Cíle studijního programu

Doktorský studijní program Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (KGDP) navazuje na původní stejnojmenný studijní obor a upravuje jak formu studia, jeho strukturu i výsledné výstupy. Nová koncepce doktorského studia byla vytvořena s cílem připravit vysoce kvalifikované pracovníky v různých oblastech kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země (DPZ) s odpovídajícím odborným i jazykovým vybavením. Studium je primárně zaměřeno na absolventy magisterských studijních oborů v oblasti kartografie a geoinformatiky, ale také příbuzných oborů (informatika, psychologie, apod.) z českého i mezinárodního prostředí.

Studium prohlubuje teoretické a metodické poznatky s důrazem na téma studentovy disertační práce. Velký důraz je kladen na intenzivní spolupráci se školitelem v rámci studia a zpracování zvolené problematiky. Témata jsou vypisována v návaznosti na řešené výzkumné projekty při snaze o maximální zapojení studentů do probíhajících projektů, a to jak v národním (GAČR; TAČR Éta, Zéta; NAKI aj.) tak zejména mezinárodním prostředí (H2020, Interreg aj.). Součástí studijního programu je také spolupráce s aplikační sférou a příprava absolventů pro další kariéru v rámci i mimo akademickou sféru. Součástí studia je také rozvoj dalších praktických dovedností, zejména kritického myšlení, prezentačních a komunikační ch dovedností a schopnosti vést tým.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení

  Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
  1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s programech a tématem disertační práce (max. 70 bodů),
  2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 30 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat 50 ze 100 bodů tak, aby v každé části byla dosažena alespoň polovina požadovaných bodů.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Doktorský studijní program Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (KGDP) navazuje na původní stejnojmenný studijní obor a upravuje jak formu studia, jeho strukturu i výsledné výstupy. Nová koncepce doktorského studia byla vytvořena s cílem připravit vysoce kvalifikované pracovníky v různých oblastech kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země (DPZ) s odpovídajícím odborným i jazykovým vybavením. Studium je primárně zaměřeno na absolventy magisterských studijních oborů v oblasti kartografie a geoinformatiky, ale také příbuzných oborů (informatika, psychologie, apod.) z českého i mezinárodního prostředí.

  Studium prohlubuje teoretické a metodické poznatky s důrazem na téma studentovy disertační práce. Velký důraz je kladen na intenzivní spolupráci se školitelem v rámci studia a zpracování zvolené problematiky. Témata jsou vypisována v návaznosti na řešené výzkumné projekty při snaze o maximální zapojení studentů do probíhajících projektů, a to jak v národním (GAČR; TAČR Éta, Zéta; NAKI aj.) tak zejména mezinárodním prostředí (H2020, Interreg aj.). Součástí studijního programu je také spolupráce s aplikační sférou a příprava absolventů pro další kariéru v rámci i mimo akademickou sféru. Součástí studia je také rozvoj dalších praktických dovedností, zejména kritického myšlení, prezentačních a komunikační ch dovedností a schopnosti vést tým.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Analyzovat, kriticky zhodnotit a prezentovat přehled o současné úrovni poznání v oblasti zaměření jeho disertační práce či specifickém oboru.
  • Teoreticky a metodicky zvládat základy vědecké práce.
  • Navrhnout strukturu výzkumu, metodické postupy a časový plán. Aplikovat uvedené do podoby projektového návrhu.
  • Realizovat týmovou spolupráci a vést přitom mladší kolegy případně pregraduální studenty.
  • Prezentovat výsledky výzkumu v českém i anglickém jazyce na odborných fórech.
  • Prakticky uplatnit poznatky v oblasti ochrany duševního vlastnictví a vědecké etiky.
  • Publikovat výsledky práce v odborných časopisech podle požadavků ISP.
  • Podílet se na řešení prostorových problémů na různých úrovních detailu.
  • Vytvářet mapové výstupy na základě potřeb uživatelů.
  • Předávat nabyté zkušenosti formou pedagogické činnosti v rámci teoretických přednášek a praktických cvičení.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi jsou schopni intenzivní internacionální a mezioborové spolupráce. Společně s posílením metodického základu výzkumu a širokého spektra moderních výzkumných technologií (virtuální realita, eye tracking, UAV, SDI) se tak otevírají možnosti uplatnění absolventů především jako samostatných, resp. vedoucích, odborných pracovníků zejména v následujících oblastech:

  - Vědecko výzkumné organizace a akademické instituce se zaměřením na oblast kartografie, geoinformatiky a DPZ (CzechGlobe, Geonika), ale také další instituce zabývající se oblastí kognitivních věd (Psychologický ústav AV, Fakulta informačních technologií VUT).

  - Komerční sféry, zejména v oblasti výzkumných pracovníků a projektových manažerů v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu.

  - Managementu vědy a projektového řízení.

  - Pracoviště veřejné správy zaměřená na práci s prostorovými daty (typicky v podobě vedoucích pracovníků GIS oddělení od úrovně ministerské až po úroveň regionální), implementaci konceptu Smart Cities atp.

 • Praxe

  Praxe (nepočítaje v to samozřejmou laboratorní práci) není povinnou součástí studia.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Témata disertačních prací vypisuje Geografický ústav na návrh školitelů doktorského studijního programu. Témata jsou konzultována a případně upravována podle aktuálních probíhajících výzkumných projektů a jejich aktuální nabídka je zveřejněna v Informačním systému. Student také může navrhnout vlastní téma disertační práce nebo se na tomto tématu dohodnout se školitelem. V tomto případě vypisuje školitel téma práce již pro konkrétního studenta.

  Doporučenou formou dizertační práce je komentovaný soubor článků doplněný o úvodní a sumarizující text včetně souhrnné diskuze. Jazyk práce není explicitně specifikován, doporučená je angličtina, v případě českého nebo slovenského jazyka práce je nutné anglické summary. Alternativně lze po souhlasu Oborové rady předložit dizertační práci jako vědeckou monografii s odpovídající strukturou textu. Pro odevzdání dizertační práci jsou jako minimální počet požadovány tři přijaté vědecké články případně aplikované výstupy typu metodika/software. Pro příklad vědeckých publikací se jedná o minimálně jeden prvoautorský impaktovaný článek (v databázi Web of Science), další prvoautorský článek (alespoň v databázi Scopus nebo Web of Science) a další spoluautorský recenzovaný článek. V případě předložení dizertační práce jako komentovaného souboru prací zůstává minimální počet tři vědecké publikace kopírující výše uvedenou strukturu.

Základní údaje

Zkratka
D-KADP_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

16
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav výzkumu globální změny AV ČR