Cíle studijního programu

Program je zaměřen na obor srovnávacího ústavního práva. V jeho rámci se pak soustředí zejména na problémy ústavních systémů v souvislosti se změnami formy vlády, státního zřízení a státního režimu ve srovnávací perspektivě (nabízejí se témata jako zavádění ústavního soudnictví, ústavní aspekty vyrovnání s minulostí, soudcovská samospráva, aktuální otázky režimu uplatňování základních práv v jednotlivých státech, srovnání povahy a funkcí orgánů veřejné moci atd.).

Program je interdisciplinární. Je proto určen absolventům magisterského programu v oboru právo či jiných společenských vědách (politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia). Program bude otevřen uchazečům z celého světa. Otevře se tak možnost studia ústavněprávních problémů v doktorském studiu i pro uchazeče, kterým v současnosti v podání přihlášky na PrF MU brání jazyková bariéra. Akreditace programu tak vychází vstříc požadavkům trhu práce v oblasti vědy a výzkumu, kde je stále více akcentována potřeba interdisciplinárního přístupu k řešeným problémům.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program je zaměřen na obor srovnávacího ústavního práva. V jeho rámci se pak soustředí zejména na problémy ústavních systémů v souvislosti se změnami formy vlády, státního zřízení a státního režimu ve srovnávací perspektivě (nabízejí se témata jako zavádění ústavního soudnictví, ústavní aspekty vyrovnání s minulostí, soudcovská samospráva, aktuální otázky režimu uplatňování základních práv v jednotlivých státech, srovnání povahy a funkcí orgánů veřejné moci atd.).

  Program je interdisciplinární. Je proto určen absolventům magisterského programu v oboru právo či jiných společenských vědách (politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia). Program bude otevřen uchazečům z celého světa. Otevře se tak možnost studia ústavněprávních problémů v doktorském studiu i pro uchazeče, kterým v současnosti v podání přihlášky na PrF MU brání jazyková bariéra. Akreditace programu tak vychází vstříc požadavkům trhu práce v oblasti vědy a výzkumu, kde je stále více akcentována potřeba interdisciplinárního přístupu k řešeným problémům.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se ve srovnávacím ústavním právu, relevantní literatuře a judikatuře a schopnost jejich dalšího zpracování a interpretace
  • vyhodnotit současné trendy v oboru srovnávacího ústavního práva a zejména pak v jeho dílčí oblasti, v níž bude připravovat svou disertační práci
  • utřídit a sepsat získané údaje, interpretovat dosažené výsledky, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru;
  • vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání.
  • rozvíjet, vyhodnocovat a koncipovat teorie, koncepty a metody při multidisciplinárním zkoumání práva
  • srovnat jednotlivé specifické metody analýzy práva a porozumět jejich používání.
 • Uplatnění absolventa

  Program je v českém kontextu unikátní zaměřením na srovnávací ústavní právo a budováním odborných akademických kompetencí v angličtině. Absolventi programu se mohou uplatnit primárně jako akademičtí či vědečtí pracovníci (post-docs) na vysokých školách v ČR a díky výuce v AJ a srovnávacímu zaměření též na srovnatelných pozicích v zahraničí.

  Program poskytuje rovněž kompetence využitelné i mimo akademickou sféru na pozicích, které vyžadují vhled do ústavněprávní problematiky se srovnávacím přesahem (analytická oddělení soudů, vládních a jiných veřejných orgánů, mezinárodní advokátní kanceláře, orgány EU či Rady Evropy).

  Absolventi programu, kteří získali magisterské vzdělání v neprávnickém programu popřípadě v programu zaměřeném na jiné právo než české, nezískají studiem v tomto programu vzdělání potřebné pro přístup do tradičních právnických profesí (advokát, notář, soudce apod.) vykonávaných v ČR.

 • Praxe

  Studijní program nepočítá s praxí jako se součástí studijního plánu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Obsahové a formální náležitosti kvalifikačních prací odevzdávaných ve stávajících doktorských studijních programech jsou upraveny usnesením oborové rady ze dne 27. 6. 2014. Text tohoto usnesení je dostupný na webových stránkách fakulty.

  Po udělení akreditace a jmenování oborové rady pro nově připravovaný doktorský program přijme nově jmenovaná oborová rada vlastní rozhodnutí, jež bude obsahově vycházet z výše citovaného dokumentu.

Základní údaje

Zkratka
CCL_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
12500 Kč

4
počet aktivních studentů

Právnická fakulta
Program zajišťuje