Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve vědních oborech souvisejících s onkologií a hematologií. Absolventi by měli být připraveni na další vědeckou činnost v akademických institucích či ve zdravotnických zařízeních.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivá pracoviště podílející se na činnosti oboru pokrývají celou šíři témat z oblasti onkologie a hematologie, ve kterých jsou také školeni doktorandi.

Spojovacím prvkem mezi laboratořemi, akademickými institucemi a zdravotnickými zařízeními jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, konference a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve vědních oborech souvisejících s onkologií a hematologií. Absolventi by měli být připraveni na další vědeckou činnost v akademických institucích či ve zdravotnických zařízeních.

  V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivá pracoviště podílející se na činnosti oboru pokrývají celou šíři témat z oblasti onkologie a hematologie, ve kterých jsou také školeni doktorandi.

  Spojovacím prvkem mezi laboratořemi, akademickými institucemi a zdravotnickými zařízeními jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, konference a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatné odborné práce v oboru onkologie a hematologie
  • Samostatné odborné práce v oboru laboratorní a experimentální onkologie, nádorové biologie a hematologie
  • Uplatnění při samostatné odborné práci znalosti z oboru nádorové biologie
  • Rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální trendy v oblasti v oblasti tématu jeho disertační práce v onkologii a hematologii
  • Dokáže připravit kompetitivní grantovou žádost o výzkumný projekt
  • Dokáže připravit návrh vlastního výzkumného projektu, realizovat jej ve spolupráci s dalšími členy týmu
  • Dokáže zpracovat a interpretovat výsledky vlastního výzkumu a výsledky výzkumu v dané oblasti
  • Dokáže připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním časopise
  • Je schopen nastoupit na místo postdoktorského vědeckého pracovníka v ČR a zahraničí
  • Je schopen odborně vést studenty ve vědecké přípravě
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména ve výzkumných ústavech a zdravotnických zařízeních jako výzkumní pracovníci, vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

 • Praxe

  Praxe je získávána jednak prací ve výzkumné skupině, ve které student působí, dále v rámci sdílené infrastruktury, ve Středoevropském technologickém institutu a v případě klinických specializací v partnerských zdravotnických zařízeních (Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U sv. Anny).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-ONHE
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

48
počet aktivních studentů
37
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje