Když hudba zní, naslouchejme jí!

Představení studijního programu

Láká vás představa stát se učitelem hudební výchovy na základní nebo střední škole? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti a dovednosti. K požadovaným kompetencím vám dopomohou zkušení odborníci z akademické sféry i z pedagogické praxe.

Studijní program obsahuje vyvážený poměr teoretických a praktických předmětů potřebných pro učitelství hudební výchovy, kterou zasazuje do širšího rámce estetické výchovy a integrativní hudební pedagogiky. Setkáte se tak s celou řadou zajímavých předmětů, jako je hudební estetika, hudební sémiotika, vztahy mezi druhy umění, ale také multimediální počítačové aplikace.

Praktické disciplíny reprezentují předměty zaměřené na hru na nástroje (klavír, housle, volitelně také kytara, cimbál), zpěv (sólový i sborový) a hudebně pohybovou výchovu. Všechny výše uvedené kompetence bude syntetizovat a integrovat svým zaměřením do pedagogické praxe předmět hudební didaktika pro základní školy a střední školy.

Studijní program nabízí možnost se realizovat také umělecky v tělesech vedených formou volitelných předmětů: Pěvecký sbor Pedagogické fakulty, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, orchestrální soubor Collegium musicum nebo Cimbálový soubor.

Studijně, teoreticky i prakticky, se budete zabývat hudbou vážnou, populární, jazzovou, lidovou, a to českou a světovou. V rámci studia můžete využít nabídky zahraničních studijních stáží Erasmus+ a zapojit se do pedagogických nebo výzkumných úkolů, které katedra hudební výchovy pravidelně realizuje.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás hudba a chcete se stát pedagogem na základní nebo střední škole?

 • Není vám lhostejná hudební výchova na školách?

 • Chcete se stát kvalitním učitelem hudební výchovy?

 • Máte zájem si odborně, hudebně teoreticky i prakticky rozšířit své vzdělání natolik, abyste získali kvalifikační oprávnění pro výuku hudební výchovy ve škole?

Pokud máte absolvován bakalářský studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, popř. jiný příbuzný obor, pak je toto studium právě pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy je připravit plně kvalifikovaného učitele disponujícího solidními vědomostmi a dovednostmi z oboru hudební výchova a jeho didaktiky. Obsahem navazujícího magisterského stupně je syntéza nabytých odborných znalostí s oborovou didaktikou hudební výchovy. Oborová didaktika je zastoupena předměty Didaktika pro ZŠ 1 a 2 a Didaktika pro SŠ 1 a 2 a je podporována Didaktickými praxemi. V obou předmětech je akcentována rozdílnost obou typů škol. Důležitým momentem je i prolnutí estetických a hudebně vědných disciplín s jinými formami umění. Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem pro plně kompetentní výkon povolání učitele hudební výchovy na základní nebo střední škole. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času, ve vzdělávacích střediscích apod.

  Studiem navazujícího magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele základní, popřípadě střední školy. Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze svých aprobačních oborů (znalosti obsahu). Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho oborově-didaktickými (didaktické znalosti obsahu) a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a využívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky.

  Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kvalifikovaně vykonávat profesi učitele hudební výchovy na základních a středních školách;
  • zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru hudební výchova;
  • rozvíjet profesní znalosti a dovednosti na bázi mezioborového pohledu příbuzných disciplín;
  • rozvíjet základní postoje a hodnoty v otázce obecné a hudební estetiky ve snaze formovat hodnotovou orientaci mládeže.
  • reflexivního a kritického myšlení a působit jako odborník v oboru hudební výchova.
  • didakticky transformovat vzdělávací obsah hudební výchovy do kurikula ZŠ a SŠ.
  • plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku v odpovídající úrovni stanovených profesních kompetencí;
  • používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických výukových situací i při popisu edukačního prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi;
  • používat základní metody pedagogické diagnostiky v praxi a získávat data pro individuální podporu žáka/klienta a pro práci se skupinou, třídním kolektivem. Výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími, s rodiči a jinými odborníky.
  • popsat a vysvětlit na konkrétním příkladu ze svého portfolia individuálně specifické procesy učení;
  • reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a cíleně využívat reflexi a sebereflexi jako nástroj profesního učení
  • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovni kultury, politiky a praxe školy; vytvářet inkluzivní prostředí ve třídě, aplikovat některé strategie individualizace a diferenciace ve výuce.
 • Uplatnění absolventa

  Po ukončení studia budete plně vybaveni odbornými, metodicko-didaktickými a pedagogicko-psychologickými vědomostmi a dovednostmi. Díky tomu se stanete kvalifikovanými odborníky k výkonu profese učitele hudební výchovy na základní a střední škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to získáte také kvalifikaci k působení v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia projdete pedagogickou praxí pod vedením zkušeného učitele na základní a střední škole, která bude dozorována a následně hodnocena oborovými didaktiky a pedagogy-akademiky. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů: Učitelská praxe 1-3 (rozsah 280 hodin) a Seminář k učitelské praxi. Získáte tak reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele (nejen) hudební výchovy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 117 000 – 200 000 znaků včetně mezer, tj. 65 – 80 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU.

  Student/ka:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování studia můžete na základě úspěšného přijímacího řízení pokračovat v doktorském studijním programu Hudební teorie a pedagogika, popř. v jiném oborově příbuzném programu.

Základní údaje

Zkratka
N-HV2S
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
počet aktivních studentů
26
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje