All the world's a classroom.

Představení studijního programu

Chcete studovat v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí? Právě takové nabízíme při studiu programu Učitelství anglického jazyka pro základní školy, který vás připraví pro profesi učitele angličtiny na základních školách. Celý studijní program, tedy složka oborová i učitelská propedeutika (společný základ), je charakteristický provázaností teorie a praxe. Během studia budete absolvovat ve třech semestrech praxi na školách, kterou budete rozebírat v reflektivních seminářích a v dalších předmětech. 

V magisterském stupni studia je prioritou didaktika anglického jazyka a vytváření vztahů mezi didaktikou a jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami. Klademe důraz na to, abyste byli schopni získané poznatky aplikovat v pedagogické praxi na druhém stupni základních škol. Orientace na cílovou skupinu budoucích učitelů se projevuje také ve vyučovacích metodách, které jsou na katedře anglického jazyka koncipovány tak, aby mohly budoucím učitelům sloužit jako model. 

Učitelství anglického jazyka lze studovat v prezenční i kombinované formě, v obou případech jako jednooborové i v kombinaci s jiným oborem. 

Katedra anglického jazyka a literatury je známá přátelským prostředím, nadstandardními vztahy mezi pedagogy a studenty, čilým komunitním životem, a v neposlední řadě také řadou mimoškolních aktivit. Můžete se zapojit například do pěveckého sboru FAME nebo se zúčastnit oblíbeného intenzivního jazykově-metodického kurzu, který využívá prvků zážitkové pedagogiky. Velmi podporujeme výjezdy studentů do zahraničí, během nichž mohou získat potřebný rozhled a cenné zkušenosti na jiných univerzitách – ve Velké Británii, USA, Španělsku, Dánsku, Švédsku i jinde.

Je studium programu pro vás?

Nevíte, zda je pro vás tento program to pravé? Rozhodujete se mezi několika blízkými typy studia? Pak vězte, že se v rámci všech předmětů snažíme propojit angličtinu s jejím pedagogickým uplatněním v praxi. Jsme pedagogická fakulta – pro naši katedru je tedy příprava vynikajících učitelů angličtiny vždy na prvním místě!

Studium je určeno absolventům bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy, Lektorství anglického jazyka nebo podobných programů a oborů.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia probíhá zpravidla jednou za 14 dní v pátek. Společný základ může být rozvrhován dvakrát až třikrát za semestr i v sobotu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studiem navazujícího magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele základní, popřípadě střední školy. Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu). Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho oborově-didaktickými (didaktické znalosti obsahu) a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

  Cílem studia Učitelství anglického jazyka pro základní školy, které je možné studovat v jednooborové i jako sdružené studium, je poskytnout kvalitní vzdělání budoucím učitelům anglického jazyka na ZŠ v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí.

  V magisterském studiu je prioritou studium didaktiky anglického jazyka a vytváření vztahů mezi jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami a didaktikou angličtiny. Je kladen důraz na didaktické vyústění všech disciplín a na aplikaci všech získaných poznatků na pedagogickou praxi na druhém stupni základních škol.

  Orientace na cílovou skupinu budoucích učitelů se projevuje také ve vyučovacích metodách. Vyučovací metody a postupy na katedře anglického jazyka jsou koncipovány tak, aby mohly budoucím učitelům sloužit jako model.

  Studium je určeno absolventům bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského stupně programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy , Lektorství anglického jazyka nebo podobných programů a oborů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku v odpovídající úrovni stanovených profesních kompetencí
  • používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických výukových situací i při popisu edukačního prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi
  • používat základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi a získávat data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta a data pro práci se skupinou, třídním kolektivem.
  • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy
  • vytvářet inkluzivní prostředí ve školní třídě, aplikovat alespoň některé strategie individualizace a diferenciace ve výuce
  • popsat a vysvětlit na konkrétním příkladu ze svého portfolia individuálně specifické procesy učení
  • reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a cíleně využívat reflexi a sebereflexi jako nástroj profesního učení: kriticky nahlíží vlastní postoje k edukaci a posuzuje své jednání v roli učitele
  • ovládat mluvený i psaný anglický jazyk na minimální úrovni C1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • tvůrčím způsobem analyzovat různé typy textů, interpretovat je a využít při vytváření praktických cvičení ve své pedagogické praxi; aplikovat poznatky z oboru lingvistika získané během studia ve své profesi pedagoga;
  • interpretovat specifické vztahy mezi kulturou a jazykem, analyzovat vliv interkulturních faktorů na komunikaci mezi příslušníky různých kultur aplikovat své poznatky ve výuce na základní škole
  • demonstrovat znalosti z oblasti angloamerické literatury včetně literatury vhodné pro děti a mládež, Chápe literaturu nejen jako zdroj autentického jazyka, ale i jako cestu k upevňování kulturních hodnot. Dokáže rozvíjet čtenářství svých žáků.
  • rozumět základům problematiky osvojování jazyka, znát základní kurikulární dokumenty relevantní pro výuku anglického jazyka
  • plánovat vyučovací jednotku, užívat kombinaci metod a forem výuky anglického jazyka, včetně moderních přístupů (projektová výuka, e-learning) a kriticky je hodnotit;
  • využívat v praxi moderní informační technologie a spolupracovat na vedení e-learningových kurzů.
 • Uplatnění absolventa

  Díky studiu získáte potřebné kompetence učitele anglického jazyka na druhém stupni základní školy a nižším gymnáziu nebo na jazykové škole. Vzhledem k zákonné výjimce pro učitele cizích jazyků můžete kvalifikovaně vyučovat i na středních školách. Kromě toho můžete působit ve volnočasových institucích a všude tam, kde je třeba vynikající znalost angličtiny (např. ve veřejné správě).

 • Regulovaná povolání
  • Učitel druhého stupně základní školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Díky praxím si osvojíte profesní kompetence nezbytné při každodenní práci učitele a seznámíte se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje. Pomohou vám si uvědomit vlastní profesní potřeby a budete postupně přebírat odpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky. Získáte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele. Praxe jsou zařazeny do tří semestrů studia a tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů. V Semináři k učitelské praxi budete mít prostor pro sdílení a reflexi zkušeností.

  Je potřeba počítat s tím, že praxe je v navazujícím magisterském studiu časově náročná. V celkovém součtu jde o 360 hodin praxe (u dvouoborových studentů jde o 180 hodin na každém oboru) rozložených do tří semestrů – v každém z těchto semestrů musí student strávit 80 hodin přímo ve škole (2x40 hodin u dvouoborových studentů), kde praxi vykonává. Praxi nemusíte absolvovat v případě, že jste v době nástupu do studia nebo dříve (max. před pěti lety) byli zaměstnáni jako učitelé na základní škole, kde jste vyučovali obor, který hodláte na PdF MU studovat. Bližší informace najdete zde.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 117 000 – 220 000 znaků včetně mezer, tj. 65 – 80 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolvent magisterského studijního programu můžete (po splnění podmínek pro přijetí) pokračovat v doktorském programu Didaktika cizího jazyka.

Základní údaje

Zkratka
N-AJ2
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

107
počet aktivních studentů
153
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje