Představení studijního programu

Studium překladatelství staví na rozvíjení řečových kompetencí potřebných pro situace, kdy máte přenést sdělení z jednoho jazyka do druhého. Se získanou profesionální výbavou se dokážete na své dráze úspěšně vypořádat se všemi překladatelskými výzvami a proplouvat úskalími mezijazykové a mezikulturní komunikace.

Protože překlad stojí mezi vědou a tvorbou, budete tvořit vlastní překlady od samého začátku studia. Zasvětíme vás do umění analýzy textu a diskurzu. Díky poučenému přístupu ke komunikaci se naučíte vidět v cizím jazyce mezi všemi významy ten zamýšlený a přetlumočit ho, i kdyby se skrýval v hlubší vrstvě. A právě to vám dá možnost nahlížet pod povrch komunikace obecně.

Na odborné přednášky a specializované semináře vedené profesionálními překladateli a tlumočníky navazují prakticky orientovaná cvičení poskytující důkladnou překladatelskou a tlumočnickou průpravu v jazycích jednotlivých specializací. Budete překládat nejrůznější typy textů - unijní směrnice i kuchařské recepty, titulky k filmům i předoperační informace pro pacienty, filozofické eseje i technické specifikace.

Je studium programu pro vás?

 • Máte bakalářský diplom v jazykovém nebo příbuzném oboru a cizím jazykům se chcete věnovat i nadále?

 • Chcete si zvýšit jazykovou kvalifikaci tak, abyste mohli uplatnit profesně odpovídající jazykové znalosti, a to jak v jazyce českém, tak v cizím jazyce na úroveň C2 dle Evropského referenčního rámce?

 • Chcete umět při překladatelské práci účinně využívat klíčové znalosti z informačních technologií?

 • Chcete se připravit na to, abyste byli v budoucnu schopni vykonávat všechny běžné typy tlumočnických aktivit?

 • Chcete se zapojit do projektů pořádaných oběma pracovišti a během pobytu na partnerských zahraničních univerzitách získat neocenitelné zkušenosti?

 • Máte trpělivost pracovat s textem u počítače, anebo naopak toužíte po adrenalinovém tlumočení?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben PŘEKLADATELSTVÍ FRANCOUZŠTINY (jednooborová specializace)

  Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům všech bakalářských programů.

  Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověří pokročilou znalost francouzského jazyka, výbornou znalost českého jazyka a schopnost překládat mezi oběma jazyky. Zkouška trvá 60 minut. Je možné používat informatizované slovníky i jiné zdroje, proto uchazeč prokáže požadovanou schopnost zejména kritickým srovnáním překladu s originálem a vysvětlením problematických míst.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Web Ústavu románských jazyků a literatury. PŘEKLADATELSTVÍ ŠPANĚLŠTINY (jednooborová specializace)

  Komu je specializace určena: Specializace je určena především absolventům stejného nebo příbuzného bakalářského oboru / programu a dále uchazečům z jiných oborů/ programů u kterých lze předpokládat znalost španělštiny na úrovni C1 dle ERR (Evropského referenčního rámce).

  Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověří pokročilou znalost španělského jazyka, výbornou znalost českého jazyka a schopnost překládat mezi oběma jazyky. Zkouška trvá 60 minut. Je možné používat informatizované slovníky i jiné zdroje, proto uchazeč prokáže požadovanou schopnost zejména kritickým srovnáním překladu s originálem a vysvětlením problematických míst.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Španělský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Web Ústavu románských jazyků a literatury.PŘEKLADATELSTVÍ NĚMČINY (jednooborová specializace)

  Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (příbuzný program bude posouzen na základě přihlášky ke studiu).

  Předmět přijímací zkoušky: Písemný test s překladem z češtiny do němčiny. Typy otázek: 1. Přeložte do němčiny bez použití slovníků. 2. Test na českou slovotvorbu a německou gramatiku. 3. Vysvětlete německé podtržené výrazy v následujícím textu. Délka písemného testu je 70 min.

  Web Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

   PŘEKLADATELSTVÍ NIZOZEMŠTINY (jednooborová specializace)

   Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu (příbuzný program bude posouzen na základě přihlášky ke studiu).

   Předmět přijímací zkoušky: písemná zkouška z jazyka. Ověření znalosti nizozemského jazyka na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce. Dále ověření schopnost překládat z češtiny do nizozemštiny za použití tištěného slovníku. Uchazeč rovněž zpracuje resumé nizozemského textu v nizozemštině.

   Prominutí přijímací zkoušky: není možné.

   Web Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 51 bodů (maximální počet bodů 100). (Platí pro francouzštinu, němčinu, nizozemštinu i španělštinu).

Studium

 • Cíle

  Cílem je nabídnout studentům se zájmem o románské a germánské jazyky komplexně koncipovaný překladatelský program. Soubor odborných přednášek a specializovaných seminářů poskytuje nezbytný teoretický základ, na nějž navazují prakticky orientovaná cvičení poskytující důkladnou překladatelskou a tlumočnickou průpravu. Studenti rozvíjejí své analytické myšlení, schopnost kritického vnímání zkoumané problematiky, kultivují řečové a prezentační kompetence, což jsou základní dovednosti, na něž se v současné společnosti klade obzvláště velký důraz.

  Vedle schopnosti uplatnění na trhu práce v oblasti překladatelství přinese studium oboru Překladatelství románských a germánských jazyků absolventům všeobecné prohloubení textových kompetencí bez ohledu na to, v jakém jazyce k textovému jednání dochází. Důraz je během studia kladen jak na přesnou interpretaci významu, tak na komplexní vhled do pragmatické stránky komunikace, což absolventům umožní nahlížet v pracovním i soukromém životě veškeré projevy jazykového jednání s citlivostí k perspektivitě, a tedy i k otevřeným či skrytým zájmům, které za mezilidskou komunikací stojí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit profesně odpovídající jazykové znalosti, a to jak v jazyce českém, tak v cizím jazyce (úroveň C2 dle Evropského referenčního rámce);
  • rychle a účinně vyhledávat odborné informace, náležitě používat specializovanou terminologii a dokáže se orientovat v problematice daného oboru;
  • aplikovat nezbytné technické znalosti, tj. ovládání zásad práce s počítačem, překladovou pamětí, s korpusy atd.
  • využívat znalosti kultury a reálií dané jazykové oblasti;
  • náležitě reagovat z pohledu mezikulturní komunikace;
  • uplatnit znalosti z oblasti tzv. translatologického minima, tedy základní teoretické a praktické znalosti spojené s profesí překladatele a jeho každodenní prací;
  • teoreticky schopni identifikovat a zařadit text v systému odborného a uměleckého jazyka a provést jeho analýzu
  • překládat texty nejrůznějšího charakteru a vybírat adekvátní jazykové prostředky
  • aktivně vykonávat všechny běžné typy tlumočnických aktivit
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete vybaveni znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro kvalifikované vykonávání překladatelské a tlumočnické činnosti, zejména z cizího jazyka do češtiny. Pracovat můžete také v národních a evropských institucích v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi. Četné možnosti uplatnění se nabízejí rovněž ve státní a veřejné správě, diplomatických službách, podnikatelské sféře nebo na kulturní a umělecké scéně.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Můžete se přímo podílet na překladech a tlumočení pro kulturní akce, na popularizačních programech i při pořádání konferencí. Dostanete také možnost jet na studijní pobyt na řadu partnerských univerzit.

  Na vaši praktickou přípravu bude mít vliv také specializace, kterou jste si zvolili. U specializace na němčinu a nizozemštinu budete mít možnost účastnit se exkurzí, spolupracovat na studentském časopise Pawlatsche, zapojit se do aktivit germanistické divadelní skupiny Gruppe07 nebo se dvakrát ročně podílet na akci Lange Nacht der kurzen Texte.

  Specializace na francouzštinu vám umožní zapojit se do akcí Bonjour Brno nebo Festival francouzského filmu. Budete mít možnost také tlumočit, publikovat překlady, studovat ve Francii, Belgii, na Réunionu nebo v Kanadě.

  Specializace na španělštinu vám pak umožní překládat současné autory i tradiční pohádky nebo ve specializovaných seminářích vytvářet titulky k filmům. Díky naší spolupráci s různými institucemi se vám otvírá prostor k získávání praktických zkušeností v oblasti konsekutivního a simultánního tlumočení.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská práce představuje soustavné zpracování zadaného odborného tématu na základě samostatného vyhodnocení a posouzení relevantní sekundární literatury a dalších zdrojů. Práce nemusí mít charakter originálního primárního výzkumu, může být založena na publikovaných titulech a na aplikaci známých metod v souladu se zadáním (konkrétní požadavky jsou vymezeny v zadání tématu vedoucím práce). Studenti prokazují schopnost samostatně zpracovat zadané odborné téma s využitím odpovídajících zdrojů a kompetentním uplatněním stanovených metod. Magisterská práce dokládá bezpečné zvládnutí jazykově formulačních kompetencí a odborného stylu i formálních náležitostí vědeckých publikací. V obecnější rovině studenti svou diplomovou prací dokládají své schopnosti kriticky vyhodnocovat informace, samostatně argumentovat a prezentovat získané poznatky.

  Minimální rozsah magisterské práce je 120 000 znaků (se zahrnutím poznámkového aparátu a bibliografie; zohlednění příloh posuzuje individuálně vedoucí práce).

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat ve studiu můžete v doktorských studijních programech Románské literatury se specializací Intermediální a mezikulturní komunikace, Románské jazyky se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika, Germánské jazyky nebo Germánské literatury.

Základní údaje

Zkratka
N-PRGJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

60
odhadovaný počet přijatých
49
počet aktivních studentů
32
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje