„Naučte se čínsky a poznejte Čínu - stává se klíčovou součástí našeho světa.“

Magisterské studium programu Čínská studia je zaměřeno na soudobou Čínu (ČLR, Taiwan i čínskou „diasporu“) jako místo střetávání tradičních čínských a západních vlivů, v jehož rámci dochází k nejednoznačnému a mnohotvárnému formování různých projektů identity moderní Číny. Studium oboru vede studenty k porozumění těmto procesům na rovině politického a sociálního utváření moderní Číny i na rovině diskurzivních praktik, které konstruují různé prvky moderní čínské identity. Nedílnou součástí studia je pokračující intenzivní výuka čínského jazyka.

Magisterské studium programu Čínská studia předpokládá znalosti čínského jazyka, dějin a kultury na úrovni bakalářského programu Čínská studia.

Hlavní osy studia:

1) Studium soudobé čínské společnosti a politiky – proměny politických institucí, politických režimů a ideologií a jejich dopad na život čínské společnosti.

2) Studium diskurzivních praktik v moderní Číně (politické myšlení, čínský marxismus, moderní čínská literatura, populární kultura, náboženství, čínská medicína, bojová umění, film apod.) s cílem objasnit původ těchto jevů, jejich sociální a kulturní kontext a význam pro formování moderní čínské identity.

3) Intenzivní studium moderní čínštiny. Základem jsou navazující kurzy Praktická čínština pro magisterské studium I-IV, doplněné dalšími kurzy rozvíjejícími specifické dovednosti (intenzivní konverzace 1 na 1, překladatelské semináře, psaní v čínštině, konferenční prezentace v čínštině).

Studijní plány

Čínská studia
prezenční, hlavní
Čínská studia
prezenční, jednooborový

Přijímací řízení

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

  Komu je program určen: Vyžadována je znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 SERR. Bakalářský titul ze sinologických oborů v Brně, Praze a Olomouci je dostatečným dokladem. Zájemci z jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, intenzita).

  Předmět přijímací zkoušky:

  • bakalářská nebo diplomová práce spolu s posudky vedoucího práce i oponenta. Uchazeč vše dodá v pdf na e-mail janavavrova@mail.muni.cz nejpozději 10 dní před ústním pohovorem. Pokud je práce veřejně přístupná na stránkách příslušné univerzity, uchazeč zašle odkaz na adresu, odkud je možné práci stáhnout (včetně posudků vedoucího a oponenta).
  • ústní pohovor. Tématem ústního pohovoru je studijní záměr studenta v zamýšleném magisterském studiu. Student přijde s předběžnou představou o tom, jakému tématu by se chtěl věnovat a přednese svůj studijní záměr ústně v ca 5minutovém projevu. Přijímací komise může v rámci pohovoru testovat schopnosti a znalosti studenta v jakémkoliv ohledu souvisejícím se zamýšleným studiem. Komise může rovněž vznést doplňující otázky k předložené bakalářské práci.

   Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100). Z toho bakalářská práce – max. 40 bodů, pohovor – max. 60 bodů.

   Odkaz na Seminář čínských studií.

   Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Studium

 • Cíle

  Magisterské studium programu Čínská studia je zaměřeno na soudobou Čínu (ČLR, Taiwan i čínskou „diasporu“) jako místo střetávání tradičních čínských a západních vlivů, v jehož rámci dochází k nejednoznačnému a mnohotvárnému formování různých projektů identity moderní Číny. Studium oboru vede studenty k porozumění těmto procesům na rovině politického a sociálního utváření moderní Číny i na rovině diskurzivních praktik, které konstruují různé prvky moderní čínské identity. Nedílnou součástí studia je pokračující intenzivní výuka čínského jazyka.

  Magisterské studium programu Čínská studia předpokládá znalosti čínského jazyka, dějin a kultury na úrovni bakalářského programu Čínská studia.

  Hlavní osy studia:

  1) Studium soudobé čínské společnosti a politiky – proměny politických institucí, politických režimů a ideologií a jejich dopad na život čínské společnosti.

  2) Studium diskurzivních praktik v moderní Číně (politické myšlení, čínský marxismus, moderní čínská literatura, populární kultura, náboženství, čínská medicína, bojová umění, film apod.) s cílem objasnit původ těchto jevů, jejich sociální a kulturní kontext a význam pro formování moderní čínské identity.

  3) Intenzivní studium moderní čínštiny. Základem jsou navazující kurzy Praktická čínština pro magisterské studium I-IV, doplněné dalšími kurzy rozvíjejícími specifické dovednosti (intenzivní konverzace 1 na 1, překladatelské semináře, psaní v čínštině, konferenční prezentace v čínštině).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • chápat do hloubky společenský a politický vývoj Číny od roku 1840 do současnosti
  • číst texty vzniklé v moderní Číně jako diskurzivní praktiky a chápat význam příslušných diskurzů
  • rozumět historickým, kulturním, sociálním a politickým souvislostem různorodých jevů v soudobé Číně a samostatně je interpretovat;
  • komunikovat ústně i písemně v čínštině na vynikající úrovni (odpovídající standardu B-2 SERR (stupeň 6 HSK);
  • uplatnit v praxi znalosti čínské kultury a jazyka v komplikovaných komunikačních situacích v čínském prostředí;
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi oboru nacházejí uplatnění jako koordinátoři čínsko-českých projektů, v zahraničním obchodu, diplomacii, jako překladatelé a tlumočníci a jako učitelé čínštiny.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah magisterské práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studenti zpracovávají zvolené téma pod vedením vedoucího práce a měli by předvést schopnost pracovat kriticky s prameny i sekundární literaturou a nalézt v nich relevantní odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Magisterská diplomová práce oboru Čínská studia je postavena na práci s čínskými prameny a vyžaduje se kvalitní metodologické zakotvení práce. Po formální stránce magisterská práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci na FF MU - http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/prehled/.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského programu Čínská studia je vybaven k tomu, aby mohl pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na Čínu v ČR i v zahraničí.

 • Další informace
15
odhadovaný počet přijatých

Základní údaje

Název
Čínská studia
Zkratka
N-CS_
Kód
N0231A090002
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Filozofická fakulta
Program zajišťuje