Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost. – Jan Amos Komenský

Představení studijního programu

Rozhodujete se o svém budoucím profesním zaměření? Doporučujeme volit mezi povoláními, které patří k těm s nejvyšším celospolečenským uznáním a zaručeným uplatněním v praxi, stejně jako i ke stimulujícím celoživotní rozvoj vaší osobnosti. Staňte se učitelem na základní nebo střední škole!

Zaměření na občanskou výchovu a základy společenských věd vás přitom provede celým spektrem společenských věd (filosofií, politologií, sociologií, ekonomií…), které vám pomohou posilovat formování vlastních úsudků a dovedností kritického myšlení. A to jsou schopnosti, které vám rozhodně zajistí výhodu v našem komplikovaném světě. K těmto schopnostem navíc můžete dovést i vaše budoucí žáky na základní škole nebo studenty na škole střední. Studovat budete v Brně, nabízíme však možnost na jistou dobu změnit město, učitele i spolužáky využitím projektu Erasmus a studovat např. ve Švédsku, Řecku, Španělsku a dalších zemích. 

Pokud se rozhodnete vstoupit na půdu naší katedry, budete zajisté překvapeni i bohatostí forem studentského života. Mezi těmi netradičními vyniká studentská iniciativa CIVITAS, která pořádá tematické akce nejen pro studenty programu. Program CIVITAS odkrývá mj. zajímavosti z vojenské historie i současnosti (např. beseda s veteránem z mise v Afghánistánu, pobyt v protiatomovém krytu ad.). Je pravděpodobné, že si položíte otázku: „Nemohu se po absolvování tak pestrého a širokého zaměření bakalářského studia uplatnit i v jiných profesích?“ Po absolvování následného magisterského studia můžete být učitelem na základní či střední škole. S bakalářským titulem ale můžete pracovat jako instruktor ve střediscích volného času nebo sdruženích či orgánech Evropské unie zabývajících se výchovou. Naši absolventi našli uplatnění i v médiích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Komunikujete rádi s lidmi ve svém okolí?

 • Zajímáte se o dění ve společnosti?

 • Chcete toto dění pochopit?

 • Máte zájem o vlastní podíl na výchově budoucích svobodných občanů, obdařených vlastními úsudky a dovednostmi kritického myšlení (např. k mediálním sdělením)?

Pokud odpovíte ANO na většinu otázek, neváhejte a podejte si přihlášku pro studium učitelství občanské výchovy a základů společenských věd.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia bakalářského studijního oboru Občanská výchova a základy společenských věd je získat znalosti z oboru společenských věd, které absolventi využijí při práci asistenta pedagoga, stejně jako i v následném magisterském studiu. Student získá schopnost formovat sebe sama jako svobodného občana s vlastním úsudkem, s dovedností kritického myšlení, a jejím uplatněním ve výchovně vzdělávacím procesu. Rovněž má rozvíjet postoje vůči sobě samému a druhým, vychovávaným jedincům, na základě humanitních hodnot, uvědomění si odpovědnosti učitelské profese.

  Neméně důležitým cílem studia je vytvořit u něj předpoklady k formování didaktické znalosti obsahu vycházejícího z daných společenskovědních disciplín a tím připravit absolventy na pokračování studia učitelství občanské výchovy na základních a středních školách v následném magisterském studiu. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému studiu. Také může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

  Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka (např. vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností) a jednat odpovídajícím způsobem.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na základě znalostí z oblasti společenských věd vytvořit si ucelený obraz společnosti a pochopit úlohu člověka při konstrukci lidského společenství, a to v pohledu historickém i aktuálním;
  • pracovat s pramennými texty ze společenských věd: porozumět textům, interpretovat je, kriticky posoudit texty a demonstrovat texty posluchačům;
  • vytvořit vlastní odborný text nebo projekt k některému z témat z oblasti společenských věd;
  • bude znát základní dokumenty, kterými se řídí výchovně vzdělávací proces na ZŠ a SŠ;
  • kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka, číst běžné pedagogické a psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět.
  • popsat a analyzovat s  využitím odborné terminologie a pravidel efektivní pedagogické komunikace výukovou či výchovnou situaci a navrhnout její alteraci; svoje znalosti a dovednosti využívat při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi;
  • spolupracovat s různými učiteli ve škole a pod jejich vedením plánovat, realizovat a reflektovat sekvence výuky a aktivity ve vztahu k odpovídajícímu školnímu vzdělávacímu programu;
  • využívat sebereflektivní dovednosti při reflexi svého jednání: např. lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci;
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi na podporu diferenciace a individualizace ve výuce a získává tak data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta;
  • formulovat vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi; toto pojetí podloží argumenty z teorie i praxe;
  • vysvětlit základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání; reflektovat svůj postoj k diverzitě a jeho vliv na vlastní pedagogickou praxi;
  • vysvětlit základní pojmy vývojové a sociální psychologie a identifikovat případné vývojové obtíže či potíže v sociálních kompetencích či adaptaci žáka ve škole.
 • Uplatnění absolventa

  Po ukončení bakalářského studia občanská výchova a základy společenských věd:

  • Můžete pokračovat na magisterské studium a následně se stát učitelem na základní nebo střední škole.

  • Můžete pracovat jako instruktor ve střediscích volného času nebo sdruženích, které se zabývají výchovou a vzděláním.

  • Jste připraveni k profesi lektora v orgánech Evropské unie zabývajících se výchovou a vzděláním a v podobných institucích — při naší katedře již 20 let vyvíjí činnost Centrum pro evropská studia.

  • Naši absolventi našli uplatnění i v médiích (dokumentaristika, zpravodajství, apod.). K tomu jim napomáhá schopnost pracovat s texty (seminární práce ve všech oborech společenských věd, kurs práce s mediálními sděleními ad.).

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu bakalářského studia se ještě přímo nezapojujete do praktické výuky na školách jako vyučující, absolvujete však tzv. asistentskou praxi zaměřenou např. na individuální doučování žáka, pomáháte učiteli ve škole jako jeho asistent, můžete se zapojit do jakékoliv výchovné činnosti na základní či střední škole (školní družina, školní klub), pracovat jako instruktor ve střediscích volného času nebo sdruženích, které se zabývají výchovou a vzděláním. Vzhledem ke specifikám našeho oboru můžete zastávat i funkci lektora v orgánech Evropské unie zabývajících se výchovou a vzděláním.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 81 000 – 130 000 znaků včetně mezer, tj. 45 – 60 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje optimálně v navazujícím magisterském studiu Občanské výchovy pro základní školy. Naši absolventi však využívají možnost pokračovat v následném magisterském studiu na Fakultě sociálních studií MU, například oboru Humanitní environmentalistika.

Základní údaje

Zkratka
B-OV3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

366
počet aktivních studentů
50
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje