Cíle studijního programu

Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti všeobecné a srovnávací slavistiky a jazykovědy slovanských jazyků, kteří budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie, případně v podobně zaměřených kulturních institucích.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště v oblasti všeobecné a srovnávací slavistiky, rusistiky a jazykovědy menších slovanských jazyků (bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slovakistika, slovenistika, sorabistika, ukrajinistika). Základní formou doktorského studia oboru je vedle absolvování povinných průpravných obecně metodologických a oborových odborně teoretických kurzů především samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

  Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
  • projekt disertační práce.

   Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

   Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

   Přijímací zkouška je ústní a zkušební komise při ní prověřuje:

  • míru připravenosti pro vědecké studium;
  • představu o hlavních směrech vlastního studia daného oboru;
  • projekt disertační práce;
  • jazykové předpoklady.

   Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Uchazeči mohou získat max. 100 bodů. Minimální počet bodů pro prospěch u přijímací zkoušky je 70. Kandidáti jsou hodnoceni v těchto oblastech:

  • projekt disertační práce (max. 40 bodů);
  • odborná připravenost (max. 20 bodů);
  • jazyková kompetence (max. 20 bodů);
  • motivace (max. 20 bodů).

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti všeobecné a srovnávací slavistiky a jazykovědy slovanských jazyků, kteří budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovišť Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie, případně v podobně zaměřených kulturních institucích.

  Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště v oblasti všeobecné a srovnávací slavistiky, rusistiky a jazykovědy menších slovanských jazyků (bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slovakistika, slovenistika, sorabistika, ukrajinistika). Základní formou doktorského studia oboru je vedle absolvování povinných průpravných obecně metodologických a oborových odborně teoretických kurzů především samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti konkrétního cizího slovanského jazyka, srovnávací slovanské jazykovědy, resp. v oblasti paleoslovenistiky
  • pedagogické činnosti v oblasti výuky konkrétního cizího slovanského jazyka, resp. paleoslovenistiky na vysokých školách
  • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku konkrétního cizího slovanského jazyka, resp. pro výuku paleoslovenistických disciplín na vysokých školách,
  • ovládat kromě češtiny ještě dva cizí jazyky
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studijního programu získá nezbytné znalosti z oblasti obecné vědecké metodologie, hlubokou znalost předmětu své specializace, a kromě angličtiny také dalšího světového nebo slovanského jazyka.

  Získanou kvalifikaci bude schopen uplatnit na odborných pracovištích vysokých škol humanitního zaměření nebo vědeckých pracovišť akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie. Může se stát i kvalitním pracovníkem v oblasti kultury, překladatelství či mediální oblasti.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Požadavky na závěrečné práce nejsou na Filozofické fakultě MU centrálně upraveny žádnou závaznou směrnicí.

  Formální náležitosti se řídí oborovými zvyklostmi a doporučeními jednotlivých pracovišť FF MU, jelikož je třeba respektovat pravidla formální úpravy textu v jednotlivých jazycích, v nichž jsou práce předkládány.

  Existují však některá doporučení, která lze vztáhnout na všechny studijní programy a na jejichž základě stanovují požadavky sami vedoucí závěrečných prací, případně garanti příslušných studijních programů:

  https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/sablona-zaverecne-prace

Základní údaje

Zkratka
D-SJ_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

14
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje