Žádný jazyk není cizí, pokud jím provází dobrý učitel.

Cíle studijního programu

Cílem studia Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele francouzštiny, který je komplexně vzdělaný pro výuku na gymnáziích i jiných středních školách, ale i v jazykových školách a firmách, kde je francouzština vyučována jako cizí jazyk. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní C2. Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi a také literárním a kulturním rozhledem.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele francouzštiny, který je komplexně vzdělaný pro výuku na gymnáziích i jiných středních školách, ale i v jazykových školách a firmách, kde je francouzština vyučována jako cizí jazyk. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní C2. Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi a také literárním a kulturním rozhledem.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině na úrovni C2 Evropského referenčního rámce,
  • v žácích a studentech dále rozvíjet kritické myšlení
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Francii a frankofonních zemích,
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku francouzského jazyka na střední či jazykové škole, event. ve firmě, včetně vedení a hodnocení pedagogické praxe studentů připravujících se na povolání učitele či samotných vyučujících.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách a ve firmách, kde se francouzština vyučuje jako cizí jazyk.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel střední školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studenti absolvují souvislou praxi v délce 6 týdnů. Kromě souvislé praxe absolvují studenti tzv. náslechové hodiny jako součást oborových didaktik v rozsahu stanoveném příslušným vyučujícím. Nedílnou součástí oborových didaktik je také reflexe praxí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská práce má charakter samostatného empirického výzkumu, neočekává se však, že bude měnit stav poznání v oboru. Studující by měli předvést schopnost kritické analýzy při práci s odbornými texty a umět aplikovat nabyté znalosti při vlastním výzkumu. Témata magisterských diplomových prací by měla být orientována didaktickým či jiným metodologickým směrem uplatnitelným v rámci studia učitelství cizího jazyka.

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce je přibližně 120 000 znaků včetně poznámek pod čarou, seznamu literatury, apod.; případné přílohy se do počtu znaků nepočítají.

 • Návaznost na další studijní programy

  V případě splnění podmínek přijetí je možné dále pokračovat v doktorském studiu oborů: Románské jazyky, Románské literatury, případně v jiných oborech doktorského studia.

Základní údaje

Zkratka
N-FJU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
počet aktivních studentů
16
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje