EN

Aplikovaná geografie a geoinformatika

„Aplikujte, prostor čeká.“

Studium Aplikované geografie a geoinformatiky otevírá cestu k poznání fyzicko- i humánně- geografických analýz prostoru a jejich následných vyhodnocení. Uvádí se, že 80% lidských aktivit je spojeno s konkrétní lokací. Pomocí metodického základu a následných aplikací lze odpovědět na množství otázek, které souvisí s prostorem. Příklady v tomto směru mohou být "Za kombinace jakých podmínek dochází k sesuvům půdy?", "Kde by měla být umístěna nová provozovna mého podniku?", "Jaké oblasti a kolik lidí bude v dané obci zasaženo tzv. dvacetiletou povodní?" nebo "Jaké mapy a data inženýrských sítí jsou dostupné pro tuto oblast zájmu?". Aplikovaná geografie a geoinformatika staví na základech datového i procesního modelování. Oproti čistě informatickým programům ale navíc přidává porozumění prostoru.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Studium Aplikované geografie a geoinformatiky otevírá cestu k poznání fyzicko- i humánně- geografických analýz prostoru a jejich následných vyhodnocení. Uvádí se, že 80% lidských aktivit je spojeno s konkrétní lokací. Pomocí metodického základu a následných aplikací lze odpovědět na množství otázek, které souvisí s prostorem. Příklady v tomto směru mohou být "Za kombinace jakých podmínek dochází k sesuvům půdy?", "Kde by měla být umístěna nová provozovna mého podniku?", "Jaké oblasti a kolik lidí bude v dané obci zasaženo tzv. dvacetiletou povodní?" nebo "Jaké mapy a data inženýrských sítí jsou dostupné pro tuto oblast zájmu?". Aplikovaná geografie a geoinformatika staví na základech datového i procesního modelování. Oproti čistě informatickým programům ale navíc přidává porozumění prostoru.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit zásady, metody a postupy základních i pokročilých prostorových analýz
  • provést průzkum v terénu
  • kvalitativně i kvantitativně zpracovat naměřená/získaná data
  • kriticky interpretovat výsledky
  • prezentovat výsledky geografických analýz (ve formě mapy)
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent programu je připraven k práci v institucích veřejné správy a samosprávy, výzkumných organizacích, neziskových organizacích i komerčních firmách. Absolvent je svým primárním určením v těchto organizacích podpůrnou osobou pro rozhodovací procesy. Díky ucelenému logickému řetězci získání dat, jejich zpracování, analýzy, vyhodnocení a prezentace, dokáže plnit konzultační roli.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia programu je, kromě praktických cvičení, odborná praxe ve veřejné správě a samosprávě/výzkumné organizaci/neziskové organizaci/komerční firmě doprovázená supervizí v celkovém rozsahu dvou týdnů a terénní výzkum mikroregionu v rozsahu pěti dní.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 60 až 75 stran včetně titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Diplomová práce je aplikačně zaměřena. Studující by předvést schopnost kriticky pracovat s daty, odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Mnohé diplomové práce jsou zpracovávány v návaznosti na požadavky budoucího zaměstnavatele.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent bakalářského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím doktorském studiu na dané fakultě.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Aplikovaná geografie a geoinformatika
Zkratka
N-AGG
Kód
N0532A330003
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2022

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje