Představení studijního programu

Absolvováním tohoto studijního programu získáte kvalifikaci zdravotnického pracovníka a najdete tak uplatnění v centrech asistované reprodukce. Právě cílené zaměření na problematiku asistované reprodukce je hlavní devizou tohoto studia. Studium integruje předměty z oblasti všeobecného lékařství, buněčné, molekulární a vývojové biologie, klinické genetiky a embryologie, společenskovědných disciplín a odborné praxe.

V prvních pěti semestrech převažují teoretické a preklinické předměty v obdobné skladbě a rozsahu, jako při studiu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou embryologie a genetiky a s praktickým nácvikem obecné laboratorní práce. V dalších pěti semestrech proniknete hluboko do specifických disciplín klinické embryologie, správné laboratorní praxe a základů reprodukční medicíny. Zároveň získáte znalosti v oblastech managementu kvality, první pomoci, zdravotnické etiky a práva.

Těšit se můžete také na prakticky zaměřenou výuku, kde si v unikátních specializovaných laboratořích dokonale natrénujete všechny úkony nezbytné pro práci s vajíčky, spermiemi a embryi a naučíte se hodnotit a interpretovat průběh vývojových procesů a výsledky analýz. Kromě tréninku v laboratořích získáte znalosti a dovednosti během odborných praxí ve fakultních nemocnicích a privátních centrech asistované reprodukce.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zásadním způsobem přispívá k poznání a vývoji v oblasti reprodukce člověka. Díky tomu budete mít možnost účastnit se mnoha zajímavých didaktických a výzkumných aktivit.

Je studium programu pro vás?

 • Láká Vás studium ve zcela novém studijním programu?

 • Chcete pomáhat párům s poruchami plodnosti na cestě k vytouženému dítěti?

 • Zajímá Vás tajemný mikrosvět, pozorovatelný jen pod mikroskopem?

 • Chcete blíže proniknout do podstaty a zákonitostí vzniku a vývoje lidského zárodku?

 • Chcete porozumět tomu, jak geny ovlivňují lidské zdraví?

 • Bavila by Vás zodpovědná práce zdravotnického pracovníka v dynamicky se rozvíjejícím odvětví medicíny?

Studijní plány


Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkoušky se konají formou písemných testů 12. anebo 13. anebo 14. června 2020 (na výběr termínu není 100% nárok, pokud bude kapacita míst vyčerpána, bude se řídit přidělování datem podání přihlášky). Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání testu z fyziky a chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: https://www.med.muni.cz/uchazeci/magisterske-studium Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy https://is.muni.cz/go/o7k04l Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory https://is.muni.cz/go/esz0qg Modelové testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena nejpozději do termínu zápisu tj. do do 7.7.2020.
 • Informace o odložené volbě
  Na LF MU není odložená volba možná.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia v nově akreditovaném pětiletém magisterském studijním programu je vzdělat a vychovat absolventy, kteří budou po všech stránkách kompetentní k výkonu činnosti v rámci asistované reprodukce, zejména k provádění úkonů asistované reprodukce při práci s oocyty, spermiemi a embryi, a k interpretaci výsledků jejich vyšetření v diagnostické a léčebné péči.

  V současnosti je v ČR cca 40 center reprodukční medicíny, která se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, kteří se za současného stavu rekrutují z jiných biologicky orientovaných magisterských oborů (vyučovaných zejména na přírodovědeckých, farmaceutických a zemědělských fakultách) a jejichž zařazení do embryologické praxe tak vyžaduje další zdlouhavé a velmi nákladné vzdělávání.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zná a umí uplatnit teoretické a praktické znalosti z biofyziky, biologie, biochemie, fyziologie, anatomie, genetiky, imunologie, histologie a embryologie za normálních i patologických stavů lidských gamet a zárodků
  • zná nejmodernější vědecké poznatky v oblasti genetiky a lidské reprodukce a nové vědecko-výzkumné a terapeutické strategie související s léčbou neplodnosti
  • zná legislativu spojenou se systémem zdravotnictví, zejména s dopadem na poskytování zdravotnických služeb v oblasti reprodukční medicíny
  • rozumí základním kategoriím etiky a jejich aplikacím v medicíně. Zejména bude rozumět otázkám moderní genetiky, embryologie, přenosu tkání a orgánů (transplantace) a výzkumu na člověku
  • ovládá zásady práce v embryologické laboratoři, včetně jejich logistiky, managementu a evidence. Dále umí zajistit nastavení jakosti procesů v laboratoři a jejich kontrolu
  • zná a plně rozumí funkci přístrojového vybavení embryologické laboratoře. Dále je schopen posoudit funkčnost přístrojů a zařízení (centrifug, laminárních boxů, inkubátorů, mikromanipulátorů, …), identifikovat abnormální stavy a zajistit nápravu
  • rozumí chemické/biochemické podstatě kultivačních médií
  • umí interpretovat výsledky vyšetření v diagnostické a léčebné péči zná všechna rizika (mikrobiologická, toxikologická a další) spojená s manipulací s gametami a zárodky v in vitro podmínkách a bude schopen aplikovat postupy k jejich eliminaci
  • rozumí ekonomickým pravidlům vztahujícím se k oblasti asistované reprodukce, zejména k provozu embryologické laboratoře
  • umí prakticky realizovat cytologické a specializované biochemické vyšetření ejakulátu, funkční spermiologické testy, vyšetření spermiogramu, zhodnocení spermií a jejich přípravu k použití v metodách asistované reprodukce
  • umí kryokonzervovat vajíčka, spermie a embrya
  • umí prakticky realizovat úkony asistované reprodukce při práci s vajíčky, spermiemi a embryi
  • umí prakticky realizovat všechny činnosti při mikromanipulaci s lidskými embryi nutné pro mimotělní oplození
  • všechny laboratorní činnosti je schopen vykonávat v souladu se zákonem č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk
 • Uplatnění absolventa

  Absolvováním tohoto nově akreditovaného programu se v souladu s platnou legislativou stanete Odborným pracovníkem v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků (jedná se o regulované zdravotnické povolání). 

  Po absolvování specializačního studia a po složení atestační zkoušky se stanete klinickými embryology se všemi zákonem stanovenými předpoklady k zastávání vedoucí funkce. V kontextu evropských norem budete mít znalosti a dovednosti na úrovni mezinárodního certifikátu Clinical Embryologist (European Society of Human Reproduction and Embryology - ESHRE) a po ukončení výše zmíněného specializačního studia úrovně Senior Clinical Embryologist (ESHRE).

  V České republice je aktuálně přibližně čtyřicet center reprodukční medicíny, která se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Díky mezinárodnímu certifikátu však můžete získat uplatnění i v zahraničí. Díky obecně biologickému obsahu studijního programu, budete mít jako absolventi široký prostor pro realizaci svých profesních zájmů také v mnoha dalších oblastech, jimž jsou věda a výzkum, biotechnologický průmysl, obchodní činnost v oblasti produktů pro biologii a medicínu a další.

 • Regulovaná povolání
  • Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Čeká vás povinná praktická výuka v rozsahu téměř dvou tisíc hodin, která je zabezpečena ve stávajících prostorách Univerzitního kampusu Bohunice, zejména v nově vybudované tréninkové laboratoři vybavené nejmodernější technikou umožňující nácvik všech základních technik současné asistované reprodukce. Další praktická výuka je zajištěna ve smluvních zdravotnických zařízeních – v brněnských fakultních nemocnicích a privátních centrech asistované reprodukce, tedy v reálném prostředí budoucích zaměstnavatelů absolventů programu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce tvoří nedílnou součást studia. Její předložení v termínu a fundovaná obhajoba je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování studia. Minimální rozsah čistého textu diplomové práce činí 60 stran bez vyobrazení, tabulek, grafů a úvodních stran, tedy minimum vlastní práce bez formálních stránek je tvořeno nejméně 108 000 znaky.

  Členění diplomové práce by mělo obsahovat :

  1. úvod

  2. teoretická část – jednotlivé kapitoly a podkapitoly

  3. výzkumná část

  3.1. Úvod do výzkumné části

  3.1.1. cíl výzkumu

  3.1.2. pracovní hypotéza

  3.2. metodika výzkumu

  3.2.1. vyšetřované osoby

  3.2.2. použité přístroje a pomůcky

  3.3. výsledky

  3.4. souhrn, diskuze výsledků, rozbor, porovnání s jinými studiemi, případně kazuistiky

  4. závěr práce

  5. přílohy

  6. seznam použité literatury

  Ostatní formální náležitosti jsou shodné se zpracováním bakalářských prací, rovněž citace bibliografických zdrojů, rozsah anotace. K vyhodnocení a zpracování matematicko-statistických údajů může být využito spolupráce s odborníky v matematické statistice.

  Student by měl předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Významným výstupem je diskuze hypotéz výzkumné části.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování studijního programu můžete pokračovat ve studiu např. v doktorském studijním programu Masarykovy univerzity Biomedicínské vědy, případně v jiném obsahově podobném doktorském studijním programu realizovaném na Masarykově univerzitě či v jiné vzdělávací instituci.

Základní údaje

Typ
magisterský
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých

Lékařská fakulta
Program zajišťuje