Cíle studijního programu

Filologické studium germánských literatur v doktorském stupni je koncipováno jako završení formálně-teoretické i praktické přípravy studentů na samostatnou odbornou práci, která se týká dějin literatury příslušných jazykových okruhů ve všech jejích aspektech. Všeobecné znalosti a kompetence literárněteoretického a literárněhistorického rázu, jež tvoří náplň bakalářského a magisterského studia, se zde prohlubují zejména s ohledem na moderní metodologické postupy. Studium směřuje k maximální odborné profilaci adeptů, samostatné výzkumné práci, jakož i schopnosti adekvátně prezentovat výsledky. Studium je ve velké míře specializované a diferencované podle potřeb konkrétních zkoumaných témat a zpracovávaných disertací. Zároveň je však rozvíjen obecný přehled o adekvátních metodách filologické práce a schopnost jejich kritické reflexe a jejich tvůrčího uplatnění.

Tento program nabízí i možnost specializace: Germánské literatury se specializací "Intermediální a mezikulturní komunikace". Ta rozšiřuje nabídku disciplín o transverzálně sdílené předměty, které jsou koncipovány s přihlédnutím k aktuálním kulturněvědným trendů filologického studia. Absolvováním těchto předmětů získá doktorand názornou představu o intermediálních a interkulturních (tedy kulturněvědných) výzvách, jimž dnes čelí národní filologie.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Filologické studium germánských literatur v doktorském stupni je koncipováno jako završení formálně-teoretické i praktické přípravy studentů na samostatnou odbornou práci, která se týká dějin literatury příslušných jazykových okruhů ve všech jejích aspektech. Všeobecné znalosti a kompetence literárněteoretického a literárněhistorického rázu, jež tvoří náplň bakalářského a magisterského studia, se zde prohlubují zejména s ohledem na moderní metodologické postupy. Studium směřuje k maximální odborné profilaci adeptů, samostatné výzkumné práci, jakož i schopnosti adekvátně prezentovat výsledky. Studium je ve velké míře specializované a diferencované podle potřeb konkrétních zkoumaných témat a zpracovávaných disertací. Zároveň je však rozvíjen obecný přehled o adekvátních metodách filologické práce a schopnost jejich kritické reflexe a jejich tvůrčího uplatnění.

  Tento program nabízí i možnost specializace: Germánské literatury se specializací "Intermediální a mezikulturní komunikace". Ta rozšiřuje nabídku disciplín o transverzálně sdílené předměty, které jsou koncipovány s přihlédnutím k aktuálním kulturněvědným trendů filologického studia. Absolvováním těchto předmětů získá doktorand názornou představu o intermediálních a interkulturních (tedy kulturněvědných) výzvách, jimž dnes čelí národní filologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně odborně pracovat v oblasti germánské filologie;
  • pracovat v povoláních vyžadující schopnost samostatného kritického myšlení a kultivovaného jazykového projevu v jazyce studijního zaměření i v mateřském jazyce;
  • bádat a pedagogicky pracovat v oboru germánských literatur;
  • samostatně řešit nové literárněvědné problémy s kompetentním využitím odpovídajících zdrojů a metod;
  • překládat odborné texty z lingvistiky a příbuzných oblastí;
  • absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude mít souhrnný přehled o aktuálních metodách literární a kulturní historie
  • absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude schopen zhodnotit aspekty vícejazyčnosti v literatuře a kultuře
  • absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude schopen kriticky zhodnotit specifika médií a intermediality v současné kultuře
  • absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude schopen reflektovat umělecké díl nejen v kontextu daného umění, ale i v kontextu kultury jako „mediálního diskurzu“
  • absolvent specializace Intermediální a mezikulturní komunikace bude schopen analyzovat problematická místa při konceptualizaci psaní dějin jednojazyčně (mononacionálně) i vícejazyčně kódovaného (postnacionálního) prostoru
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studia filologie v programu Germánské literatury, disponuje spolehlivými obecně uplatnitelnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro samostatnou filologickou práci. Je schopen samostatné odborné reflexe literárních textů, jejich literárně teoretické i literárně historické kontextualizace. Zároveň dokáže tvůrčím způsobem své znalosti aplikovat na konkrétní aktuální problémy. Kromě širokého přehledu o celém oboru získá navíc detailní znalosti v rámci předmětu své specializace. Získaná kvalifikace jej předurčuje k uplatnění na pozicích filologického či obecně humanitního zaměření vyžadujících samostatné kritické myšlení a schopnost prezentace získaných poznatků, ať už ve sféře vysokých škol, ve vědeckých institucích, překladatelství apod.

 • Praxe

  Praxe na externích pracovištích není povinnou součástí studia. Aktivní zapojení studentů do výukové, výzkumné i organizační práce na ústavu poskytuje doktorandům příležitost k získání a rozvinutí praktických kompetencí v těchto oblastech.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu autora; doporučený rozsah je zhruba 180 000 znaků (se zahrnutím poznámkového aparátu a bibliografie; zohlednění příloh posuzuje individuálně školitel).

Základní údaje

Zkratka
D-GELI_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje