EN

Francouzský jazyk a literatura

„Filologie = „Jak dělat (skutečné) věci slovem““

Navazující magisterský (NMgr.) studijní program Francouzská filologie je určen studentům, kteří chtějí prohloubit své znalosti francouzské kultury, literatury a lingvistiky. Tento program zajišťuje výuku širokého spektra předmětů, probíhající ve francouzštině, a poskytuje studentům všechny potřebné kompetence pro výkon profesí v žurnalistické, sociální a kulturní oblasti, jakož i profesí akademicky orientovaných. Vzhledem k této možnosti je studentům důrazně doporučeno sledování svých vlastních výzkumných zájmů, a to proto, aby eventuálně připravili půdu pro svou budoucí disertační práci v rámci postgraduálního studia.

NMgr. program je koncipován v rozsahu 4 semestrů. Kurzy probíhají výhradně prezenčně.

Studenti mají na výběr ze dvou zaměření: Literatura a Lingvistika.

(1) French and Francophone Literature: based on modules in the domain of French and Francophone literature and culture. This enables students to major in French and/or Francophone literature.

(2) French Linguistics: based on courses from the Linguistic topics panel. This enables students to major in Theoretical and Applied Linguistics (translation, teaching French as foreign language, etc.).

Studenti si zvolí jednu z těchto dvou zaměření. Napíší diplomovou práci (40 kreditů), a splní 50 volitelných kreditů v závislosti na vybraném zaměření. Kromě těchto 90 kreditů jsou povinni úspěšně absolvovat kurzy ze společného základu (30 kreditů) navazujícího magisterského programu Francouzská filologie. Společný základ tvořený 6 povinnými předměty zahrnuje 3 předměty z oblasti literárních studií (Literatura I, II a III) a 3 předměty z oblasti lingvistiky (Lingvistika I, II a III), a to na základě přesvědčení, že je nezbytné mít alespoň základní znalost druhého (nezvoleného) oboru. Tento společný základ představuje 30 kreditů (6x5 kreditů) z celého „completus“ programu (tedy 25 %). Těchto 6 předmětů samostatně tvoří „minor“ program.

Navazující magisterský program má za cíl zprostředkovat znalost deskriptivních a analytických teorií a metod užívaných jak ve francouzské/frankofonní literatuře, tak ve francouzské lingvistice. Od studentů se rovněž očekává, že si osvojí dovednosti potřebné pro samostatnou a interdisciplinární vědeckou práci.

Studijní plány

Francouzský jazyk a literatura
prezenční, jednooborový
Francouzský jazyk a literatura
prezenční, hlavní
Francouzský jazyk a literatura
prezenční, vedlejší

Přijímací řízení

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

  Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

  Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse ve francouzském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na adresu pdytrt@phil.muni.cz. Délka ústní zkoušky cca 20 min.

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / progamu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterský (NMgr.) studijní program Francouzská filologie je určen studentům, kteří chtějí prohloubit své znalosti francouzské kultury, literatury a lingvistiky. Tento program zajišťuje výuku širokého spektra předmětů, probíhající ve francouzštině, a poskytuje studentům všechny potřebné kompetence pro výkon profesí v žurnalistické, sociální a kulturní oblasti, jakož i profesí akademicky orientovaných. Vzhledem k této možnosti je studentům důrazně doporučeno sledování svých vlastních výzkumných zájmů, a to proto, aby eventuálně připravili půdu pro svou budoucí disertační práci v rámci postgraduálního studia.

  NMgr. program je koncipován v rozsahu 4 semestrů. Kurzy probíhají výhradně prezenčně.

  Studenti mají na výběr ze dvou zaměření: Literatura a Lingvistika.

  (1) French and Francophone Literature: based on modules in the domain of French and Francophone literature and culture. This enables students to major in French and/or Francophone literature.

  (2) French Linguistics: based on courses from the Linguistic topics panel. This enables students to major in Theoretical and Applied Linguistics (translation, teaching French as foreign language, etc.).

  Studenti si zvolí jednu z těchto dvou zaměření. Napíší diplomovou práci (40 kreditů), a splní 50 volitelných kreditů v závislosti na vybraném zaměření. Kromě těchto 90 kreditů jsou povinni úspěšně absolvovat kurzy ze společného základu (30 kreditů) navazujícího magisterského programu Francouzská filologie. Společný základ tvořený 6 povinnými předměty zahrnuje 3 předměty z oblasti literárních studií (Literatura I, II a III) a 3 předměty z oblasti lingvistiky (Lingvistika I, II a III), a to na základě přesvědčení, že je nezbytné mít alespoň základní znalost druhého (nezvoleného) oboru. Tento společný základ představuje 30 kreditů (6x5 kreditů) z celého „completus“ programu (tedy 25 %). Těchto 6 předmětů samostatně tvoří „minor“ program.

  Navazující magisterský program má za cíl zprostředkovat znalost deskriptivních a analytických teorií a metod užívaných jak ve francouzské/frankofonní literatuře, tak ve francouzské lingvistice. Od studentů se rovněž očekává, že si osvojí dovednosti potřebné pro samostatnou a interdisciplinární vědeckou práci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znalost deskriptivních a analytických teorií a metod
  • Dovednosti potřebné pro samostatnou a interdisciplinární vědeckou práci
  • Duch iniciativy, originality a osobní rozvoj
 • Uplatnění absolventa

  NMgr. program poskytuje všechny potřebné kompetence pro výkon profesí v žurnalistické, sociální a kulturní oblasti, jakož i profesí akademicky orientovaných.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Pobyt ve Francii v rámci programu Erasmus je možný a doporučovaný (avšak ne nařízený): náš ústav za tímto účelem již navázal velmi úspěšné partnerství s univerzitami Paris-Est a Rennes 2, umožňující studentům získat dvojitý diplom.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Účelem magisterské diplomové práce je nabýt hloubkovou znalost určitého tématu (literárního nebo lingvistického). Studenti by měli prokázat schopnost kritické práce s odbornými texty, schopnost zpracovat koncepty a teorie v nich obsažené a schopnost najít relevantní odpovědi na danou otázku. Duch iniciativy, originality a osobní přístup jsou obzvlášť očekávány a vyzdvihovány.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po dokončení magisterského studia je možné pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu za předpokladu splnění požadavků pro přijetí: dodání životopisu, motivačního dopisu a absolvování pohovoru.

30
odhadovaný počet přijatých

Základní údaje

Název
Francouzský jazyk a literatura
Zkratka
N-FJ_
Kód
N0231A090005
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
4. 8. 2024

Filozofická fakulta
Program zajišťuje