Představení studijního programu

V programu Anglický jazyk a literatura si osvojíte základní znalosti historie, kultury a literatury anglicky mluvících zemí, zejména pak Velké Británie, USA, Kanady a Austrálie, získáte přehled o teorii a funkcích jazyka s důrazem na angličtinu a také o teorii a praxi překladu. Jednotlivé přednášky a semináře založené na diskuzích v menších skupinách u vás rozvinou schopnosti analytického a kritického myšlení, naučí vás samostatně a kreativně pracovat a adekvátně se v angličtině vyjadřovat písemnou i ústní formou.

S výjimkou několika překladových kurzů probíhá veškerá výuka a zkoušení v angličtině. Kromě kmenových vyučujících, včetně rodilých mluvčích, doplňují výuku i hostující přednášející ze zahraničí, a to v rámci tzv. intenzivních kurzů. Témata těchto kurzů zahrnují současnou popkulturu, interdisciplinární a kreativní výuku či specifické kulturní fenomény. V minulosti šlo například o kurz věnovaný angloamerické seriálové produkci, turistice v literatuře nebo trilogii Pán prstenů.

V rámci studia si nejen zdokonalíte angličtinu na úroveň B2-C1, ale naučíte se v angličtině připravit prezentaci, napsat argumentační esej, kriticky zhodnotit film či literární text a také napsat delší odbornou práci. Můžete také vycestovat do zahraničí na naše partnerské univerzity ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Francii, Švédsku, Finsku, Belgii a dalších zemích.

Katedra anglistiky a amerikanistiky podporuje i rozmanitý spolkový život: naši studenti a studentky tak každoročně připraví premiéru divadelní hry ve studentském divadle Gypsywood Players, organizují Halloween a Noc kreativity v rámci klubu studentů anglistiky Escape či píší do studentských časopisů Re:Views a KAArdian.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás poznávat, jak funguje jazyk, literatura, kultura, film?

 • Rádi čtete, diskutujete a učíte se kriticky přemýšlet?

 • Zajímá vás historie anglicky mluvících zemí?

Pak jste si vybrali správně!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP) a písemné oborové zkoušky.
  K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023.
  Oborový přijímací test z Anglického jazyka a literatury se koná v sobotu 22. 4. 2023. Oborový test se nebude překrývat s oborovým přijímacím testem bakalářského programu Psychologie Filozofické fakulty MU, oba testy bude možné stihnout.
  Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu písemného testu. K certifikátům z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek se na Katedře anglistiky a amerikanistiky nepřihlíží.

  Základní popis zkoušky:

  Uchazeči o studium musí prokázat pokročilou znalost jazyka (nad úrovní FCE) a základní orientaci v oboru. Písemný test je zadán, včetně instrukcí, v angličtině a limitován 70 minutami čistého času bez organizačních instrukcí dohlížejícího (v ČJ). Jednotlivé subtesty jsou zaměřeny na slovní zásobu, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení a gramatiku, a také orientaci v historii, literatuře a kultuře anglicky mluvících zemí. Další informace najdete v prezentaci na stránkách katedry.

  Ukázka staršího oborového testu
  Starší oborový test: řešení

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku. Na jazykové certifikáty se při přijímací zkoušce nebere zřetel.
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

  • Ready for FCE
  • Ready for CAE
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  • Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 60
  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 60
  Všichni uchazeči musí absolvovat jak Test studijních předpokladů (TSP), tak oborový test. Uchazeči, kteří uspějí u TSP, budou do konečného pořadí seřazeni na základě výsledků oborového testu. V oborovém testu se za nesprávné odpovědi body neodečítají.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia tohoto programu je osvojení si hlubokých znalostí historie, kultury a literatury anglicky mluvících zemí, zejména Velké Británie, USA, Kanady a Austrálie, získání znalostí funkce a teorie jazyků s důrazem na angličtinu a také vědomostí o teorii a praxi překladu z a do angličtiny. Program rozvíjí u studentů schopnosti analytického a kritického myšlení, učí je pracovat samostatně a adekvátně se v angličtině vyjadřovat písemnou i ústní formou. Studium probíhá ve čtyřech provázaných oblastech anglické filologie: jazykové kompetence, lingvistika a překlad, literatura, a kulturní studia. S výjimkou několika překladových kurzů probíhá veškerá výuka a zkoušení v angličtině.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Velké Británie a Irska, USA a zemí Commonwealthu (především Austrálie a Kanady)
  • analyzovat, vyhodnotit a interpretovat primární a sekundární texty z oblasti literatury, kulturních studií, lingvistiky a překladu
  • nezávislé práce a kritické analýzy
  • komplexního písemného i ústního projevu v angličtině
  • jazykové kompetence angličtiny na úrovni C1
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto programu budete schopni komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a budete vybaveni vědomostmi o kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí. Kromě práce v oboru – výuka angličtiny, překladatelství, tlumočnictví – se uplatníte i v jiných profesích, které vyžadují schopnost samostatného, kritického a kreativního myšlení, výbornou vyjadřovací schopnost a dobré jazykové kompetence. Jde například o redaktorskou činnost, publicistiku, cestovní ruch, neziskový sektor či zahraniční oddělení firem.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe v tomto studijním programu není povinnou součástí studia. Můžete nicméně vycestovat do zahraničí na tzv. Erasmus+ stáž, kde uplatníte nabyté poznatky a získáte praxi na rozmanitých pozicích. Například ve vzdělávacích institucích, neziskových organizacích nebo překladatelských agenturách.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah bakalářské práce je 65 000 znaků včetně poznámek pod čarou, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

  Více informací je k dispozici na webu KAA: http://anglistika.phil.muni.cz/studium/informace-ke-studiu/bakalarska-diplomova-prace

 • Návaznost na další studijní programy

  Ve studiu můžete pokračovat v navazujícím magisterském programu filologickém, areálově zaměřeném, učitelském nebo v překladatelské specializaci. Nabízí se tak studium v programech Anglický jazyk a literatura, Severoamerická studia, Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy či Překladatelství anglického jazyka.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-AJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

150
odhadovaný počet přijatých
316
počet aktivních studentů
48
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje