Laboratorní diagnostika

Představení studijního programu

Proč byste měli jít studovat náš program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví? Poznáte laboratorní zázemí fakultních nemocnic v Brně. Naučíte se provádět diagnostická vyšetření, budete vědět, jaké testy se používají pro konkrétní nemoci a patologické stavy. Budete znát jejich důležitost pro stanovení diagnózy pacienta.  

Naučíte se pracovat s nejmodernější laboratorní technikou. Současně získáte vzdělání v základních klinických laboratorních oborech jako je klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství, mikrobiologie, imunologie, genetika a patologie. V klinických laboratořích fakultních nemocnic v Brně využijete získané teoretické znalosti, naučíte se i praktické dovednosti, které využijete po absolvování studia.  

Studium je zaměřené také klinicky. Ve volitelných předmětech potkáte pacienty. A to například při odběru krevních vzorků nebo získávání klinické diagnózy. Během studia můžete absolvovat prázdninovou stáž v nemocniční laboratoři v Gironě ve Španělsku nebo absolvovat v rámci Erasmu část studia ve Velké Británii na univerzitě ve Wolverhamptonu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte zájem o přírodní vědy a medicínu?

 • Nebojíte se nových technologií? Chcete rozumět tomu, jak fungují?

 • Baví vás práce v laboratoři?

 • Jste manuálně zruční?

Odpověděli jste kladně? Pak je program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví pro vás ten pravý.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium laboratorní diagnostiky připravuje absolventy na vysoce kvalifikovanou činnost v medicínských laboratorních provozech, zvláště v oborech klinická biochemie, klinická hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, lékařská imunologie, lékařská mikrobiologie, klinická genetika a patologie. Zvyšuje teoretickou připravenost a startovací praktické dovednosti pro schopnost multidisciplinárně vzdělaného zdravotního laboranta, přizpůsobje se nárokům jednotlivých oborů a jejich rozvoji, zvláště s ohledem na proces konsolidace oborů laboratorní medicíny. Absolvent programu získá profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci EU.

  Absolvent studijního programu je připraven vykonávat kvalifikovanou činnost polyfunkčního zdravotního laboranta v souladu s činnostmi specifikovanými ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., §3 a § 8.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zastávat práci s analytickou, instrumentální a výpočetní technikou ve všech typech medicínských laboratoří v rámci vymezených funkčních odpovědností a pravomocí daných systémem řízení kvality
  • mít přehled o preanalytických, analytických a postanalytických postupech v jednotlivých laboratorních oborech, včetně znalosti kritických míst a principů správné laboratorní praxe
  • porozumět problematice akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky norem
  • zajistit správnou identifikaci a kontrolu vzorků biologického materiálu, přípravu analytických vzorků, jejich zpracování a archivaci
  • obsluhovat analytické a instrumentální přístroje v souladu se standardními operačními postupy, včetně správné manipulace, skladování a kontroly reagenčních setů
  • provádět specializované laboratorní metody a podílet se na zavádění nových metod a postupů včetně programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního porovnání
  • vést zdravotnickou dokumentaci
  • podílet se na zpracování dat jednak pro ekonomické potřeby i jako součást sběru a vyhodnocení výzkumných dat.
  • obsáhnout teoretické znalosti tvořící základ oboru
 • Uplatnění absolventa

  Získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie. Naleznete uplatnění při vysoce kvalifikované práci v laboratořích zdravotnických zařízení nebo ve výzkumných pracovištích. Budete vybaveni solidními teoretickými a praktickými dovednostmi, které získáte v prostředí medicínských laboratoří. 

 • Regulovaná povolání
  • Zdravotní laborant
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Náš program je profesně zaměřený a praxe je důležitou součástí nácviku praktických dovedností. Praxe je hlavní náplní výuky 5. semestru. Probíhá v klinických laboratorních ústavech a odděleních ve Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Poznáte klinické laboratorní zázemí fakultních nemocnic napříč všemi laboratorními provozy a sami získáte představu o svém budoucím uplatnění.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72000 až 90000 znaků včetně titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Témata prací vycházejí z problematiky medicínských laboratoří a jejich potřeb a z plánu výzkumné a vědecké činnosti fakulty. Student volí téma práce, které bude zpracovávat, z nabídky příslušných laboratorních pracovišť (oddělení a ústavy fakultních nemocnic). Má také možnost navrhnout téma bakalářské práce sám za předpokladu, že je jeho návrh příslušným oddělením/ústavem akceptován a je včas zařazen do nabídky témat bakalářských prací pro příslušný akademický rok. Cílem bakalářské práce je zpracování odborné problematiky prokazující schopnost analyzovat daný problém s následnou syntézou získaných dat a návrhem praktického řešení. Důraz je kladen na zvládnutí problému za pomoci recentních dostupných dat a na schopnost hledat nejefektivnější řešení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Bioanalytik na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Můžete také zvolit navazující magisterské studium jiného přírodovědného studijního programu.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-LABD
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

55
počet aktivních studentů
81
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje