„Nejen co – ale také jak, proč a kdy – jsou součásti biodiverzity“

Studium botaniky otevírá studentům cestu k pochopení zákonitostí a procesů v evoluci a ekologii rostlin, řas, sinic a houbových organizmů. Možnost užší profilace poskytují studentům tři specializace tohoto programu, kterými jsou biosystematika rostlin, ekologie rostlin a specializace zaměřená na řasy a houby – fykologie a mykologie. V teoretických přednáškách prohlubují studenti své teoretické znalosti o rostlinné diverzitě střední Evropy, zároveň se v nich také postupně prohlubuje schopnost efektivně aplikovat tyto poznatky na jakékoli ekosystémy nebo biomy Země. Během pravidelných terénních cvičení se studenti seznamují s rozmanitostí rostlinných druhů nejen České republiky, ale během každoročních zahraničních exkurzí také s druhy, společenstvy nebo ekosystémy celého evropského kontinentu. Terénní exkurze nejen vytvářejí a postupně upevňují schopnosti studentů přesně identifikovat rostlinné druhy, ale vedou je také k pochopení vzájemných souvislostí mezi dílčími vlastnostmi rostlinných druhů a společenstev jinak vyučovanými v oddělených oborech rostlinné biologie (morfologie, anatomie, fyziologie, populační ekologie, fytocenologie, fytogeografie, kvartérní biologie nebo evoluční biologie rostlin). Terénní výuka také prohlubuje schopnosti studentů interpretovat tyto dílčí vlastnosti a mezidruhové interakce na populační, ekosystémové a krajinné úrovni nebo v kontextu kvartérního vývoje přírody či v kontextu fylogenetickém. Skupinově organizovaná výuka kultivuje schopnost studentů kooperovat a koordinovat výzkumné aktivity a připravuje je tak na práci ve vědeckých týmech nebo expedicích. Samostatným řešením dílčích projektů během studia si studenti osvojí nejen metody sběru a konzervace rostlinného materiálu, ale také širokou škálu terénních a laboratorních analytických metod (vč. metod molekulárních), metod jejich statistického hodnocení a v neposlední řadě pak i způsobů, jak výsledky vědecké práce efektivně prezentovat a publikovat. Schopnost samostatné a efektivní vědecké práce absolventů programu prohlubuje také skutečnost, že jejich diplomové práce tvoří často součást běžících výzkumných projektů jednotlivých pracovních skupin ústavu botaniky a zoologie.

Studijní plány

Biosystematika rostlin
prezenční, se specializací
Ekologie rostlin
prezenční, se specializací
Fykologie a mykologie
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  Studium botaniky otevírá studentům cestu k pochopení zákonitostí a procesů v evoluci a ekologii rostlin, řas, sinic a houbových organizmů. Možnost užší profilace poskytují studentům tři specializace tohoto programu, kterými jsou biosystematika rostlin, ekologie rostlin a specializace zaměřená na řasy a houby – fykologie a mykologie. V teoretických přednáškách prohlubují studenti své teoretické znalosti o rostlinné diverzitě střední Evropy, zároveň se v nich také postupně prohlubuje schopnost efektivně aplikovat tyto poznatky na jakékoli ekosystémy nebo biomy Země. Během pravidelných terénních cvičení se studenti seznamují s rozmanitostí rostlinných druhů nejen České republiky, ale během každoročních zahraničních exkurzí také s druhy, společenstvy nebo ekosystémy celého evropského kontinentu. Terénní exkurze nejen vytvářejí a postupně upevňují schopnosti studentů přesně identifikovat rostlinné druhy, ale vedou je také k pochopení vzájemných souvislostí mezi dílčími vlastnostmi rostlinných druhů a společenstev jinak vyučovanými v oddělených oborech rostlinné biologie (morfologie, anatomie, fyziologie, populační ekologie, fytocenologie, fytogeografie, kvartérní biologie nebo evoluční biologie rostlin). Terénní výuka také prohlubuje schopnosti studentů interpretovat tyto dílčí vlastnosti a mezidruhové interakce na populační, ekosystémové a krajinné úrovni nebo v kontextu kvartérního vývoje přírody či v kontextu fylogenetickém. Skupinově organizovaná výuka kultivuje schopnost studentů kooperovat a koordinovat výzkumné aktivity a připravuje je tak na práci ve vědeckých týmech nebo expedicích. Samostatným řešením dílčích projektů během studia si studenti osvojí nejen metody sběru a konzervace rostlinného materiálu, ale také širokou škálu terénních a laboratorních analytických metod (vč. metod molekulárních), metod jejich statistického hodnocení a v neposlední řadě pak i způsobů, jak výsledky vědecké práce efektivně prezentovat a publikovat. Schopnost samostatné a efektivní vědecké práce absolventů programu prohlubuje také skutečnost, že jejich diplomové práce tvoří často součást běžících výzkumných projektů jednotlivých pracovních skupin ústavu botaniky a zoologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět a popsat obecné principy evoluce a speciace rostlin, makroekologie a ekologie rostlinných společenstev
  • charakterizovat základní fylogenetické linie rostlin a vysvětlit jak a proč se fylogeneze těchto skupin odráží v jejich klasifikaci
  • charakterizovat základní fylogenetické linie sinic, řas nebo hub a vysvětlit jak a proč se fylogeneze těchto skupin odráží v jejich klasifikaci
  • charakterizovat základní typy vegetace a fytochoriony ČR a nejdůležitější biomy Země
  • determinovat běžné druhy sinic, řas, hub a lišejníků střední Evropy
  • determinovat běžné druhy cévnatých rostlin a jejich společenstev ve střední Evropy
  • realizovat samostatný nebo týmový botanický výzkum na úrovni jednotlivých rostlin, populací, druhů či rostlinných společenstev
  • designovat strategii sběru vzorků, terénní i laboratorní experimenty a organizovat terénní expedice
  • aplikovat teoretické poznatky o evoluci a ekologii rostlin v designu případových studií v botanice i ochraně přírody
  • zvolit si vhodné biosystematické metody, vč. statistických, a korektně interpretovat výsledky fylogenetických či evolučních studií
  • zvolit si vhodné ekologické nebo geobotanické metody, vč. statistických, a korektně interpretovat výsledky studia ekologie druhů nebo vegetace
  • zvolit si vhodné fykologické nebo mykologické metody, vč. statistických, a korektně interpretovat výsledky studia ekologie nebo fylogeneze sinic, řas nebo hub
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi oboru jsou svými znalostmi a dovednostmi profilováni k základnímu a aplikovanému výzkumu, popř. výuce na biologických ústavech a katedrách univerzit, k základnímu a aplikovanému výzkumu v biologických ústavech Akademie věd České republiky, ve státních, nevládních či soukromých institucích ochrany přírody a krajiny (např. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, národní parky, chráněné krajinné oblasti), v přírodovědných odděleních muzeí, v botanických zahradách, v lesnických, zemědělských a farmaceutických ústavech a na odpovídajících institucích v zahraničí.

  Studijní program botanika poskytuje svým absolventům také předpoklady pro navazující doktorské studium v oborech Ekologie a Botanika, a to jak na českých, tak na zahraničních univerzitách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Ačkoli praxe není povinnou součástí studia, většina diplomových prací má praktický charakter a je realizována ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce má charakter samostatně studentem řešené originální vědecké studie tématu formulovaného v zadání práce vedoucím. Téma diplomové práce student zpravidla volí z témat vypsaných botanickými akademickými pracovníky ústavu botaniky a zoologie, kteří se pak stávají vedoucími práce. Vedle vedoucího práce si po dohodě s vedoucím student může zvolit také konzultanta, buď v rámci ústavu, nebo mimo něj; v odůvodněných případech si student může zvolit vedoucího a téma práce mimo ústav botaniky a zoologie, a to na základě seznamu externích vedoucích diplomových prací, schváleného radou ústavu.

  Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen (1) aplikovat poznatky získané studiem do vlastní vědecké práce, (2) provést rešerši a kritický rozbor vědeckého stavu poznání tématu před tím, než se jím začal zabývat v diplomové práci, (3) stanovit si a průběžně aktualizovat strategii pozorování, měření, sběru vzorků, dat či naplánovat design experimentů a tyto uskutečnit v takovém rozsahu, aby daly jednoznačnou odpověď na otázky, cíle nebo hypotézy stanovené v zadání práce a rozpracované dále na základě rešerše a kritického rozboru, (4) volit odpovídající statistické metody zpracování, analýzy a vizualizace výsledků, (5) správně interpretovat výsledky své práce a diskutovat je v širším kontextu, (6) pravidelně prezentovat postup realizace výzkumu a dosažené hlavní výsledky v rámci botanického, geobotanického resp. biosystematického semináře, popř. v rámci studentských vědeckých konferencí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program botanika poskytuje svým absolventům také předpoklady pro navazující doktorské studium v oborech Ekologie a Botanika, a to jak na českých, tak na zahraničních univerzitách.

 • Další informace
  Odkaz na webové stránky Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Základní údaje

Název
Botanika
Zkratka
N-BOT
Kód
N0511A030003
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje