Cíle studijního programu

Cílem programu je připravovat vysoce kvalitní odborníky ve vědních oborech pěstovaných v rámci Ústavu matematiky a statistiky PřF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké působení v akademických institucích, ale také na možné uplatnění v praxi. Po skončení studia jsou  absolventi, kteří chtějí pokračovat ve vědecké práci, motivováni k získání dlouhodobé zahraniční zkušenosti jako postdoktorandi.

Jednotlivé vědecké týmy Ústavu matematiky a statistiky pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

- Kategorie a uspořádané množiny, teorie čísel, teorie pologrup

- Geometrické struktury, geometrická komplexní analýza, algebraická topologie

- Teorie diferenciálních a diferenčních rovnic, variační počet a optimální řízení

- Matematické modelování, statistika a analýza dat, aplikace v biologii a lékařství

Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Vedle češtiny je pracovním jazykem programu také angličtina.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2022

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je připravovat vysoce kvalitní odborníky ve vědních oborech pěstovaných v rámci Ústavu matematiky a statistiky PřF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké působení v akademických institucích, ale také na možné uplatnění v praxi. Po skončení studia jsou  absolventi, kteří chtějí pokračovat ve vědecké práci, motivováni k získání dlouhodobé zahraniční zkušenosti jako postdoktorandi.

  Jednotlivé vědecké týmy Ústavu matematiky a statistiky pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  - Kategorie a uspořádané množiny, teorie čísel, teorie pologrup

  - Geometrické struktury, geometrická komplexní analýza, algebraická topologie

  - Teorie diferenciálních a diferenčních rovnic, variační počet a optimální řízení

  - Matematické modelování, statistika a analýza dat, aplikace v biologii a lékařství

  Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Vedle češtiny je pracovním jazykem programu také angličtina.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat matematické metody a modely své specializace
  • sepsat a k publikaci připravit vědecký text v podobě odborných matematických nebo statistických článků ve své specializaci
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém foru ve své specializaci
  • chápat a umět využít širší odborné a teoretické znalosti v oblasti matematiky a statistiky
  • znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj v oblasti matematiky a statistiky
  • rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým zkušenostem
  • využívat získané zkušenosti z  projektového plánování a komunikace a spolupráce v týmu
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi se uplatní na matematických pracovištích základního výzkumu, na vysokých školách a ve vědecko-výzkumných pracovištích AV ČR. Nejlepší absolventi jsou plně připraveni úspěšně se ucházet o místa postdoků na kvalitních univerzitách v zahraničí.

  Absolventi mohou také působit jako vysokoškolští učitelé na vysokých školách technického, ekonomického a pedagogického zaměření. Absolventi aplikovaných specializací najdou uplatnění také v praxí, v institucích, kde je potřeba využití deterministických a stochastických modelů reálných procesů, kde se vytváří specializovaný statistický software a v ústavech, které jsou zaměřeny na výzkum v oblasti pravděpodobnostních a matematicko-statistických metod.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia v tomto programu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce má být založena na původních časopisecky nebo obdobně publikovaných nebo k publikaci přijatých výsledcích. Očekává se, že půjde o časopisy s impaktním faktorem nad mediánem v dotčeném oboru. V případě mimořádně kvalitních výsledků vhodných pro potenciální publikace ve vynikajících časopisech, s dlouhou očekávanou dobou potřebnou pro jejich přijetí k publikaci, projedná předjímanou kvalitu dosud nepřijatých publikací na návrh školitele ještě před obhajobou disertace oborová rada. Disertační práce může být strukturována buď jako tzv. kumulovaná disertace (tj. série přetištěných znění již recenzovaných článků, doplněná informativním úvodem zasazujícím práce do širokého kontextu souvisejícího mezinárodního výzkumu a jeho širšími souvislostmi či motivací) nebo formou samostatného vědeckého pojednání. Disertace jsou v tomto programu vypracovány v anglickém jazyce, výjimky může projednat a doporučit oborová rada.

Základní údaje

Zkratka
D-MA_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

49
počet aktivních studentů
12
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje