Balkán. Kolébka Evropy a křižovatka civilizací. Objevte Balkán, než to za vás udělají jiní!

Představení studijního programu

Pokud chcete prozkoumat a pochopit neobyčejný region Evropy zvaný Balkán a stát se jeho znalcem, pak je bakalářský studijní program Jihoslovanská a balkánská studia přesně pro vás. Poskytne vám plnohodnotné vzdělání o dějinách a současnosti, kultuře a společnosti, literatuře a jazycích pestrého regionu Balkánu, respektive jihovýchodní Evropy.

Jaké studenty rádi přivítáme? Studium jistě ocení takoví nadaní a zvídaví studenti, kteří se nebudou bát pronikat do různorodých a dějinným vývojem zatížených vztahů mezi balkánskými národy a zároveň se rádi seznámí s nevšední zvukomalebností a specifickou krásou jihoslovanských jazyků.

Jaké podoby studia nabízíme?

 • Jestli vás láká spíše studium s akcentovanou kulturně-historickou složkou, pak je pro vás vhodná varianta jednooborové studium nebo varianta sdružené studium – hlavní stud. program. Jazyk, který si z naší nabídky zvolíte (bulharštinu, chorvatštinu, makedonštinu, slovinštinu nebo srbštinu), budete studovat ve druhém a třetím ročníku a dosáhnete úrovně A2.

 • V případě, že upřednostňujete studium s akcentovanou jazykovou a vůbec filologickou složkou, pak je pro vás vhodná některá ze specializací (aktuálně nabízíme specializace Chorvatština a Slovinština). Ta vám umožní zaměřit se na hlubší studium zvoleného jihoslovanského jazyka a během bakalářského studia jej ovládnout až k úrovni B2. Současně získáte elementární znalost ještě jednoho jihoslovanského jazyka na úrovni A1.

 • Jestli je ale váš zájem zaměřen na jiné obory a Balkán vás sice zajímá, ale ne natolik, abyste si náš program v rámci svého sdruženého studia vybrali jako hlavní, máme i pro vás řešení – zapište si náš program jako vedlejší! V něm vám nabídneme balík předmětů, které vhodně doplní váš hlavní studijní program o jihoslovanskou, respektive balkánskou složku.

Studijní pobyt ve zvolené jihoslovanské zemi je u nás samozřejmostí.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete lépe porozumět dnešnímu světu a zajímá vás, jak se v určitých regionech rodí konflikty, co bývá jejich příčinou a jak jim předcházet?

 • Chcete se naučit cizí jazyk, který patří do stejné genetické skupiny jako čeština nebo slovenština?

 • Chcete blíže poznat země a národy, jejichž kulturní dědictví odráží antickou, byzantskou, osmanskou, habsburskou, benátskou, ale třeba i komunistickou zkušenost?

 • Souhlasíte s tím, že vzdělání, které nemá jednoznačnou vazbu na konkrétní profesi, není nevýhodou, ale spíše výzvou pro kreativně přemýšlející jedince?

 • Chcete jako budoucí znalec Balkánu využít svůj vědomostní potenciál a prosadit se třeba v diplomatických službách, státní správě, kulturní sféře, žurnalistice, ale i v rozvíjejících se obchodních a kulturních vztazích Česka se zeměmi jihovýchodní Evropy?

Pokud jste na žádnou z otázek neodpověděli jednoznačně záporně, pak je náš program nepochybně vaše volba!

Studijní plány

Přijímací řízení
Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
Termín podání do půlnoci 17. 8. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024 (přihlášky od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024 vč.)

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024.
  Oborové přijímací zkoušky se konají 23. - 26. 8. 2024.
  Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu ústního pohovoru.

  Základní popis zkoušky:
  Přijímací pohovor má především zjistit motivaci uchazeče ke studiu programu Jihoslovanská a balkánská studia, jeho případné zkušenosti s jihoslovanskými či balkánskými zeměmi, národy, kulturou, jazykem apod. a s tím souvisící elementární přehled o Balkánu, resp. jihoslovanských zemích (tj. zemích bývalé Jugoslávie a Bulharsku). Přijímací pohovor nevnímáme jako formu ověřování naučených znalostí, proto ani nepožadujeme orientaci v nějaké předem zadané odborné literatuře. Znalost takové literatury však bude přirozeně vnímána pozitivně a odrazí se v konečném posuzování uchazeče.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě hodnocení ústního pohovoru.

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100 bodů
  • Úroveň a hodnověrnost motivace: 40 bodů
  • Přímé či osobní zkušenosti s jihoslovanskými či balkánskými zeměmi, národy, kulturou, jazykem apod. a s tím souvisící elementární přehled o Balkánu, resp. jihoslovanských zemích: 40 bodů
  • Zkušenosti s odbornou nebo populárně vědeckou literaturou o tomto regionu: 20 bodů
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50 bodů

Studium

 • Cíle

  Bakalářský studijní program Jihoslovanská a balkánská studia poskytuje komplexní vzdělání o dějinách a současnosti, kultuře a společnosti, literatuře a jazycích pestrého regionu jihovýchodní Evropy. Program se skládá ze dvou vzájemně provázaných složek, které figurují v jeho dvojčlenném názvu:

  1) Jihoslovanská studia – v souladu se zaměřením mateřského pracoviště (Ústav slavistiky) a převažujícím odborným profilem kmenových vyučujících tvoří jádro programu studium jihoslovanských jazyků (chorvatštiny, srbštiny, bulharštiny, slovinštiny a makedonštiny), respektive literatur, kultury, historie a současnosti jihoslovanských zemí (Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Severní Makedonie, Bulharska).

  2) Balkánská studia – v souladu s tradicí brněnské balkanistiky je studium jihoslovanského prostoru, který se rozkládá na pomezí Balkánu, střední Evropy a Středomoří, zasazeno do širšího (tudíž i neslovanského) balkánského kontextu. V programu se toto projevuje zařazením četných kurzů o dějinách a současnosti, kultuře a etnologii jihovýchodní Evropy jako celku, tj. včetně území dnešní Albánie, Kosova, Řecka a okrajově též Turecka, Kypru, Rumunska a Moldavska.

  Studium je vhodné pro nadané a zvídavé studenty, kteří se s odhodláním pustí do rozplétání různorodých a dějinným vývojem zatížených vztahů mezi balkánskými národy a zároveň budou s odvahou pronikat do tajů jihoslovanských jazyků. Realizuje se ve třech podobách:

  1) Hlavní studium / maior – multidisciplinární areálové studium s akcentovanou kulturně-historickou složkou vhodné pro posluchače, kteří chtějí získat komplexní vzdělání o dějinách a současnosti, kultuře a společnosti, literatuře a jazycích Balkánu;

  2) Hlavní studium / specializace (Bulharština, Chorvatština, Slovinština, Srbština) – multidisciplinární areálové studium s akcentovanou filologickou složkou vhodné pro uchazeče, kteří se kromě výše uvedeného chtějí zaměřit na hlubší studium konkrétního jihoslovanského jazyka;

  3) Vedlejší studium / minor – nefilologicky koncipované vedlejší studium vhodné pro historiky, etnology, politology, žurnalisty, geografy a další uchazeče, kteří chtějí svůj hlavní profil doplnit o zaměření na Balkán.

  V rámci varianty maior se studenti naučí jeden jihoslovanský jazyk na úrovni A2 (v nabídce jsou bulharština, chorvatština, makedonština, slovinština a srbština), což jim – spolu s předpokládanou znalostí alespoň jednoho dalšího cizího (světového) jazyka – významně usnadní možnosti realizace v jazykově preferované části jihoslovanského prostoru. V rámci varianty specializace studenti nadstandardně ovládnou jeden ze čtyř nabízených jazyků (úroveň B1-B2) a současně získají elementární znalost druhého jazyka (úroveň A1). Varianta minor nepředpokládá povinnou jazykovou přípravu.

  Na bakalářský program Jihoslovanská a balkánská studia přímo navazuje specializace Jihoslovanská a balkánská studia v rámci magisterského programu Slavistika.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Hovořit a psát jedním (dosažená úroveň A2) nebo dvěma (dosažená úroveň B1-B2/A1) jihoslovanskými jazyky z nabídky srbštiny, chorvatštiny, bulharštiny, makedonštiny nebo slovinštiny;
  • Orientovat se ve fonetice, fonologii, gramatice a lexikologii studovaných jihoslovanských jazyků, chápat složité procesy spojené s vývojem současných jihoslovanských spisovných jazyků a jejich standardizací;
  • Odborně a kriticky analyzovat literární texty a ve srovnávací perspektivě charakterizovat milníky vývoje a klíčová díla jihoslovanských literatur;
  • Charakterizovat klíčové rysy historického vývoje Balkánu, jeho současnou situaci, ovládat základy heuristické práce a vytyčit důležité kulturní a etnografické zvláštnosti Balkánu;
  • Orientovat se v odborné literatuře jazykovědné, literárněvědné, historické a etnologické;
  • Aplikovat nabyté vědomosti a dovednosti v konkrétní sféře svého možného budoucího uplatnění (překládání a tlumočení, obory rozvíjející bilaterální vztahy v rovině státní správy, samosprávy i komerční sféry, publicistická činnost).
 • Uplatnění absolventa

  Bakalářský studijní program Jihoslovanská a balkánská studia poskytne komplexní filologické a historicko-areálové vzdělání. Tyto znalosti pak lze využít pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v žurnalistice, na úrovni nižšího a středního firemního managementu nebo v překládání a tlumočení. Další možnosti uplatnění jsou v komerční a hospodářské sféře, a to včetně oblasti cestovního ruchu. Svou jazykovou vybavenost budete moci využít pro běžnou i odbornou komunikaci s příslušníky jednotlivých jihoslovanských národů.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí studia není žádná povinná praxe. Naši studenti si však vždy dokázali zajistit praxi např. na českých velvyslanectvích v příslušných jihoslovanských zemích, v různých kulturních institucích, firmách či cestovních kancelářích. Záleží jen na iniciativě a schopnostech každého z vás!

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 znaků (cca 40 normostran textu; 1 NS = 1800 znaků) včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadané otázky. Podrobnější informace lze najít na webu Ústavu slavistiky (link bude upřesněn).

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské práce jsou upraveny Směrnicí děkana č. 6/2017 O státních závěrečných zkouškách na FF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jakmile úspěšně ukončíte bakalářské studium, můžete se dále vzdělávat v navazujícím magisterském studiu programu Slavistika (jednooborový plán se specializací Jihoslovanská a balkánská studia).

Základní údaje

Zkratka
B-JBS_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

40
odhadovaný počet přijatých
39
počet aktivních studentů
11
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje