Energie, pohyb, smysl

Představení studijního programu

Program je určen všem, kdo chtějí uplatnit a rozvinout tvořivost, empatii a komunikaci v práci s lidmi v oblastech výchovy a vzdělávání, volného času, sociální práce, firemního vzdělávání a řadě dalších.

Po absolvování studia se uplatníte v jakékoliv profesi zaměřené na rozvoj lidí všech věkových kategorií – ať už ve státním, neziskovém či komerčním sektoru – jako vzdělavatelé, lektoři, animátoři, vychovatelé, ale i sociální pracovníci či poradci. Můžete pracovat v řadě organizací či institucí, zároveň budete vybaveni k tomu si vlastní organizaci či podnik založit a realizovat tak svoje vize a projekty.

Program Sociální pedagogika je jedinečnou kombinací metod a přístupů, které vás připraví nejen na práci s lidmi, ale pomohou vám dozrát v osobnost. A to skrze propojování poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, filosofie a metodologie, kontakt s praxí již od prvního semestru, absolvování sebezkušenostních skupin osobnostního rozvoje či rozmanitých výjezdních zážitkových kurzů (např. adaptačního, zimního, metodického), systematickou projektovou práci v týmu po dobu celých tří let studia.

Studium je možné a vhodné propojit i s dalším studovaným oborem – např. s environmentálními studii, sociální prací, speciální pedagogikou či sociologií. Studium probíhá ve formě vedlejšího oboru, hlavního oboru a jednooborového studia, které je obohaceno a prohloubeno o profilaci dramatická výchova nebo pedagogika volného času.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

Láká vás vzdělávání a práce s lidmi, ale nechcete pracovat pouze s křídou v ruce před tabulí?

Máte vlastní nápady a vize, jak měnit svět kolem sebe k lepšímu, a hledáte podporu při jejich realizaci?

Chcete co nejdříve vyrazit do terénu a propojovat teoretické poznatky s praxí?

Baví vás práce v týmu, ale zároveň umíte být samostatní a odvést pořádný kus práce i sami za sebe?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem oboru Sociální pedagogika a volný čas je připravit osobnostně vyzrálého a vzdělaného pedagoga, který se prostřednictvím svých vědomostí, dovedností a osobnostních vlastností zařadí mezi ostatní odborníky působící v pedagogických a pomáhajících profesích v systému péče o děti, mládež a dospělé, ale též i seniory. Takto šířeji koncipovaný profil stojí na pilířích konkrétních studijních předmětů (disciplín), které svým obsahem, zaměřením a převažujícími výukovými metodami naplňují jak oblast znalostní báze (historická fakta a souvislosti, znalosti teorií a konceptů, metodologických postupů apod.), tak vedou k osvojení vlastních nezprostředkovaných zkušeností a utváření praktických dovedností.

  Důraz je kladen nikoliv jen na rozvoj faktických vědomostí, ale velký prostor je otevřen pro zkušenostní učení, osobnostní rozvoj a konfrontaci poznatků s vlastní a nezprostředkovanou praktickou zkušeností, získávanou jak ze simulovaných situací (hry, rozvojové aktivity), tak prostřednictvím spektra reálných pedagogických situací (pedagogické a sociální praxe, vlastní výzkumná šetření apod.).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent je připraven pro pedagogickou (výchovnou) a sociálně-pedagogickou práci s rozmanitými cílovými skupinami v oblastech primární, sekundární a terciární prevence.
  • Absolvent je schopen připravovat, vést a evaluovat pedagogické aktivity (založené na rozvoji osobnosti) ve škole i v oblasti volného času dětí, mládeže i dospělých.
  • Absolvent je schopen sociálně-pedagogicky pracovat se skupinami žáků, dětí, dospělých (včetně seniorů), které jsou v riziku (sociální vyloučení, mravní ohrožení, sociálně patologické jevy apod.).
  • Absolvent je schopen plánovat, realizovat a evaluovat drobná výzkumné šetření (zejména kvalitativní) s cílem poznat sociálně pedagogické jevy, evaluovat pedagogické aktivity a programy. Navrhnout adekvátní způsoby předcházejí negativním jevům.
  • Absolvent je schopen po osobnostní stránce se vyrovnat s náročnými profesními situacemi, využívat sebereflexe při interakci s klienty (dětmi, mládeží a dospělými z různých prostředí a s různým typem sociálního znevýhodnění).
  • Absolvent je schopen vytvořit tým, vybrat si prostředí a cílovou skupinu pro realizaci projektu. Vytvořit projekt a realizovat ho v sociálně pedagogické praxi.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi najdete uplatnění v mnoha profesích pracujících s různými skupinami lidí. Budete schopni podpořit jedince nebo vést celý tým, uplatnění naleznete ve státních institucích, neziskovém i komerčním sektoru.

  Můžete pracovat s dětmi ve školách, v centrech volného času či v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Uplatnění najdete také v celém spektru sociálních služeb, kde budete pracovat s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích. Své dovednosti využijete i ve firemním vzdělávání a v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

  Práci najdete také ve státních institucích jako poradci, koordinátoři na ministerstvech nebo třeba u veřejného ochránce práv. Můžete také založit vlastní organizaci či spolek a uskutečnit tak svoje vize a přání. Případně se můžete angažovat v různých rozvojových projektech v zahraničí i u nás.

  Svou činností tak můžete přispívat ke zlepšení jednoho života nebo celého světa.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Jako studenti máte možnost zvolit si praxi dle vlastních preferencí. Angažovat se můžete v celé šíři neziskových i ziskových organizací, státních institucích a spolcích.

  Příklady možných praxí:

  vychovatel, sociální pedagog, ped. asistent ve školách,

  pedagog ve volnočasových zařízeních, centrech volného času, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,

  pracovník či pedagog v nejrůznějších sociálních službách (dětských domovech, azylových domovech, probační a mediační službě, domovech důchodců apod.)

  lektor firemního vzdělávání, rozvoje zaměstnanců, teambuildingů apod.

  Praxi lze obsáhnout v českém prostředí nebo v rámci zahraničních stáží. Stěžejní praxí studia je praxe navázaná na týmovou práci na projektu vašeho studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou titulního listu, obsahu, rejstříku literatury a anotací. Studující musí být schopni pracovat se zdroji a to i s cizojazyčnými a kriticky pracovat s odbornými texty. Bakalářská práce může být teoretická, teoreticko-empirická nebo metodická. Předpokládá se originalita, schopnost tvorby vlastního odborného textu, schopnost analyzovat výzkumná data a interpretovat je v širších souvislostech. Studenti si volí téma ze sociálně pedagogické oblasti. Student postupuje podle předepsaného standardu pro tvorbu vědecké práce na PdF MU. Okruhy otázek ke SZZ a další informace týkající se standardů vědecké práce jsou dostupné z webu katedry zde: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/studium/statni-zaverecne-zkousky.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po ukončení bakalářského stupně studia může student pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu N7501 Pedagogika, oboru Sociální pedagogika a volný čas (prezenční forma studia), popř. oboru Sociální pedagogika (kombinovaná forma studia).

 • Další informace
  Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre

  a facebooku:

  https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Základní údaje

Zkratka
B-SOCP
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

163
počet aktivních studentů
33
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu