Filologie = Jak dělat (skutečné) věci slovem

Představení studijního programu

Chtěli byste zlepšit své dovednosti v interpretaci francouzských textů a proniknout hlouběji do tajů francouzského jazyka? Pak je navazující magisterský studijní program Francouzský jazyk a literatura určen přesně pro vás!

Zatímco bakalářský program představuje široký úvod do francouzské literatury a praktického jazyka, v magisterském programu je větší důležitost přisuzována různým využitím teoretických aspektů francouzské filologie, a to jak v lingvistice, tak v literatuře. Důraz je kladen na textovou stránku studia a interpretaci textu. Díky tomu magisterský program přináší znalost deskriptivních a analytických metod, které jsou v dnešní době extrémně užitečné. Studenti si také osvojí dovednosti v samostatné a mezioborové vědecké práci.

Je studium programu pro vás?

 • Jaké znalosti během studia získáte a jaké dovednosti si zlepšíte?

Cílem magisterské diplomové práce je načerpat podrobné znalosti konkrétního tématu v oblasti  literatury, frankofonie či jazykovědy. Studenti by měli prokázat svoji schopnost kriticky pracovat s odbornými a specializovanými texty, aplikovat osvojené pojmy a teorie a poté navrhnout vlastní interpretaci daných textů. Důraz je v tomto druhu prací kladen na iniciativní a originální přístup.

 • Nezískali jste bakalářský titul ze studia francouzského jazyka?

Studenti zapsaní v navazujícím magisterském programu obvykle mají ukončené bakalářské studium programu Francouzský jazyk a literatura, není to však povinné. Pokud zájemci o tento magisterský program nemají bakalářský titul z daného oboru, budou vyžadovány další pohovory.

Studijní plány

Přijímací řízení
Dodatečné přijímací řízení do nMGR studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
Termín podání do půlnoci 17. 8. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Dodatečné přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024 (přihlášky od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024 vč.)

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 17. července – 17. srpna 2024

  Termín přijímací zkoušky: 26. srpna 2024, 10:00 online MS Teams

  Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia, předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

  Předmět přijímací zkoušky: ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse ve francouzském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci (pokud je již hotová) a strukturovaný životopis zašlete v elektronické verzi Ústavu románských jazyků a literatur na adresu ccusim@phil.muni.cz do 17. srpna 2024. Délka ústní zkoušky cca 20 min.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Francouzský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Ústavu románských jazyků a literatury.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterský (NMgr.) studijní program Francouzská filologie je určen studentům, kteří chtějí prohloubit své znalosti francouzské kultury, literatury a lingvistiky. Tento program zajišťuje výuku širokého spektra předmětů, probíhající ve francouzštině, a poskytuje studentům všechny potřebné kompetence pro výkon profesí v žurnalistické, sociální a kulturní oblasti, jakož i profesí akademicky orientovaných. Vzhledem k této možnosti je studentům důrazně doporučeno sledování svých vlastních výzkumných zájmů, a to proto, aby eventuálně připravili půdu pro svou budoucí disertační práci v rámci postgraduálního studia.

  NMgr. program je koncipován v rozsahu 4 semestrů. Kurzy probíhají výhradně prezenčně.

  Studenti mají na výběr ze dvou zaměření: Literatura a Lingvistika.

  (1) French and Francophone Literature: based on modules in the domain of French and Francophone literature and culture. This enables students to major in French and/or Francophone literature.

  (2) French Linguistics: based on courses from the Linguistic topics panel. This enables students to major in Theoretical and Applied Linguistics (translation, teaching French as foreign language, etc.).

  Studenti si zvolí jedno z těchto dvou zaměření. Napíší diplomovou práci (40 kreditů), a splní 50 volitelných kreditů v závislosti na vybraném zaměření. Kromě těchto 90 kreditů jsou povinni úspěšně absolvovat kurzy ze společného základu (30 kreditů) navazujícího magisterského programu Francouzská filologie. Společný základ tvořený 6 povinnými předměty zahrnuje 3 předměty z oblasti literárních studií (Literatura I, II a III) a 3 předměty z oblasti lingvistiky (Lingvistika I, II a III), a to na základě přesvědčení, že je nezbytné mít alespoň základní znalost druhého (nezvoleného) oboru. Tento společný základ představuje 30 kreditů (6x5 kreditů) z celého „completus“ programu (tedy 25 %). Těchto 6 předmětů samostatně tvoří „minor“ program.

  Navazující magisterský program má za cíl zprostředkovat znalost deskriptivních a analytických teorií a metod užívaných jak ve francouzské/frankofonní literatuře, tak ve francouzské lingvistice. Od studentů se rovněž očekává, že si osvojí dovednosti potřebné pro samostatnou a interdisciplinární vědeckou práci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znalost deskriptivních a analytických teorií a metod
  • Dovednosti potřebné pro samostatnou a interdisciplinární vědeckou práci
  • Duch iniciativy, originality a osobní rozvoj
 • Uplatnění absolventa

  V tomto navazujícím magisterském programu získáte všechny schopnosti vyžadované pro uplatnění v žurnalistickém, společenském či kulturním sektoru. Svou kariérní dráhu můžete rozjet i v akademicky orientovaných profesích. Absolventi Francouzského jazyka a literatury se také mohou stát vynikajícími učiteli.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Chtěli byste cestovat a strávit semestr nebo i delší dobu ve Francii?

  Studijní pobyt Erasmus ve Francii je možný a také doporučený (ale ne povinný): za tímto účelem náš ústav zřídil již dvě velmi úspěšné partnerské spolupráce pro studium v režimu dvojího diplomu (double degree), a to na univerzitě  Paris-Est Créteil (UPEC -) a na univerzitě Rennes 2.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Účelem magisterské diplomové práce je nabýt hloubkovou znalost určitého tématu (literárního nebo lingvistického). Studenti by měli prokázat schopnost kritické práce s odbornými texty, schopnost zpracovat koncepty a teorie v nich obsažené a schopnost najít relevantní odpovědi na danou otázku. Duch iniciativy, originality a osobní přístup jsou obzvlášť očekávány a vyzdvihovány.

 • Návaznost na další studijní programy

  Chystáte se stát členy akademické obce?

  Po úspěšném ukončení magisterského programu je samozřejmě možné pokračovat v doktorském studiu. Kandidáti musí splnit podmínky přijetí jako zaslání životopisu, motivačního dopisu a absolvování osobního pohovoru. Studenti doktorského studia jsou mimo svůj výzkum a vykonávaní praxe také běžně začleňováni do výuky na ÚRJL, zejména výuky praktického jazyka, ale také výběrových kurzů souvisejících s jejich vědeckou profilací. Doktorandi se také podílí na chodu katedry při organizování konferencí a přednášek zahraničních vyučujících. Za veškerou činnost nad rámec povinností studenta dokt. studia jsou odměňováni formou mimořádného stipendia.

Základní údaje

Zkratka
N-FJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
odhadovaný počet přijatých
9
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje