Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)

Představení studijního programu

Proč studovat program Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě MUNI? Poznáte češtinu tak, jak ji zkoumají nejmodernější lingvistické přístupy a metody, seznámíte se s českou literaturou napříč staletími a naučíte se o své četbě přemýšlet za pomoci aktuálních nástrojů literární teorie.

Budete se věnovat jazykověděliterární historii a teorii. Dozvíte se tak, v čem je čeština jedinečná a v čem univerzální, porozumíte starým textům a nahlédnete i do jazyka počítačů. Poznáte v souvislostech vývojová specifika české i světové literatury a naučíte se porozumět výstavbě literárního textu, jeho působení na emoce čtenáře i tomu, jaké přináší poselství a poznání. Samozřejmostí pak je osvojení si pravidel kultivovaného vyjadřování v psané i mluvené podobě a práce s texty.

Čekají vás interaktivní semináře vedené učiteli z Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury a knihovnictví. Na přednáškách se setkáte i s externími odborníky z akademické, aplikační i kulturní sféry, a to jak z českých, tak zahraničních institucí. Během studia se můžete účastnit studentských odborných soutěží, publikovat v literárním studentském časopisu Pulsy nebo se podílet na výzkumných projektech svých učitelů. Budete vyjíždět na exkurze, studijní pobyty a odborné pracovní stáže do zahraničí. Se spolužáky se můžete vydat na Literární toulky nebo Poetické toulky Brnem, oblíbené jsou i recitační večery.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás čeština víc než jen jako nástroj běžné komunikace?

 • Čtete rádi a chcete přijít na kloub kouzlu literárního textu?

 • Plánujete se věnovat profesi založené na práci s informacemi, komunikaci, tvorbě či úpravě textů?

 • Chcete se připravit na navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy?

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023.

  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

  K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Podmínky přijetí do specializace Čeština pro cizince jsou popsány níže.

  Český jazyk a literatura

  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2. 2023.

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. úspěšné účasti v krajském kole středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Za úspěšné se považují ti uchazeči, kteří se umístili na 1. až 3. místě. V odůvodněných případech a na základě posouzení obsahu práce lze na žádost uchazeče zohlednit i výše uvedené umístění v jiném z oborů SOČ. Žádost musí obsahovat předmětnou práci opatřenou potvrzením střední školy;
  2. středoškolského prospěchu z profilových předmětů český jazyk (ne slovenština), anglický jazyk a na základě výběru dvou dalších libovolných předmětů z následujících možností: dějepis, francouzský jazyk, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd / občanská nauka.
  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,3 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
  1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
  2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
  Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

  Čeština pro cizince – specializace programu Český jazyk a literatura

  Tato specializace je určena výhradně pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem není čeština, kteří neabsolvovali maturitní zkoušku z českého jazyka a kteří chtějí český jazyk a literaturu studovat jak pro stránce praktické, tak teoretické. U uchazečů o studium se předpokládá znalost českého jazyka minimálně na úrovni B1/B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení oborové zkoušky. Ta má podobu písemného testu, kterým je zjišťována vstupní úroveň znalosti českého jazyka. Uchazeč musí prokázat pokročilou znalost jazyka (B1/B2 podle SERR).

  Písemný test má tři části:

  1. resumé přečteného textu;
  2. gramaticko-lexikální část;
  3. ortografická část.
  Bodová (%) hranice pro prospěch u přijímací zkoušky je 50 % u každé části oborového testu.

  Ukázka staršího oborového testu
  Starší oborový test: řešení

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Uchazeči o program Český jazyk a literatura budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP:

  • Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 40 (včetně)

  Uchazeči o specializaci Čeština pro cizince budou seřazeni do pořadí na základě ohodnocení oborového testu:

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50
  Bodová (%) hranice pro prospěch u přijímací zkoušky je 50 % u každé části oborového testu. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.

Studium

 • Cíle

  Program Český jazyk a literatura je určen studentům se zájmem o odborné jazykovědné a literárněvědné bohemistické vzdělání. V šíři a náročnosti odpovídající bakalářskému stupni studia posluchači získají ucelené znalosti o současné češtině a literatuře, vhled do jejich historického vývoje a základní vědomosti z teorie jazyka a teorie literatury. Program zároveň nabízí řadu specializovaných kurzů, jež poskytují vědomostní zázemí a perspektivu pro další možnou specializaci ve studiu nebo v praxi (v rámci jazykovědné orientace např. kurzy zaměřené na dialektologii, korpusovou lingvistiku, korektorské práce aj., v rámci literárněvědného zaměření např. kurzy věnované specifickým podobám literárnosti v proměnách času, fantastické literatuře či literatuře pro děti a mládež aj.). Získaná odborná kvalifikace obohacená o soustavně rozvíjenou praktickou profesní připravenost poskytuje absolventům předpoklady pro pokračování ve studiu bohemistiky na magisterském stupni (včetně učitelského zaměření) a zároveň jim otvírá široké možnosti uplatnění v praxi už po ukončení studia bakalářského. Odborná znalost českého jazyka a literatury, schopnost náležitého využití prestižní variety češtiny v komunikační praxi, zvládnutí praktických dovedností v práci s informacemi i v tvorbě textů umožňuje absolventovi vykonávat práci v širokém spektru kulturních institucí a médií.

  Studijní program Český jazyk a literatura nabízí několik studijních plánů. Studenti jednooborového a sdruženého studia se mohou v rámci vhodného výběru povinně volitelných předmětů profilovat a zaměřit na některé aspekty literárněvědné nebo jazykovědné bohemistiky (vývoj jazyka, současná kodifikace, teorie gramatiky, korpusová lingvistika, vývoj české literatury, interpretace uměleckého textu v literárněhistorických, literárněteoretických a literárněkritických souvislostech). Studijní program Českého jazyka a literatury obsahuje jeden specializační studijní plán Čeština pro cizince, který je určen uchazečům – nerodilým mluvčím češtiny, jejichž jazykové znalosti češtiny dosahují vysoké komunikační úrovně (B2) a kteří usilují o komplexní studium českého jazyka a literatury. Absolventi této specializace zvýší svou jazykovou kompetenci na úroveň C2 a získají navíc vzdělání, které jim vytvoří pevné základy pro další kvalifikaci v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka nebo v oblasti překladatelství. V ČR se takto koncipované bakalářské studium nenabízí, pouze Ostravská univerzita má podobné studium v magisterském stupni.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na velmi dobré úrovni ovládat spisovnou češtinu v mluvené a psané podobě;
  • ovládat obecnou lingvistickou terminologii a aplikovat ji při analýze konkrétních jazykových jevů;
  • pracovat s relevantními oborovými informačními zdroji (korpusy, databáze, slovníky a oborová kompendia);
  • prokázat základní znalosti historického vývoje češtiny (včetně jejich projekce do teritoriální stratifikace češtiny), znát její historickou a komparativní slovanskou bázi;
  • prokázat celkovou znalost vývoje české literatury od nejstarší doby do počátku 21. století;
  • orientovat se v současných koncepcích literární teorie;
  • zvládnout literárněvědnou terminologii a interpretovat literární texty metodami prezentovanými ve výuce;
  • psát odborné texty podle akademických zvyklostí.
  • Absolvent specializace čeština pro cizince bude schopen komplexního ústního i písemného projevu v českém jazyce podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni C2.
  • Absolvent specializace čeština pro cizince bude schopen uvažovat o českém jazyce a české literatuře v interkulturní perspektivě.
  • Absolvent specializace čeština pro cizince bude schopen aplikovat základní translatologické postupy v interkulturní komunikaci.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi jednooborového bakalářského studia se uplatníte v široké škále povolání, kde se vyžaduje odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete působit v médiích, v nakladatelstvích a jiných kulturních institucích, ve státní správěsoukromém sektoru jako odborní pracovníci připravení pro celé spektrum práce s textem, pracovníci v komunikaci s veřejností, v organizátorské činnosti apod.

  Pokud absolvujete sdružené studium, získáte v souvislosti s druhým oborem uplatnění širší, např. v kombinaci s žurnalistikou jako redaktoři v médiích, při kombinaci s cizími jazyky jako specialistéodborných nakladatelských pozicích nebo PR apod. Jako absolventi specializace čeština pro cizince můžete pracovat na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, jako jazykoví poradci v soukromých firmách či v kulturních institucích zaměřených na zahraniční spolupráci.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Bakalářský program praxi jako povinnou součást výuky nemá, setkáte se s ní až v navazujícím magisterském studiu, a to ve studijním programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Požadavky na formální úpravu bakalářských prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU. Bakalářská práce je věnována dílčímu jazykovědnému nebo literárněvědnému problému, který koresponduje s náplní bakalářského programu Český jazyk a literatura. Bakalářská práce je zpravidla založena na empirickém výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Očekává se, že posluchači v ní předvedou schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené, nacházet v nich relevantní odpovědi na zadané otázky, dodržovat citační normu, psát odborný text a formálně ho upravit podle oborových požadavků a zvyklostí.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po ukončení bakalářského programu můžete na FF MUNI pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které vám nabídne možnost specializace na jazykovědnou nebo literárněvědnou bohemistiku, případně na výuku češtiny jako cizího jazyka.

  Máte-li zájem o učitelskou profesi, můžete si vybrat navazující magisterský program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Kromě toho Ústav české literatury nabízí navazující program Literatura a mezikulturní komunikace, zaměřený na oblast překládání a mezikulturních vztahů. Pokud chcete zkusit i jiné možnosti, můžete pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu bohemistického zaměření na jiné vysoké škole.

 • Další informace
  Chcete zjistit, jaké prostředí na vás čeká, jaké akce ústavy pořádají a jak se budete moci zapojit? Navštivte webové stránky Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury, které program společně zajišťují.

  Můžete se také podívat na informační video ze dne otevřených dveří.

Základní údaje

Zkratka
B-CJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

90
odhadovaný počet přijatých
267
počet aktivních studentů
23
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje