Fyziologie rostlin je všude okolo tebe

Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve vědních oborech současné fyziologie a experimentální biologie rostlin rozvíjených v rámci Ústavu experimenální biologie PřF MU. Absolventi tohoto studia by měli být připraveni především na další vědecké kariéry ve výzkumných a akademických institucích, ale také na možné uplatnění v komerčním sektoru disponujícím výzkumným či aplikačním potenciálem v oblasti věd o rostlinách.

Program je zaměřen na detailní studium rostlin, jejich struktury a funkce s ohledem na fyziologické procesy a jejich regulace. Témata v rámci tohoto programu jsou zaměřena na různé úrovně, a to od vnitřní struktury a funkce rostlinných buněk a jejich organel, pletiv a orgánů, až po jedince a jejich populace. Z hlediska funkčních procesů se témata zaměřují na transformaci vnějších zdrojů hmoty a energie v metabolických procesech (zejména fotosyntézy a transpirace), příjmem a vedením živin, růstovými a vývojovými procesy, stresovou a ekologickou fyziologií rostlin, včetně interakcí s mykorhizou a reakcí rostlin na extrémní či toxické prostředí. Cílem programu a studovaných témat je objasnění fyziologických mechanismů chování rostliny jako celku a interdisciplinární analýza využívající poznatků a postupů příbuzných disciplin, zejména biochemie, biofyziky, molekulární biologie a genetiky a omicsdisciplin včetně moderních biotechnologií. Výsledky bádání získané v průběhu DSP programu jsou využívány zejména pro kauzální analýzu a kvantifikaci fyziologických procesů probíhajících v přírodních i člověkem ovlivněných systémech od úrovně buňky až po ekosystém.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2022

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve vědních oborech současné fyziologie a experimentální biologie rostlin rozvíjených v rámci Ústavu experimenální biologie PřF MU. Absolventi tohoto studia by měli být připraveni především na další vědecké kariéry ve výzkumných a akademických institucích, ale také na možné uplatnění v komerčním sektoru disponujícím výzkumným či aplikačním potenciálem v oblasti věd o rostlinách.

  Program je zaměřen na detailní studium rostlin, jejich struktury a funkce s ohledem na fyziologické procesy a jejich regulace. Témata v rámci tohoto programu jsou zaměřena na různé úrovně, a to od vnitřní struktury a funkce rostlinných buněk a jejich organel, pletiv a orgánů, až po jedince a jejich populace. Z hlediska funkčních procesů se témata zaměřují na transformaci vnějších zdrojů hmoty a energie v metabolických procesech (zejména fotosyntézy a transpirace), příjmem a vedením živin, růstovými a vývojovými procesy, stresovou a ekologickou fyziologií rostlin, včetně interakcí s mykorhizou a reakcí rostlin na extrémní či toxické prostředí. Cílem programu a studovaných témat je objasnění fyziologických mechanismů chování rostliny jako celku a interdisciplinární analýza využívající poznatků a postupů příbuzných disciplin, zejména biochemie, biofyziky, molekulární biologie a genetiky a omicsdisciplin včetně moderních biotechnologií. Výsledky bádání získané v průběhu DSP programu jsou využívány zejména pro kauzální analýzu a kvantifikaci fyziologických procesů probíhajících v přírodních i člověkem ovlivněných systémech od úrovně buňky až po ekosystém.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně navrhovat a provádět výzkum v oboru Fyziologie rostlin a/nebo v oborech rostlinných věd všeobecně.
  • Absolvent bude rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální trendy jak v oboru Fyziologie rostlin, tak mezioborově
  • Absolvent bude mít znalosti a dovednosti umožňující mu nastoupit na místo postdoktorandského pracovníka, popřípadě na místo ve vědě, výzkumu a aplikované sféře využívající poznatky o rostlinách.
  • Absolvent bude mít znalosti a dovednosti umožňující mu nastoupit na místo ve státní správě a institucích zabývajícími se otázkami ochrany a tvorby prostředí, ekologie, diverzity, zemědělské strategie, v oblastech využívajících fyziologii rostlin.
  • Absolvent bude schopen připravit rukopis odborného článku a publikovat jej v mezinárodním vědeckém časopise. Rovněž bude schopen připravit kompetitivní grantovou žádost odborného, aplikovaného či edukačního projektu.
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění absolventa je nejvyšší v níže uvedených oblastech: (1) Absolvent může pracovat v oborech experimentální biologie rostlin a vědách o rostlinách obecně, (2) absolvent může pokračovat ve specializačním studiu v obdobně zaměřených postdoktorských programech, rovněž (3) pracovat ve školství jako učitel či specialista v biologických a ekologických oborech. Absolvent se rovněž může uplatnit (4) ve státní správě v relevantních oblastech. V neposlední řadě může být (5) členem výzkumného týmu v oboru experimentální biologie rostlin.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe uskutečněná v průběhu studia, a to v rozsahu nejméně 300 hodin ročně. Praxe má charakter přípravy a realizace experimentů zaměřených na téma doktorské práce a praktické laboratorní práce vykonávané DSP studentem pod supervizí školitele. Součástí studia může být i další typ praxe, a to na praxe externím pracovišti v české republice nebo v zahraničí. Tento typ praxe je podmíněn dohodou mezi studentem a vedoucím (školitelem).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Kvalifikačním standardem pro ukončení DSP studia je publikace nejméně 2 odborných článků v odborných časopisech excerovaných v databázi WOS, a to v tomto členění:

  (A) 1 článek, ve kterém je DSP student(ka) provoautorem(-kou) publikovaný v časopisu s impakt faktorem a zároveň nad mediánem oborového klastru

  (B) 1 článek, ve kterém je DSP student(ka) spoluautore(-kou) publikovaný v odborném časopisu s impakt faktorem.

  Požadavky na text doktorské disertační práce

  Uchazeč může zvolit mezi dvěma typy doktorské disertační práce: (1) klasický typ, (2) moderní typ.

  Klasický typ je práce psaná v českém jazyce sestávající se z následujících částí: Úvod, Přehled řešené problematiky, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury a informačních zdrojů, nečíslovaná (nestránkovaná) příloha (nepovinně). Jednotlivé části by měly mít proporční rozsah. Celkový rozsah doktorské disertační práce by měl být nejméně 60 stran textu. Součástí práce v příloze by měl být přehled celkové publikační aktivity uchazeče/-ky.

  Moderní typ je tvořen česky psaným textem, t.j. komentovaným sumářem publikovaných prací v rozsahu nejméně 40 stran, který je formálně členěn na Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Závěr, Seznam použité literatury a informačních zdrojů. Nedílnou součástí disertace jsou přiložené publikace uchazeče/uchazečky (exerpované v databázi WOS a SCOPUS) se vztahem k tématu doktorské disertační práce. tyto přílohy jsou nečíslované(nestránkované). V tomto typu doktorské disertační práce je důraz kladen na provazbu mezi tématy článků a zevšeobecnění výsledků a intrepretací.

  Po splnění všech studijních a vědecko-výzkumných povinností daných individuálním plánem studia se student/ka podrobuje státní závěrečné zkoušce.

  Státní závěrečná zkouška sestává z ústní části, ve které je student/ka zkoušen/-a komisí sestávající se z odborníků z MU a externích členů. V této části zkoušky jsou prověřeny znalosti z oblastí: (1) Cytologie a anatomie rostlin, (2) Fyziologie rostlin, (3) Stresová a ekologická fyziologie rostlin.

  Další součástí státní závěrečné zkoušky je ústní obhajoba doktorské disertační práce. V této části zkoušky ve 30 minutové ústní prezentaci představí student/ka výchozí hypotézu, uplatněné metody a získané výsledky své práce včetně jejich komentáře. Poté zodpoví odborné dotazy vznesené oponenty v písemných posudcích a ve volné odborné rozpravě řízené předsedou komise rovněž dotazy členů komise, popřípadě dotazy hostů z pléna.

  Po obhajobě je student/studentka hodnocen/-a tajným hlasováním členů komise a v souladu s platnými předpisy. S výsledky hlasování a hodnocením je student/-ka bezprostředně seznámen/-a.

Základní údaje

Zkratka
D-AFYR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

4
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje