Ianua linguarum reserata

Představení studijního programu

Chcete se naučit portugalsky? Zajímáte se o portugalsky mluvící země? Na Masarykově univerzitě získáte všechny potřebné znalosti a praktické dovednosti, které vám otevřou bránu do pestrého, multikulturního lusofonního světa.

Porozumíte mluvené řeči i písemným textům v portugalštině, naučíte se portugalsky hovořit, psát, přemýšlet. Seznámíte se s kulturou, dějinami a literaturou Portugalska a Brazílie; na pomyslné cestě ve stopách slavných mořeplavců objevíte rovněž Angolu, Mosambik či Kapverdské ostrovy. Během studia se můžete zapojit do studentského týmu a vyzkoušet si organizaci kulturního festivalu Lusofest nebo v rámci projektu Erasmus+ vyjet na zahraniční studijní pobyt.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete se naučit portugalsky na úrovni C1?

 • Chcete poznat, jak portugalský jazyk funguje coby gramatický systém?

 • Zajímá vás kultura, dějiny, literatura a reálie portugalsky mluvících zemí?

 • Toužíte pochopit, co znamená portugalská „saudade“, kapverdská „morabeza“ či brazilské „sertão“?

Pokud ano, podejte si přihlášku!

Studijní plány

Přijímací řízení
Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů - nástup ke studiu podzim 2022
Termín podání do půlnoci 20. 8. 2022

 • Informace o přijímacím běhu

  Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů - nástup ke studiu podzim 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 20. 7. 2022 do 20. 8. 2022.
  Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu motivačního dopisu v rozsahu minimálně 1800 znaků včetně mezer. Motivační dopis vložte ve formátu PDF přímo do vaší e-přihlášky do rubriky Příloha 2. V rubrice zvolte správný typ sbíraného souboru, tj. „Portugalský jazyk a literatura: Motivační dopis“, a nezapomeňte kliknout na „Uložit“ dole na stránce. Dopis vložte nejpozději do 20. 8. 2022.

  Základní popis zkoušky:

  V motivačním dopise uchazeči

  • uvedou, proč si zvolili studium na Filozofické fakultě MU
  • zdůvodní výběr programu
  • určí prioritní zájmy (praktický jazyk, lingvistika, literatura, kultura portugalsky mluvících zemí)
  • uvedou, zda mají nějakou osobní zkušenost s prostředím portugalsky mluvících zemí
  • uvedou, zda se již seznámili s nějakým aspektem studia (např. studovali reálie, dějiny, přečetli si nějakou portugalskou nebo brazilskou knihu v českém překladu).

   Přijetí bez přijímací zkoušky

   Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
   1. předložení úředně ověřeného diplomu/ certifikátu ne staršího než 3 roky, dokládajícího jazykovou úroveň v daném jazyce na stupni minimálně B1;
   2. prospěchu z profilových předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, český (slovenský) jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka a čtvrtého předmětu dle vlastního výběru uchazeče z následující nabídky: čínština, dějepis, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk.
   O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
   Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
   Středoškolský prospěch můžete doložit jedním z následujících způsobů:
   1. vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
   2. do e-přihlášky vložte katalogový list potvrzený střední školou;
   3. do e-přihlášky vložte úředně ověřená vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy; úřední ověření získáte například na pobočkách České pošty označených Czech POINT, na městském úřadě či u notáře.
   Podklady pro prominutí zkoušky vkládejte v podobě skenů spolu s vyplněnou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 20. 8. 2022.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50

Studium

 • Cíle

  Studium portugalského jazyka a literatury je vstupní branou do multikulturního světa, v němž se hovoří portugalsky. Studentům se tak otevírá cesta k osvojení portugalského jazyka, poznání lusofonních kultur v Evropě, Latinské Americe a Africe a pochopení jejich kulturních souvislostí a vazeb. Kromě výuky praktického jazyka a odborných lingvistických disciplín, jako je fonetika, fonologie, morfologie a syntax, se studenti seznámí s dějinami, kulturou, reáliemi a literaturou Portugalska a Brazílie, volitelně též s kulturou a literaturou Angoly, Mosambiku a Kapverdských ostrovů.

  Studium kultivuje jednak jazykové znalosti a dovednosti, které jsou žádány v  oborech zaměřených na komunikaci a komunikační technologie, v překladatelství a tlumočnictví či ve státní správě, jednak rozvíjí analytické schopnosti, samostatnost a tvořivost. Systematickým výcvikem ve spojení praktického jazyka, odborné lingvistiky a literatury si rovněž studenti osvojí hlavní zásady kultivovaného písemného a ústního projevu v portugalštině a češtině.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ústně i písemně komunikovat v portugalském jazyce
  • provádět jazykovědnou analýzu textu, a to z hlediska všech jazykových plánů a vybraných jazykovědných disciplín
  • analyzovat literární text
  • posuzovat literární dějiny v základních mezioborových souvislostech a v kulturních kontextech
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent či absolventka budete ovládat portugalský jazyk, budete se dobře orientovat v dějinném a literárním vývoji portugalsky mluvících zemí. Dále také v metodách lingvistického či literárního výzkumu. Budete vyškoleni v jazykovědných disciplínách jako je fonetika nebo fonologie, morfologiesyntax. Studium vás tak připraví na práci v oborech, jež vyžadují dobré jazykové kompetence a vědomosti o kultuře portugalsky mluvících zemí. Zároveň se uplatníte v profesích, v nichž se požadují dobré vyjadřovací schopnosti a schopnost samostatného kritického myšlení. Budete moci pracovat v oblasti komunikace, kultury, publicistiky, státní správy, mezinárodních vztahů, služeb či cestovního ruchu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod časrou, titulního listu, obsahu a seznamu literatury. Studenti pracují s již publikovanými texty, musejí k nim ale přistupovat analyticky a kriticky, aby byli schopni formulovat vlastní komentáře, názory a závěry. Práce se píše v portugalském jazyce, dokládá schopnost studenta adekvátně pracovat s materiálem a vhodně, kultivovaně a bezchybně se vyjadřovat.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování můžete zvolit navazující magisterské studium jiného humanitního studijního programu.

Základní údaje

Zkratka
B-PO_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

50
odhadovaný počet přijatých
45
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje