Cíle studijního programu

Cílem je nabídnout nadaným studentům možnost pokračovat po získání magisterského titulu ve studiu v doktorském studijním programu Fyzika a to ve specializacích, které mají velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících institucích, především v ústavech AV. Student DSP Fyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu a je veden tak, aby se po absolvování DSP stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkáních vědeckých pracovníků a zpravidla dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení

  Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
  1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s tématem disertační práce (max. 60 bodů),
  2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 40 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat 40 ze 60 bodů v odborné části a 20 ze 40 bodů v jazykové části.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Cílem je nabídnout nadaným studentům možnost pokračovat po získání magisterského titulu ve studiu v doktorském studijním programu Fyzika a to ve specializacích, které mají velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a na spolupracujících institucích, především v ústavech AV. Student DSP Fyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu a je veden tak, aby se po absolvování DSP stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkáních vědeckých pracovníků a zpravidla dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Chápat, vysvětlovat a formulovat složité fyzikální modely
  • Samostatně formulovat, ověřovat a vyvracet hypotézy
  • Získávat, analyzovat, kriticky hodnotit a fyzikálně interpretovat vědecká data
  • Psát strukturovaným a kritickým způsobem, připravit vědeckou publikaci, prezentovat výsledky své práce na konferencích
  • Samostatné vědecké práce i práce ve skupině, případného řízení skupiny
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studijního programu Fyzika se během studia stane členem některého z výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu a je veden tak, aby se po absolvování DSP stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Běžnou součástí studia je dlouhodobý pobyt v zahraničí, čímž je zaručena schopnost doktoranda komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Absolventi jsou schopni samostatně pracovat na vysokých školách a na výzkumně-vývojových pracovištích v ČR i kdekoliv jinde na světě. Jejich znalosti, logické myšlení, vědecký pohled na svět a jazykové kompetence jim ovšem umožňují pracovat i v jiných oborech: jako kvantitativní analytik, datový vědec, konzultant apod.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Téma disertace a její cíle musí být specifikováno k datu přijímacího řízení, je součástí Individuálního studijního plánu studenta a podléhá schválení OR. Případné změny a úpravy během studia schvaluje OR na základě návrhu školitele. Během studia student předkládá výsledky řešení své disertační práce na semináři jemu příslušného fyzikálního ústavu. Školitel nese odpovědnost za financování výzkumu souvisejícího s tématem doktorské disertace.

  Disertační prací musí být původní dílo vzniklé během DSP studia pod odborným vedením školitele. Může navazovat na poznatky získané během dřívějšího studia, tyto však musí být zřetelně vyznačeny, např. citací. Minimálně část práce získaná během DSP studia musí být v době předložení disertace publikována nebo přijata do tisku v odborném časopisu s IF a s dosaženými výsledky musí být seznámena mezinárodní vědecká veřejnost aktivním vystoupením na konferenci. Disertační práce může být napsána česky, slovensky nebo anglicky. Práce se standardně člení na úvod, metodické části, výsledky, diskuzi, závěry a seznam literatury, musí být předložen i anglický abstrakt. Rozsah není stanoven, rozhodující je vysoká odborná úroveň a kvalitní formální úprava. Podle čl. 30/2 Studijního řádu lze doporučit i dizertaci předloženou formou souboru publikací, opatřených jednotícím a vyčerpávajícím komentářem tak, aby vzniklo logicky ucelené dílo (publikace tedy není nutno přepisovat do podoby manuskriptu). Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora (týká se obou forem disertační práce). V případě kolektivně získaných výsledků, musí dizertace obsahovat (podle čl. 30/4 b-c) vymezení podílu studenta. Předepsaná je pevná a nerozebíratelná vazba. Předkládají se minimálně 3 exempláře, povinností je i uložení v ISu MU. Autoreferát není vyžadován. Dizertaci posuzují obvykle tři oponenti s minimální vědeckou hodností Ph.D. nebo ekvivalent (CSc., Dr.).

Základní údaje

Zkratka
D-FY_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

63
počet aktivních studentů
48
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Astronomický ústav AV ČR
Biofyzikální ústav AV ČR
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Ústav přístrojové techniky AV ČR