EN

Experimentální a molekulární biologie

"Život opravdu zblízka"

Zajímá vás podstata života? Baví vás objevovat dosud nepoznané biologické zákonitosti? Láká vás experimentální práce v laboratoři s mikroby, rostlinami, živočichy nebo třeba s lidskými buňkami?

Masarykova univerzita vám nabízí jedinečný bakalářský studijní program. Získáte v něm solidní vědomostní základy ze všech důležitých biologických disciplín a zároveň se naučíte s využitím molekulární biologie a dalších experimentálních přístupů zkoumat různé formy živých organismů.

Studium nabízí celkem 5 specializací. Ty pro vás nejvíce zajímavé si vybíráte už při podání přihlášky, v níž si můžete vyznačit až 3 preferované specializace. Od počátku studia tedy máte jistotu, že se budete moci věnovat tomu, co vás skutečně v biologii zajímá.

Specializace Experimentální biologie rostlin vás detailně seznámí s anatomií a fyziologií rostlinného organismu, s minerální výživou rostlin, jejich fyziologickou ekologií i s moderními metodami zkoumání rostlin. Vzhledem k tradici antarktického výzkumu na Masarykově univerzitě je součástí studia i polární biologie rostlin.

Specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie vám dá příležitost zkoumat, jak se vyvíjí, funguje nebo jak se brání patogenům živočišný, a tedy i lidský organismus. Budete používat nejmodernější přístupy molekulární a buněčné biologie i pokročilou mikroskopii buněčných struktur. S problematikou zdraví a nemoci se seznámíte na modelech ze všech koutů živočišné říše, od sledování chování zvířat až po aplikace v humánní a veterinární biomedicíně.

Specializace Mikrobiologie se věnuje studiu virů, bakterií, sinic nebo mikroskopických hub. Získáte zde přehled o morfologii mikroorganismů, jejich fyziologii i taxonomickém třídění a naučíte se s nimi pracovat v laboratoři.

Specializace Biologie člověka zkoumá lidské tělo s využitím molekulárně genetických metod. Získáte proto nezbytné znalosti nejen z molekulární biologie, ale i z anatomie a základů antropologických metod. Hlavní oblastí výzkumu je práce s historickou DNA, proto se v terénu i v laboratoři naučíte pracovat s kosterním materiálem a provádět jeho genetické analýzy.

Specializace Molekulární biologie a genetika se zaměřuje na všechny typy živých organismů – mikroby, rostliny i živočichy včetně člověka. Seznámíte se zde se speciálními genetickými disciplínami, jako jsou například cytogenetika nebo genetika kvantitativních znaků, které doplníte o detailní znalosti molekulárně genetických metod.

Povinný společný základ studia vám poskytne široký i dostatečně detailní vhled do všech hlavních biologických disciplín a nezbytné vzdělání v základních chemických oborech. Tento celkový přehled můžete obohatit výběrem z široké nabídky volitelných kurzů, například z oblasti pokročilých zobrazovacích metod, bioinformatiky nebo bioetiky.

Vzhledem k tomu, že těžištěm studia jsou experimentální biologické disciplíny, probíhá výuka formou přednášek, seminářů nebo laboratorních cvičení.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete se účastnit vědecké práce na prestižní výzkumné univerzitě?

 • Baví vás biologie, chemie a logické uvažování?

 • Máte rádi experimenty, mikroskopy a práci s informačními technologiemi?

 • Jste manuálně zruční a láká vás práce v laboratoři?

 • Dovedete být týmovými hráči?

Studijní plány

Biologie člověka
prezenční, se specializací
Experimentální biologie rostlin
prezenční, se specializací
Mikrobiologie
prezenční, se specializací
Molekulární biologie a genetika
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  Cílem studia tohoto programu je získání znalostí a dovedností potřebných pro praktickou laboratorní činnost v různých odvětvích moderní experimentální biologie, resp. vytvoření základů znalostí, které jsou nezbytné k dalšímu vzdělání ve vybrané specializaci. Absolventi bakalářského studijního programu získávají jednak základní znalosti hlavních disciplín moderní experimentální biologie (buněčná a molekulární biologie, genetika, anatomie a histologie, fyziologie, mikrobiologie, antropologie), a dále podrobnější poznatky v rámci zvolené studijní specializace (Experimentální biologie rostlin, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Mikrobiologie, Biologie člověka, Molekulární biologie a genetika). Nedílnou součástí vzdělání absolventa jsou také další relevantní biologické obory (fylogeneze a diverzita rostlin, fylogeneze a diverzita živočichů, evoluční biologie) a základní chemické disciplíny včetně praktických cvičení (anorganická a organická chemie, biochemie).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se ve stavbě a funkcích různých typů prokaryontních a eukaryontních buněk, pletiv, tkání a orgánů a samostatně pozorovat tyto struktury ve světelném mikroskopu.
  • Porozumět struktuře a fungování genů a genomů u virů, bakterií, hub, rostlinných a živočišných organismů včetně člověka.
  • Porozumět molekulární úrovni základních životních dějů u virů, bakterií, hub, rostlinných a živočišných organismů včetně člověka.
  • Porozumět principům a podstatě změn v genetické výbavě organismů, včetně případných fenotypových projevů.
  • Orientovat se ve fylogenezi a diverzitě všech forem života a chápat principy evoluce na různých úrovních včetně molekulární.
  • Při plánování a hodnocení biologických experimentů správně používat odpovídající způsoby statistického hodnocení.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto programu naleznete uplatnění v různých oblastech výzkumu i praktického využití – podle toho, jakou specializaci si pro svoje studium zvolíte. Může se jednat například o biomedicínu, veterinární medicínu, zemědělství nebo potravinářství.

  Bakalářská kvalifikace vám umožní podílet se na výzkumných projektech i na běžné laboratorní činnosti - zejména v oblastech rutinního využívání molekulárně biologických a dalších experimentálních metod.

  Pro skutečné tvůrčí zapojení do výzkumu jsou však vyžadovány vyšší stupně vzdělání. Proto předpokládáme, že většina absolventů tohoto bakalářského programu bude mít zájem pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Do vědeckovýzkumné, laboratorní a případně klinické praxe se pak zapojíte hlavně v rámci svých projektů bakalářských prací, a to v některém z výzkumných týmů, které se na výuce podílejí. V rámci týmu se budete už během bakalářského studia seznamovat s výzkumnými tématy, kterými se zabývá, i s experimentálními přístupy, které se pro řešení využívají.

  Nejlepší studenti bakalářského programu pak obvykle dostanou i možnost vlastní experimentální činnosti.

  U některých specializací také doporučujeme či vyžadujeme účast na terénních cvičeních. Například pro specializaci Experimentální biologie rostlin je připraveno třídenní terénní cvičení a zájemci se mohou rovněž zúčastnit terénních cvičení z botaniky. Podobně součástí studia Biologie člověka je celkem třítýdenní praxe v historické antropologii na zajímavých archeologických lokalitách.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce má charakter literární rešerše, kterou studenti zpracují na zadané téma na základě recentních odborných publikací. Bakalářská práce není samostatným výzkumným projektem a neobsahuje proto laboratorní data. Detailní pokyny pro vypracování bakalářské práce v jednotlivých specializacích jsou zveřejněny na webových stránkách Ústavu experimentální biologie (viz níže).

 • Návaznost na další studijní programy

  Jednotlivé specializace mají v navazujícím magisterském studiu formu samostatných studijních programů:

  • Experimentální biologie rostlin

  • Experimentální biologie živočichů a imunologie

  • Mikrobiologie

  • Biologie člověka

  • Molekulární biologie a genetika

  Můžete tedy pokračovat v přímé návaznosti stejným studijním programem, jako byla vaše specializace v bakalářském studiu, nebo se rozhodnout pro jinou z nabízených specializací.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Experimentální a molekulární biologie
Zkratka
B-EMB
Kód
B0511A030006
Typ
bakalářský
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
3
Titul
Bc.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje