Georg Cantor: Podstata matematiky spočívá v její svobodě.

Představení studijního programu

Chcete se stát učiteli matematiky na střední škole? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky.

Pokud jste absolventy bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a máte tedy teoretický základ v řadě matematických disciplín, toto navazující magisterské studium vám poskytne ucelené vzdělání v oblasti matematiky a její didaktiky, včetně využití moderních prostředků ve výuce.

Tímto studiem si vybudujete a prohloubíte potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele matematiky. Ve volitelných kurzech budete moci získat široký přehled o aplikacích matematických disciplín, abyste se přesvědčili o užitečnosti matematiky a byli schopni tyto znalosti předat dále svým budoucím studentům. 

Po absolvování tohoto programu získáte všechny potřebné předpoklady k tomu, abyste mohli na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolští učitelé matematiky. Proto nebudete mít problém najít si zajímavé místo na střední škole dle vašeho výběru. 

Vzhledem k tomu, že program Učitelství matematiky pro střední školy budete studovat v kombinaci s dalším programem, ve kterém získáte aprobaci středoškolského učitele v dalším vyučovacím předmětu, je třeba, abyste měli ukončené bakalářské vzdělání v matematice i v onom druhém aprobačním předmětu. Jedinou výjimkou může být případ kombinace matematiky s deskriptivní geometrií, neboť v tomto případě je pro oba předměty vyžadováno jen absolvování bakalářského programu matematika. 

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahradymoderní vybavení knihovny a studoven.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

 • Absolvovali jste kromě bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání také analogický program druhého aprobačního předmětu?

 • Chcete zlepšit výuku matematiky na středních školách?

 • Baví vás práce s mladými lidmi?

Pokud ano, pak si k nám podejte přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je vychovat středoškolské učitele matematiky. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v oblasti matematiky a její didaktiky, včetně využití moderních prostředků ve výuce. Navazující magisterské studium buduje a prohlubuje potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele matematiky. Cílem volitelných kurzů je získat široký přehled o řadě matematických disciplín a jejich aplikacích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • připravovat a vést výuku za využití rozmanitých metod
  • orientovat se v nestandardních situacích ve škole, volit nástroje k jejich řešení, znát nástroje k diagnostice a rozvoji klimatu ve třídě
  • motivovat a aktivizovat žáky, podporovat demokratické principy ve třídě a ve škole
  • rozumět aktuální školské politice a trendům ve vzdělávání, dokázat spolupracovat se svými kolegy a vedením školy na vizích a rozvoji školy
  • využívat diagnostické a evaluační nástroje, pomocí kterých může identifikovat zvláštnosti prostředí a potřeby jednotlivých žáků
  • vhodně použít systém podpůrných opatření k individualizaci výuky, spolupracovat s poradenskými subjekty
  • orientovat se v možnostech hodnocení žáků i evaluace vlastní výuky
  • identifikovat vzájemné interakce základních matematických disciplín, o kterých má přehled
  • využít svůj přehled o historii matematiky i o rozhodujících etapách ve vývoji základních matematických disciplín ve výuce
  • vysvětlit libovolné téma středoškolského učiva matematiky způsobem adekvátním úrovni žáka/studenta, protože má detailní znalost středoškolského učiva matematiky
  • na vhodných příkladech aplikací vysvětlit užitečnost a význam matematiky pro společnost
  • prokázat hlubší znalosti oboru své diplomové práce
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování tohoto navazujícího magisterského studia budete plně připraveni pracovat jako středoškolští učitelé matematiky, kteří jsou na trhu práce velmi žádáni a mohou si tedy vybírat v nabídce zaměstnání podle svých představ.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia vás čeká celá řada různě zaměřených praktických předmětů. Na vaši praxi na střední škole vás bude nejdříve připravovat Reflektivní seminář; po jeho absolvování vás na vybraných školách bude čekat množství náslechů u zkušených středoškolských učitelů. A pak si při vlastních výstupech před studenty vyzkoušíte, jak vás studium připravilo na nelehkou, leč nesmírně krásnou pedagogickou práci.

  Sami si budete chystat přípravy a přemýšlet o tom, jak nejlépe naučit studenty vámi připravenou látku. Jedině tak se totiž můžete stát opravdu dobrými učiteli a převést do praxe dlouhé roky vaší teoretické přípravy.

  Na praxi vás budou připravovat i speciální semináře, jako například Učitel a provoz školy, vedené zkušenými středoškolskými učiteli, kteří vás nechají nahlédnout do problematiky provozu školy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování a obhajoba diplomové práce je povinnou součástí studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy. Zpracováním diplomové práce student prokazuje schopnost orientace v problematice dané tématem diplomové práce, schopnost odborné práce pod vedením svého školitele a schopnost písemné i ústní prezentace. Standardní doba zadání diplomové práce je v 1. semestru magisterského studia. Zadáním diplomové práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím diplomové práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání diplomových prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky navrhnout téma své diplomové práce nebo se mohou na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma diplomové práce pro konkrétního studenta.

  Pokyny pro vypracování diplomové práce jsou upraveny Opatřením děkana 5/2014 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování tohoto programu můžete pokračovat ve studiu doktorského programu Matematika, a to především ve specializaci Obecné otázky matematiky. Zájemci o toto doktorské studium si mohou vybrat zaměření na problematiku historie matematiky anebo na problematiku vyučování matematiky na středních a vysokých školách.

Základní údaje

Zkratka
N-UCM
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

36
počet aktivních studentů
13
počet závěrečných prací