Upozornění:

Studijní program je neaktivní.

Aplikujte, prostor čeká.

Představení studijního programu

Geograficky lokalizovat (tedy určit polohu) lze osmdesát procent všech lidských činností. Nezáleží na tom, zda řešíme vhodné umístění nového obchodu, riziko sesuvu svahu, nebo zda analyzujeme změnu klimatu v následujících letech. Také můžeme sledovat dojížďku do zaměstnání, optimalizovat stanice pro přenos mobilních dat, vyhodnocovat výnosy na poli, měřit odlednění na Antarktidě či řešit bezbariérový pohyb ve městě.

Naše mezinárodní motto proto zní „Location matters“, tedy „na lokalizaci záleží“. Studium Aplikované geografie a geoinformatiky vám představí přinejmenším stovky ukázek z nepřeberného množství činností, kterými se naši absolventi zabývají.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Preferujete prakticky zaměřené studium, po jehož absolvování budete mít na výběr z mnoha zajímavých a rozličných zaměstnání?

 • Baví vás poznávat nové souvislosti?

 • Vidíte potenciál v analýze či modelování prostoru a času?

Pokud odpovídáte ano, je studium v navazujícím magisterském programu Aplikovaná geografie a geoinformatika pro vás. Pro studium v tomto programu je vhodné mít absolvovaný bakalářský studijní program Geografie a kartografie s jednou z následujících specializací: Geoinformatika a regionální rozvoj, Geoinformatika a trvalá udržitelnost nebo Geografická kartografie a geoinformatika. Mezi přijatými bývají také absolventi bakalářských programů s příbuzným zaměřením z jiných, nejen českých, univerzit.

Studium

 • Cíle

  Studium Aplikované geografie a geoinformatiky otevírá cestu k poznání fyzicko- i humánně- geografických analýz prostoru a jejich následných vyhodnocení. Uvádí se, že 80% lidských aktivit je spojeno s konkrétní lokací. Pomocí metodického základu a následných aplikací lze odpovědět na množství otázek, které souvisí s prostorem. Příklady v tomto směru mohou být "Za kombinace jakých podmínek dochází k sesuvům půdy?", "Kde by měla být umístěna nová provozovna mého podniku?", "Jaké oblasti a kolik lidí bude v dané obci zasaženo tzv. dvacetiletou povodní?" nebo "Jaké mapy a data inženýrských sítí jsou dostupné pro tuto oblast zájmu?". Aplikovaná geografie a geoinformatika staví na základech datového i procesního modelování. Oproti čistě informatickým programům ale navíc přidává porozumění prostoru.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit zásady, metody a postupy základních i pokročilých prostorových analýz
  • provést průzkum v terénu
  • kvalitativně i kvantitativně zpracovat naměřená/získaná data
  • kriticky interpretovat výsledky
  • prezentovat výsledky geografických analýz (ve formě mapy)
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi máte možnost širokého uplatnění a práce v oboru již během studia. V posledních pěti letech máme více nabídek práce než absolventů a naše absolventy potkáte prakticky všude. 

  V případě komerčního sektoru můžete naše absolventy potkat ve firmách jako mapy.cz, openstreetmap.org, maptiler.org či windy.com. U veřejné správy jde o široké portfolio od městských úřadů (většinou v oblasti územního plánování), přes krajské úřady (především v odborech životního prostředí, regionálního rozvoje, dopravy či informatiky) až po ministerskou úroveň (vnitro, doprava, životní prostředí, místní rozvoj či zemědělství).

  V případě výzkumných institucí působí naši absolventi v Českém hydrometeorologickém ústavu, Výzkumném ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví, v Centru dopravního výzkumu nebo třeba i na české vědecké stanici v Antarktidě.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Celé studium je zaměřeno prakticky a aplikačně. V průběhu výuky budete řešit reálné příklady z praxe, jako je modelování eroze, analýza svozu odpadů, počet obyvatel zasažených povodňovou vlnou či vytvoření vlastní interaktivní webové mapové aplikace. Nedílnou součástí je také praktická výuka v terénu.

  Kromě toho na vás čeká dvoutýdenní praxe v organizacích z řad veřejné správy, aplikačně zaměřených výzkumných institucí, neziskových organizací i komerčních firem. Rozhodnutí, kam chcete směřovat, je na vás, s naší podporou můžete počítat vždy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 60 až 75 stran včetně titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Diplomová práce je aplikačně zaměřena. Studující by předvést schopnost kriticky pracovat s daty, odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Mnohé diplomové práce jsou zpracovávány v návaznosti na požadavky budoucího zaměstnavatele.

 • Návaznost na další studijní programy

  Aplikovaná geografie a geoinformatika představuje studium primárně zaměřené na praxi s přímým uplatněním po ukončení studia. Vzhledem k univerzálnosti zaměření lze také pokračovat ve studiu ve všech třech doktorských studijních programech vyučovaných na Geografickém ústavu, tedy: Fyzické geografii, Sociální geografii a regionálním rozvoji i Kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země.

  Doktorský studijní program Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země se předpokládá jako výchozí navazující. V případě Fyzické geografie, resp. Sociální geografie a regionálního rozvoje, musí uchazeč počítat s dostudováním několika specializačních předmětů. Ale i to zvládla už takřka desítka našich absolventů.

Základní údaje

Zkratka
N-AGG
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje