení do akademického roku 2019/2020 nebo 2020/2021 - váha pro stanovení přepočteného percentilu je 40 % pro OSP/TSP a 60 % pro ZSV, KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil OSP/TSP*0,8 + percentil ZSV*1,2) a dosáhli u nich přepočteného percentilu min. 120. Pro program Psychologie je však nutný přepočtený percentil min. 155. Uchazeč o CŽV musí mít ukončené středoškolské vzdělání. Cena za jeden semestr vzdělávání v rámci programu CŽV činí pro akademický rok 2020/2021 u programu Mediální studia a žurnalistika 23 500,- Kč, u ostatních programů 19 500,- Kč.

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Jediné kritérium pro přijetí ke studiu v jednooborovém studijním plánu i v hlavním a vedlejším plánu sdruženého studia představují výsledky testů ze studijních předpokladů (SP) a základů společenských věd (ZSV). V případě SP fakulta uznává test Obecných studijních předpokladů (OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio.

  Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat. Pro všechny své přihlášky do bc. studia na FSS si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

  Varianta 1: ZSV (Scio)+ OSP (Scio):

  Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v pěti níže uvedených termínech (platí pro ZSV i OSP). Při více pokusech se uchazeči započítají nejlepší dosažené výsledky. Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto termínech: 8. prosince 2018, 1. února 2019, 9. března 2019, 30. března 2019 a 1. května 2019.

  Varianta 2: ZSV (Scio)+ TSP (MU):

  Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV v pěti výše uvedených termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu, stanoveném MU (27. - 28. dubna 2019), kterou má možnost vykonat jednou.

  Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.

  Praktický postup:

  • Uchazeč podá nejpozději do 28. února 2019 kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí variantu přijímacího řízení a zaplatí administrativní poplatek.
  • Paralelně se přihlašuje k NSZ, a to u společnosti Scio na adrese scio.cz/nsz.
  • Od společnosti Scio obdrží po svém přihlášení pozvánku k NSZ (k ZSV, případně i k OSP).
  • MU posílá pozvánku pouze uchazečům, kteří si vybrali TSP (Varianta 2).
  • Účast na termínu NSZ si uchazeč hradí individuálně.

  Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.

  Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

  Uchazeči ze zahraničí

  Přijímací řízení do bakalářského studia pro uchazeče - cizince upravuje Směrnice děkana č. 4/2016 na adrese http://www.fss.muni.cz/about_us/official_documents/study_rules. Cizincem se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která skládala maturitní zkoušku na zahraniční střední škole. Uchazeči o studium - cizinci nemusí absolvovat testy SP (OSP nebo TSP) a ZSV, nýbrž mohou skládat písemnou přijímací zkoušku na Fakultě sociálních studií. Nejpozději k přijímací zkoušce musí doložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikační doložku) a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 (dle Alte). Za cizince se dle této směrnice nepovažují občané Slovenské republiky.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  https://www.scio.cz/download/ZSV-literatura.pdf
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Maximálně je možné získat 200 percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 120 percentilových bodů.

  Maximální počty přijímaných uchazečů pro akademický rok 2019/2020

Studium

 • Cíle

  Bakalářské studium sociální práce je zaměřeno na poznání a zvládnutí soudobých postupů pomoci lidem (jedincům, rodinám, komunitám), kteří vlastními silami nedokáží řešit obtíže ve vztazích s jinými lidmi nebo s organizacemi - úřady, poskytovateli služeb apod.

  Absolvent dovede využívat postupy sociální práce při pomáhání lidem, kteří se svým okolím obtížně udržují kontakty (např. lidé se závislostmi), kteří se ve společnosti obtížně prosazují (např. lidé s postižením), které jejich okolí považuje za hrozbu (např. lidé sociálně vyloučení), kteří jsou ohroženi někým jiným (např. senioři zanedbávaní svými blízkými) nebo kterým se ve společnosti nedostává potřebné podpory (např. ti, kdo nezvládají péči o svého blízkého) apod.

  Součástí studia je obohacení vlastní zkušenosti studentů s prací s lidmi, rozvoj schopnosti tyto zkušenosti využívat, popisovat a argumentovat pro ně, mj. pomocí výzkumných metod. Snahou je fungující propojení zkušenosti – teorie – výzkumu. Důležité je, aby student získal znalosti a dovednosti, které mu umožní uvědomovat si a diskutovat etické otázky, které pomáhání lidem s obtížemi ve vztazích s jinými lidmi nebo organizacemi provázejí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Posoudit situaci klienta (jedince, skupiny, komunity) z hlediska jeho obtíží ve vztazích se sociálním prostředím a na základě posouzení naplánovat pomoc, která odpovídá situaci klienta;
  • Samostatně koncipovat profesionální intervence SPR do životních situací klientů a navrhovat řešení sociálních problémů.
  • Samostatně provádět intervence SPR do životních situací klientů a podílet se na řešení sociálních problémů.
  • Koordinovat komplexní pomoc klientům, zvažovat a vyhodnocovat etické problémy a dilemata, která pomoc klientům doprovázejí.
  • Zprostředkovat interakci (porozumění, kontakt, komunikaci, vyjednávání) mezi klientem a sociálním prostředím.
  • Rozumět klíčovým pojmům společenských věd, které jsou potřebné pro výkon činností sociálního pracovníka (zejména sociální práce, sociální politika, etika, sociologie, psychologie, právo) a umí je aplikovat při pomoci konkrétnímu klientovi;
  • Zapojit se do přípravy a realizace programů pomoci, resp. sociálních služeb, které jsou zaměřeny na problematiku specifických cílových skupin;
  • Podílet se na analytické a koncepční práci při přípravě opatření politiky sociálních služeb jak na celospolečenské a místní úrovni, tak v organizacích sociálních služeb a rozvíjet identitu sociální práce.
  • Využít vlastní zkušenosti, samostatně provést výzkum vedoucí k jejímu obohacení. základní principy výzkumu využít při posuzování problémů, při pomáhání jejich řešení a při vyhodnocování úspěšnosti jejich intervencí;
 • Uplatnění absolventa

  Katedra sociální politiky a sociální práce je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. To znamená, že předměty u nás vyučované splňuji minimální vzdělávací standard pro Českou republiku. Můžete se tedy uplatnit v oboru sociální práce na jakékoli pracovní pozici, pro kterou budete splňovat předpoklady dosaženého vzdělání. Řada našich absolventů nachází své uplatnění také v zahraničí.

  V průběhu bakalářského studia se u nás naučíte jak profesionálně zvládnout pomoc lidem v obtížných životních situacích. Budete schopni samostatně posoudit životní situaci, nastavit vhodnou intervenci a také samostatně tuto intervenci poskytnout. Budete mít také dostatečnou kvalifikaci pro koordinování pomoci a získáte znalosti potřebné pro inovace nebo vytváření programů a služeb sociální pomoci. Budete vybaveni dovednostmi pro samostatnou realizaci výzkumu.

  Absolvováním bakalářského studia sociální práce získáváte oprávnění k samostatnému výkonu sociální práce v širokém spektru institucí a organizací veřejného sektoru, nevládních nebo církevních organizací a také v soukromém sektoru. Naši absolventi působí na mnoha zajímavých pracovních a organizačních pozicích, kde vykonávají smysluplnou práci.

 • Regulovaná povolání
  • Sociální pracovník
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Profesní příprava v sociální práci vyžaduje nejen kvalitní teoretické znalosti, ale také získávání praktických dovedností. A odborné praxe v oboru budete mít v průběhu studia opravdu dostatek. Celkem 416 hodin! Systému praxí v oboru sociální práce je na katedře věnovaná už mnoho let velká pozornost a je nastaven s důrazem na kvalitu a komunikaci vyučujících, studentů a odborníků z jednotlivých organizací. S vyřízením potřebné administrativy spojené s praxí vám pomohou pracovníci Centra praktických studií, které funguje v rámci katedry. Od začátku druhého roku studia si budete každý semestr zapisovat předměty spojené s praxí v našich partnerských organizacích. Budete mít na výběr řadu pracovišť, kde můžete odbornou praxi vykonávat – nevládní nebo církevní organizace, městské a krajské úřady, sociální služby, výchovná zařízení, úřady práce a mnoho dalších. A nenecháme vás v tom samotné! Po celou dobu praxe budete mít zajištěnu supervizi – tedy odbornou podporu od vyučujících z katedry. Pravidelně také poskytujeme školení kolegyním a kolegům z pracovišť, na kterých budete praxi vykonávat. Během odborné praxe si ověříte své teoretické znalosti, vyzkoušíte si metody a techniky sociální práce a získáte zkušenosti s pracovními vztahy a postupy práce v organizacích. A samozřejmě také můžete získat zajímavé kontakty pro hledání budoucího pracovního uplatnění nebo pro téma bakalářské práce. Stejně jako teoretickou přípravu, také praxi můžete zčásti absolvovat v zahraničí. Vyučující katedry se podílí na řešení vědeckých projektů, nad rámec oborové praxe získáte nové praktické zkušenosti také při zapojení do výzkumu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zaměření kvalifikačních prací je velmi pestré a rámcově navazuje na témata nabízená učiteli. Uvádíme příklady:

  - Očekávání klientů a personálu domů pro seniory

  - Sociální pracovník a klient v procesu formulace objednávky

  - Obraz práce kurátora očima jeho mladistvých klientů

  - Diskurs klientů o smyslu resocializace

  - Dilemata sociálních pracovníků s klienty s psychiatrickým onemocněním

  - Postoj sociálních pracovníků k jejich moci v totální organizaci

  - Rysy sociální práce v podpoře seberealizace klientů chráněného bydlení

  - Životní situace lidí s hmotnou nouzí

  - apod.

  Bakalářské práce jsou hodnoceny podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Tato kritéria jsou pro studenty zveřejněna na internetových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce a na internetovém portálu Masarykovy univerzity (http://www.is.muni.cz).

  Teoreticko-metodologická kritéria

  1/ zaměření na výzkum pomáhajících intervencí a jejich účastníků; 2/ orientace na nezodpovězenou výzkumnou otázku; 3/ pozornost tomu, co není na první pohled zjevné, 4/ důsledné sledování výzkumné otázky a metodologická kontinuita výzkumného procesu; 5/ teoretická orientace v problematice; 6/ průkaznost argumentů; 7/ aplikovatelnost získaných poznatků v praxi, resp. při řešení praktických otázek.

  Formální kritéria

  Zěrečná práce obsahuje:

  - stručnou anotaci, která shrnuje základní informaci o obsahu práce a jejich zjištěních. Anotace musí být uvedena v české a anglické verzi. Její součástí je informace o počtu slov základního textu;

  - rejstřík, který je buďto zvlášť jmenný a věcný nebo souhrnně jmenný a věcný;

  - úplnou a dle zásad, které jsou v akademické obci obvyklé, vedenou bibliografii.

  Citace se řídí obvyklými pravidly a etikou vědecké práce (citace i parafráze textu je nutno přiznat). Standardní rozsah základního textu (bez poznámek pod čarou, vysvětlivek a příloh) se u bakalářské diplomové práce musí pohybovat v rozmezí 10 000 až 12 000 slov (72 000 až 81 000 znaků včetně mezer).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném zdolání bakalářského studia máte možnost pokračovat v dalším navazujícím magisterském studiu našeho programu Sociální práce. Ten je pro větší pestrost a snahu vyjít vstříc různorodosti praxe a také zájmu uchazečů nabízen kromě základního zaměření na obecnou sociální práci také v několika specializacích zaměřených na případovou práci s klientem, organizační spolupráci nebo komunitní sociální práci.

 • Další informace
  Konkrétní podmínky realizace studia sociální práce se mohou měnit. Závisí například na poptávce uchazečů o studium, na vývoji partnerské spolupráce se zahraničními univerzitami nebo na dalším rozvoji studentských praxí v širokém spektru organizací, které s námi spolupracují. Další upřesnění podmínek studia sociální práce naleznete na katedrových stránkách http://spsp.fss.muni.cz/

Základní údaje

Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

72
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje