Umění k nám promlouvá zvláštním jazykem.

Představení studijního programu

Chcete porozumět umění? Studujte estetiku. Chcete poznat, co je umělecké dílo? Pochopit, proč je tolik definic umění a proč může být obyčejná lopata vystavena v galerii? Studium programu Estetika vám nabízí poznání a pochopení všech těchto věcí. Naučíte se, proč jsou některé obrazy či texty lepší než jiné. Zjistíte, zda jsou vaše soudy o hodnotě umění pouze osobní, subjektivní, nebo jsou naopak na osobním vkusu nezávislé.

Budete se věnovat řadě teorií, hledat odpovědi na otázky, proč dosud nemáme spolehlivý recept na tvorbu umění a zda může takový návod vůbec existovat.

Program studia je tvořen ze tří navazujících okruhů. Základem všech témat spjatých s uměním pro vás budou přednášky z dějin umění, estetiky a kultury, a to až po současnost. Pro odbornou práci s dějinnými tématy pro vás budou následně vypsány přednášky a semináře, a to metodické i analytické. Estetika ovšem není jen suchá teorie, pro kontakt s běžným uměleckým provozem proto absolvujete praxi ve vybrané kulturní instituci.

Získané znalosti a dovednosti využijete ve třetím oddílu přednášek a seminářů v obecné orientaci, v širším kulturním kontextu i v každodenním životě. Budete umět definovat umění a krásu, dokážete vysvětlit, proč mají díla různou hodnotu a co vůbec hodnota je. Teoreticky odstraníte případné rozpaky nad hromadou písku či lopatou vystavenými v galerii jako umění.

Teoreticky, a přesto srozumitelně podáte rozdíl mezi originálem a padělkem, budete vědět, jakou roli hraje v umění morálka, co je špatné umění, co je kýč, dokážete zdůvodněně interpretovat to či ono dílo, napsat recenzi, odborný referát či rozsáhlejší odborné pojednání. Budete schopni číst odborný text v cizím jazyce.

Zkrátka a dobře, budete teoreticky spolehlivě připraveni pro praxi tak či onak spjatou s kulturou a uměním. Studium lze dobře kombinovat s jinými uměnovědnými, historicko-vědními obory nebo studiem jazyků. V rámci programu Erasmus je možné studovat v zahraničí.

Je studium programu pro vás?

 • Co je vůbec umění?

 • Co musím znát, abych dobře porozuměl nějakému dílu?

 • Mohli bychom existovat bez umění či krásy?

 • Může se stát mé kolo uměleckým dílem?

 • Proč je důležité znát kulturní tradici?

 • Proč jsou díla např. Rembrandta nebo Shakespeara hodnocena tak vysoko?

 • Proč bychom vlastně měli ještě dnes číst Sofokla a poslouchat Bacha?

 • Proč je středověké malířství tak nerealistické?

 • Měli bychom připustit nějakou formu cenzury umělecké tvorby?

Pokud toužíte znát odpovědi na uvedené otázky, pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium estetiky nabízí studentům cestu k porozumění rozličným podobám umění v současnosti, dějinách, ve společenských i filozofických souvislostech. Na rozdíl od ostatních uměnovědných oborů představuje estetika umění jako společenský nebo filosofický fenomén přirozeně spjatý s dobovými a místními souvislostmi, ale současně vyjadřující nadčasové hodnoty. Studium estetiky jako porozumění umění je proto koncipováno jednak kulturně historicky, jednak analyticky v kurzech dějin estetiky, pojmosloví, metodiky a evropské kultury. Studenti získají dovednosti ve sběru a hodnocení odborných informací, v metodách výzkumu a výkladu, schopnost kritické interpretace pramenů, vedení odborné argumentace, terminologickou a pojmovou kázeň, schopnost práce s cizojazyčným textem a širší kulturní přehled. Absolventi jsou vybaveni pro pracovní uplatnění v galeriích, kulturních a společenských institucích, jako publicisté, nebo jako učitelé.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • nahlédnout a pochopit umění jako fenomén kulturní a filozofický, rozvíjet vlastní odůvodněný pohled na umění a kulturu,
  • odborně popsat a analyzovat umělecké dílo s použitím odborných pojmů,
  • pracovat s cizojazyčných textem, nalézt relevantní informace k danému problému, strukturovat je a eliminovat méně podstatné,
  • napsat odborný text na dané téma, věcně argumentovat pro danou tezi,
  • identifikovat klíčovou myšlenku odborného textu, srozumitelně předat tuto myšlenku ostatním.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent programu Estetika budete znát dějiny oboru, slohová období evropské kultury, klíčové teorie i teoretiky umění. Dokážete rozpoznat důležité problémy a způsoby jejich řešení v dějinách i současnosti. Jste připraveni pro práci v široké škále kulturních, společenských nebo uměleckých institucí, v redakcích kulturních nebo uměleckých periodik, všude, kde uplatníte získané poznatky či dovednosti o umění a kultuře v souvislostech, ale i praktické dovednosti v popisu, analýze i návrhu řešení běžných problémů umění nebo uměleckého provozu.

  Budete umět uživatelsky pracovat s technikou, přesvědčivě argumentovat, číst v cizích jazycích. Naučíte se metodické kázni, odbornému pojmosloví, interpretačním postupům. Budete umět aplikovat získané poznatky a dovednosti v praktických situacích a nových prostředích.

  Získáte kompetenci pro práci v muzeích, galeriích, redakcích, kulturních a společenských organizacích. Uplatnit se můžete i ve státní správě, jako správci památkové péče, kurátoři, kritici, manažeři nebo učitelé.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia absolvujete dvoutýdenní praxi v některé z kulturních institucí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské diplomové práce je alespoň 80 000 znaků včetně mezer, poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací (bakalářská oborová práce 40 000 znaků, magisterská diplomová práce 140 000 znaků). Student v součinnosti s pedagogem volí odborné téma, strukturuje je do otázky, závěrečná práce je následně chápána jako odpověď na takovou otázku. Studenti používají odbornou literaturu, práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu. Studenti prokazují schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny na www stránkách Semináře estetiky a normami a souvisejícími vnitřními normami nebo předpisy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent bakalářského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském programu příbuzného oborového zaměření.

Základní údaje

Zkratka
B-EST_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

102
počet aktivních studentů
27
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje