Představení studijního programu

Cílem magisterského studia historie je rozšířit znalosti a odborné kompetence pro profesní činnost historika. Prohloubíte si své znalosti českých a obecných dějin, schopnosti pracovat širokou škálou metod a osvojíte si množství historiografických poznatků. Míra intenzity specializace v magisterském studiu bude primárně ovlivněna vaší volbou studijního plánu.

Můžete studovat podle studijního plánu se specializacemi. V něm si zvolíte jednu z nabízených studijních specializací, kterými jsou dějiny středověku, dějiny raného novověku, moderní dějiny a církevní dějiny.

Tento program můžete studovat také podle studijního plánu pro sdružené studium. Toto studium se uskutečňuje na základě kombinace studijního plánu pro studium hlavní s přidruženým vedlejším studijním plánem, který je součástí jiného studijního programu. Své studium můžete rozvinout v rámci projektu Erasmus+ absolvováním studijních pobytů v zahraničí nebo návštěvou přednášek zahraničních odborníků.

Je studium programu pro vás?

 • Máte zájem o středověk / raný novověk / moderní dějiny nebo církevní dějiny?

 • Chcete být specialistou na toto období nebo téma?

 • Chcete být odborníkem i v dalším oboru kromě historie?

V případě kladných odpovědí neváhejte a podejte si přihlášku.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského studia historie je v návaznosti na bakalářský studijní program rozšířit stupeň znalostí a odborných kompetencí pro profesní činnost historika. Studenti si prohloubí své znalosti českých a obecných dějin, schopnosti pracovat se širokou škálou metod a osvojí si množství historiografických poznatků. Míra intenzity specializace v magisterském studiu je primárně ovlivněna studentovou volbou studijního plánu.

  Magisterské navazující prezenční studium historie je určeno pro absolventy bakalářského studia oboru historie na FF MU i absolventy historie a příbuzných oborů z jiných fakult a univerzit.

  1) Studium se uskutečňuje podle studijního plánu se specializacemi. Posluchači si volí jednu z nabízených studijních specializací, kterými jsou dějiny středověku, dějiny raného novověku, moderní dějiny a církevní dějiny.

  2) Dále lze studovat navazující magisterský studijní program historie ve formě studijního plánu pro sdružené studium. Toto studium se uskutečňuje na základě kombinace studijního plánu pro studium hlavní a s přidruženým vedlejším studijním plánem, který je součástí jiného studijního programu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat historické jevy a procesy a vysvětlit význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vlivu na další vývoj společnosti
  • pracovat s prameny a interpretovat je; ovládat základní metody historické práce a dokázat vybrané téma zpracovat do odborného historického textu
  • orientovat se v základních metodologických přístupech k dějinám a v odborné literatuře
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi studia budete schopni analyzovat historické jevy a procesy. Dokážete vysvětlit v širokých souvislostech význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vliv na další vývoj společnosti.

  Zvládnete kriticky pracovat s prameny a interpretovat je. Budete schopni uplatňovat moderní metody historické práce a dokážete o oborovém tématu napsat rozsáhlou odbornou práci.

  Díky úspěšnému studiu tak budete připraveni pro práci odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních a bibliografických centrech a v muzeích. Dále také pro práci v médiích, nakladatelstvích, cestovním ruchu a v odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi. Obecně se uplatníte ve všech pozicích, které vyžadují systematické získávání, analýzu a správu dat a rozhodovací schopnosti.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studijní program neobsahuje povinné absolvování praxe. Během exkurzí, především však při zpracovávání samostatných kvalifikačních prací, budete mnohokrát v kontaktu s konkrétními historickými pracovišti, včetně zahraničních. Vlastní praxi si tak můžete najít sami v institucích, které vám budou z odborného hlediska nejbližší. K nejžádanější patří u studentů praxe v muzeích.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Posluchači studijního plánu se specializacemi a hlavního studijního plán ve sdruženém studiu historie jsou povinni zpracovat ke státní magisterské zkoušce diplomovou práci. Předložení a obhájení magisterské diplomové práce má prokázat, že diplomant je schopen na základě literatury i pramenů a za odborného vedení vedoucího diplomové práce vymezit, kriticky vyhodnotit a v písemné podobě na vysoké odborné úrovni vyložit určité historické téma.

  Zadání magisterské diplomové práce je třeba stanovit při registraci prvního diplomového semináře, tedy zpravidla na počátku třetího semestru studia. Téma diplomové práce si studenti mohou zvolit po dohodě s některým z pověřených učitelů.

  Diplomová práce má nejméně 140 000 znaků. Práce je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení typu práce (magisterská diplomová), jméno autora, vedoucího práce a rok zpracování, prohlášení autora o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát. Studenti zveřejňují diplomovou práci vložením její elektronické verze do IS MUNI.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování navazujícího magisterského programu Historie se můžete ucházet o studium v doktorském studijním programu v historických a příbuzných vědách.

Základní údaje

Zkratka
N-HI_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

53
počet aktivních studentů
48
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu