Upozornění:

Studijní program je neaktivní.

Přes minulost k budoucnosti. Trocha (právní) historie nikoho nezabije.

Cíle studijního programu

Hlavním cílem doktorského studia v oboru Dějiny práva a římské právo je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci. V rámci toho by si měl osvojit teoretický základ oboru, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru a rozvinout schopnost aplikace získaných poznatků v pedagogické a vědecké práci i v praxi.

Absolvent studijního oboru tedy bude připraven především k odborné vědecké práci v oblasti právněhistorického a romanistického výzkumu, ale své vědomosti bude moci uplatnit také v legislativě, soudnictví a v dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu.

Studijní program nabízí dvě specializace: (1) Dějiny práva a (2) Římské právo.

Studium

 • Cíle

  Hlavním cílem doktorského studia v oboru Dějiny práva a římské právo je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci. V rámci toho by si měl osvojit teoretický základ oboru, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru a rozvinout schopnost aplikace získaných poznatků v pedagogické a vědecké práci i v praxi.

  Absolvent studijního oboru tedy bude připraven především k odborné vědecké práci v oblasti právněhistorického a romanistického výzkumu, ale své vědomosti bude moci uplatnit také v legislativě, soudnictví a v dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu.

  Studijní program nabízí dvě specializace: (1) Dějiny práva a (2) Římské právo.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • s využitím vědeckých metod vyhledávat a zkoumat aktuální právněhistorická a romanistická témata
  • vyhodnotit současné trendy v oboru právní historie a právní romanistiky zejména pak v její dílčí oblasti, v níž bude absolvent připravovat svou disertační práci
  • se znalostí vývoje právních institutů od antických dob fundovaně hodnotit pozdější právní úpravy včetně platného práva (v případě právní romanistiky především soukromého práva)
  • navrhovat vhodná řešení de lege ferenda
  • vést právněhistorické semináře, semináře z římského práva či semináře věnované dějinám soukromého práva
  • připravovat podkladové materiály pro výuku
  • utřídit a sepsat získané údaje, interpretovat dosažené výsledky, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru
  • podílet se na národních a mezinárodních publikačních a akademických projektech v oblasti dějin práva, římského práva, případně soukromého práva
  • soustavně prohlubovat své znalosti oboru.
 • Uplatnění absolventa

  Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší historické a teoretické znalosti v některé z právních disciplín bez ohledu na konkrétní právnickou profesi.

  Absolvent je schopen zabývat se také koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou. Je schopen samostatné účasti v mezinárodních vědeckých projektech.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia. Za praxi lze považovat předmět Rozvoj pedagogických dovedností I-VI, který předvídá jako povinnou součást studijní plán.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce je původním vědeckým dílem obsahujícím výsledky výzkumu provedeného na základě schváleného individuálního studijního plánu. Z obsahového hlediska musí text prokazovat vysokou úroveň zvládnutí předmětného zadání včetně jeho teoretických a metodologických souvislostí. Text musí dále prokazovat schopnost doktoranda pracovat s relevantní tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou, archivními prameny a samostatně formulovat a argumentovat komplexní odborné názory.

  Standardní rozsah práce se pohybuje v rozmezí 150 - 300 normostran včetně titulní strany, českého a anglického abstraktu, obsahu a seznamu zdrojů. Podrobné podmínky pro formát a úpravu disertačních prací stanoví formou interního předpisu děkan fakulty a oborová rada.

Základní údaje

Zkratka
DPRP_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Právnická fakulta
Program zajišťuje