Cíle studijního programu

Cílem vzdělávání a studia v nově akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském programu „Veřejné zdravotnictví“ je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru „Veřejné zdravotnictví“ (Public Health), potřebných k výkonu řídících a manažerských funkcí v systému poskytovatelů zdravotních služeb a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví. Studium má za cíl vzdělat, vychovat a pro klinickou praxi i výzkumnou práci připravit absolventy, kteří budou kompetentní k výkonu činností zaměřených na podporu Veřejného zdraví a kvalitu zdravotnických služeb a péče poskytované na základě vědeckých důkazů a to zejména v uvedených klíčových oblastech studia:

- Zdravotnický management a leadership,

- Management a monitoring klinického hodnocení,

- Hodnocení zdravotnických technologií,

- Tvorba systematických review a klinických doporučených postupů,

- Kódování zdravotních služeb.

Obsah programu je proto zaměřen jednak na upevnění a prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském; či magisterském programu a jednak na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví, jeho managementu a hodnocení v kontextu mezinárodně uznávaných požadavků, které definuje Agency for Public Health Education Accreditation (dále jen APHEA). V kontextu APHEA budou absolventi studia uplatnitelní v oblasti veřejného zdravotnictví také na pracovištích mimo ČR, zejména v Evropě.

Nový studijní program bude reflektovat transformaci zdravotnického systému v kontextu mezinárodních snah o zkvalitnění péče (změny v poskytování zdravotních služeb a jejich řízení a hodnocení kvality péče) a reagovat na požadavky trhu práce a také na chybějící absolventy s odpovídající profesní kvalifikací (manažer kvality zdravotních služeb, monitor klinických studií, kodér zdravotních služeb, metodik klinických doporučených postupů). V současné době je možné získat obdobně zaměřené poznatky a dovednosti pouze v rámci jednotlivých izolovaných certifikovaných kurzů (k získání zvláštní odborné způsobilosti), či specializačních kurzů (k získání specializované odborné způsobilosti), není tak jednoznačně garantována jejich kvalita a homogenita z hlediska obsahu i využitých výukových forem, ale zejména nemají absolventi zajištěno, že jimi získané znalosti a dovednosti budou v klinické praxi využity.

Požadavky na zkvalitnění zdravotních služeb, jejich odpovídající vykazování a následná úhrada, jsou klíčovými komponentami správně fungujícího rezortu zdravotnictví založeného na moderních principech a dostupných vědeckých poznatcích.

Také s ohledem na nutnost racionalizace a transparentnosti výdajů na zdravotní péči, demografické trendy a nutnost podpory preventivních programů, je nezbytné vychovat profesionály, kteří se orientují v problematice managementu zdravotních služeb.

Pozitivem nově koncipovaného programu je, oproti modelu, který byl využíván doposud v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, komplexní pojetí problematiky, možnost využití zkušeností ze zahraničí ve vzdělávání ve Veřejném zdravotnictví a do budoucna snaha o legislativní ukotvení profese.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkoušky se konají 20. června 2024 formou písemných testů. Jsou testovány odborné znalosti z biologie, somatologie, klinické epidemiologie, veřejného zdravotnictví a všeobecného přehledu (navazuje na praxi působení ve zdravotnických zařízeních ve zdravotní politice nebo ve vzdělávání zdravotníků). Test se skládá z 80 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za nesprávnou odpověď se body neodčítají. Délka trvání testu je 90 minut. Maximální počet bodů je 80. Bakalářské studium musí být absolvováno do 20. 6. 2024, před vykonáním přijímací zkoušky do navazujícího studijního programu, nejpozději pak před distančním zápisem do studia, tj. do 7. 7. 2024. Do 30. 4. 2024 musí uchazeč vložit do elektronické přihlášky kopii/scan diplomu z bakalářského studia, pokud je již absolventem příslušného bakalářského studia nebo zaslat na studijní oddělení originální úřední potvrzení ze studijního oddělení VŠ o právě studovaném bakalářském programu/oboru a termínu konání SZZ (tj., že bude do 20. 6. 2024, resp. nejpozději do 7. 7. 2024 absolventem uvedených bakalářských programů/oborů.) Uchazeč, který ukončil bakalářské studium do roku 2023 doplní/vloží do elektronické přihlášky kopii/scan bakalářského diplomu. Uchazeč, který si podává přihlášku ke studiu programu Veřejné zdravotnictví v kombinované formě studia, musí v době od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 zaslat na Studijní oddělení LF, Kamenice 5, 625 00 Brno úřední potvrzení zaměstnavatele o absolvované praxi, formulář stáhněte na https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/pokus_navazujici_magisterske_studium/prijimaci_rizeni/VZK_-_potvrzeni_praxe_od_zamestnavatele.doc. Do studia si mohou podat e-přihlášky a být přijati absolventi VŠ se zdravotnickým zaměřením, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka: absolventi studijních programů Všeobecné lékařství (MUDr.), Zubní lékařství (MDDr.) /zákon č. 95/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů/; absolventi studijních programů vzdělávajících NLZP dle platné legislativy /zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů/ - absolventi studií lékařských a nelékařských zdravotnických povolání praxi nemusí dokladovat. Do kombinované formy studia si mohou podat přihlášky také absolventi příbuzných VŠ programů/oborů, kteří získali odbornou znalost zdravotnického prostředí praxí působením ve vedoucí pozici ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotní politice nebo ve vzdělávání zdravotníků po dobu déle než pět let. Praxi musí doložit originálem potvrzením od zaměstnavatele (formulář si stáhnete na webových stránkách https://www.med.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium). Uchazeči navržení pro přijetí musí před zápisovou schůzkou vložit do své e-přihlášky autorizovanou konverzi bakalářského anebo magisterského diplomu (ČR a SR) anebo nostrifikace, doložky o uznání zahraničního bakalářského vzdělání v ČR, poté je povolen distanční zápis do studia tak, aby byl proveden do 7. 7. 2024.(Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu pro potřeby e-přihlášky nevkládají, lze stáhnout z ISu. V případě návrhu na přijetí vkládají příslušný elektronický diplom vystavený na MU anebo u dřívějších studií bakalářského programu prostou kopii Bc. diplomu.)
 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Učebnice a přehledy biologie, somatologie, klinická epidemiologie, veřejné zdravotnictví, všeobecný přehled (navazuje na praxi působení ve zdravotnických zařízeních ve zdravotní politice nebo ve vzdělávání zdravotníků. Doporučená literatura: IVANOVÁ, Kateřina, JURÍČKOVÁ, Lubica, KLUGAR, Miloslav a kol. (2018) Sociální lékařství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5326-2. KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Radim LÍČENÍK, Jan MUŽÍK, Dana DOLANOVÁ, Martin KOMENDA, Jakub GREGOR a Ladislav DUŠEK. Metodické postupy pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP. Praha: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, 2018. 1.0. Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky k zajištění jednotného postupu pro vypracování klinických doporučených postupů (KDP) (diagnostických a terapeutických postupů založených na důkazech) akceptovaných na národní úrovni (Ministerstvem zdravotnictví https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=metodika KLUGAR, Miloslav. Systematická review ve zdravotnictví [online]. Univerzita Palackého v Olomouci 2015. MALÝ, Ivan. Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 114. ISBN 80-210-2006-7. NAŇKA O., ELIŠKOVÁ M.: Přehled anatomie. Praha, Galén, 2009. WILHELM, Zdeněk. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Brno, Masarykova univerzita 2010, 117 s. ISBN 80-210-2837-8
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Uchazeči musí úspěšně složit přijímací zkoušky, písemný odborný test z biologie, somatologie, klinické epidemiologie, veřejného zdravotnictví a všeobecného přehledu, které odpovídají základnímu znalostnímu profilu budoucího úspěšného absolventa. Na základě bodového ohodnocení bude z uchazečů vytvořen pořadník. Pro přijetí ke studiu je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.
 • Informace o odložené volbě
  Odložená volba není na LF možná.

Studium

 • Cíle

  Cílem vzdělávání a studia v nově akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském programu „Veřejné zdravotnictví“ je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru „Veřejné zdravotnictví“ (Public Health), potřebných k výkonu řídících a manažerských funkcí v systému poskytovatelů zdravotních služeb a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví. Studium má za cíl vzdělat, vychovat a pro klinickou praxi i výzkumnou práci připravit absolventy, kteří budou kompetentní k výkonu činností zaměřených na podporu Veřejného zdraví a kvalitu zdravotnických služeb a péče poskytované na základě vědeckých důkazů a to zejména v uvedených klíčových oblastech studia:

  - Zdravotnický management a leadership,

  - Management a monitoring klinického hodnocení,

  - Hodnocení zdravotnických technologií,

  - Tvorba systematických review a klinických doporučených postupů,

  - Kódování zdravotních služeb.

  Obsah programu je proto zaměřen jednak na upevnění a prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském; či magisterském programu a jednak na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví, jeho managementu a hodnocení v kontextu mezinárodně uznávaných požadavků, které definuje Agency for Public Health Education Accreditation (dále jen APHEA). V kontextu APHEA budou absolventi studia uplatnitelní v oblasti veřejného zdravotnictví také na pracovištích mimo ČR, zejména v Evropě.

  Nový studijní program bude reflektovat transformaci zdravotnického systému v kontextu mezinárodních snah o zkvalitnění péče (změny v poskytování zdravotních služeb a jejich řízení a hodnocení kvality péče) a reagovat na požadavky trhu práce a také na chybějící absolventy s odpovídající profesní kvalifikací (manažer kvality zdravotních služeb, monitor klinických studií, kodér zdravotních služeb, metodik klinických doporučených postupů). V současné době je možné získat obdobně zaměřené poznatky a dovednosti pouze v rámci jednotlivých izolovaných certifikovaných kurzů (k získání zvláštní odborné způsobilosti), či specializačních kurzů (k získání specializované odborné způsobilosti), není tak jednoznačně garantována jejich kvalita a homogenita z hlediska obsahu i využitých výukových forem, ale zejména nemají absolventi zajištěno, že jimi získané znalosti a dovednosti budou v klinické praxi využity.

  Požadavky na zkvalitnění zdravotních služeb, jejich odpovídající vykazování a následná úhrada, jsou klíčovými komponentami správně fungujícího rezortu zdravotnictví založeného na moderních principech a dostupných vědeckých poznatcích.

  Také s ohledem na nutnost racionalizace a transparentnosti výdajů na zdravotní péči, demografické trendy a nutnost podpory preventivních programů, je nezbytné vychovat profesionály, kteří se orientují v problematice managementu zdravotních služeb.

  Pozitivem nově koncipovaného programu je, oproti modelu, který byl využíván doposud v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, komplexní pojetí problematiky, možnost využití zkušeností ze zahraničí ve vzdělávání ve Veřejném zdravotnictví a do budoucna snaha o legislativní ukotvení profese.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Definovat a prakticky využívat a uplatnit uvážlivé uplatňování nejlepších vědeckých důkazů v praxi veřejného zdravotnictví (EBHC).
  • Rozhodovat v problematice procesního managementu, zvládat přechod od funkčního k procesnímu uspořádání instituce a ovládat základní problematiku managementu podpůrných služeb.
  • Působit jako expert schopný proškolovat ostatní zdravotnické pracovníky v identifikaci a uplatňování vědeckých důkazů v praxi veřejného zdravotnictví (EBHC).
  • Odborně komunikovat s poskytovateli zdravotních služeb (lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky) i s příjemci péče (pacienti a další blízké osoby) o řešení praktických problémů v oblasti řízení zdravotních služeb, jejich kódování, monitorování
  • Využívat širokých teoretických znalostí disciplín právních, ekonomických a etických v managementu zdravotních služeb.
  • Využívat poznatky z legislativy spojené se systémem zdravotnictví, zejména s dopadem na poskytování zdravotních služeb v oblasti kvality péče
  • Dokumentovat postupy vedoucí k získání uplatňování nejlepších vědeckých důkazů v praxi veřejného zdravotnictví (EBHC) – od fáze identifikace po implementaci.
  • Prakticky využívat informace z mezinárodních i národních databází zdravotnických informací - Eurostatu a Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) s akcentem na analýzu a řešení epidemiologické situace
  • Využívat manažerské dovednosti (plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu), principy strategického řízení, tvorby strategie a její implementace u poskytovatele zdravotních služeb.
  • Využívat znalostí z oblasti zdravotní politiky, vývoje evropské a české zdravotní politiky, evropské strategie Světové zdravotnické organizace, základní směrnice EU se vztahem ke zdravotnictví, evropských zdravotnických systémů, regionální zdr.
  • Vytvořit interpretovat a uplatnit, systematická review, a klinické doporučené postupy, realizovat hodnocení dle nejvyšší standardů hodnocení zdravotnických technologií.
  • Používat nomenklaturu a klasifikační systémy užívané ve zdravotnictví a kódovat zdravotní služby.
 • Uplatnění absolventa

  Obor je založen na širokých základech biomedicínských a manažerských disciplín, s velkým důrazem na praktické aspekty uplatnění absolventů v řídících a manažerských funkcích v systému poskytovatelů zdravotních služeb a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví. Široký základ a možnost flexibilního výběru diplomových/absolventských prací umožní absolventům směřování i do oblastí aplikovaného epidemiologického, biomedicínského a klinického výzkumu, dále do oblasti hodnocení zdravotnických technologií a Evidence-Based Healthcare (systematická review a klinické doporučené postupy). Úspěšní absolventi předkládaného programu najdou uplatnění v organizacích poskytovatelů zdravotních, ale i sociálních služeb, (v běžné klinické praxi, managementu a výzkumu v tuzemsku i zahraničí) v neziskových organizacích zaměřených na podporu veřejného zdraví. Dále díky znalosti zdravotnické nomenklatury a kódování služeb se uplatní ve zdravotních pojišťovnách. Díky získání znalostí a dovedností ve zdravotnické statistice najdou uplatnění v organizacích zaměřených na sledování výkonnosti zdravotních služeb (státní i nestátní instituce, orgány státní správy). Díky znalostem z oblasti na důkazech založeného zdravotnictví (evidence based healthcare) a monitorování klinických studií se uplatní také ve specializovaných výzkumných institucích a budou schopni mezinárodní spolupráce (podrobněji viz studie proveditelnosti).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktická výuka je nedílnou součástí vzdělávání v předkládaném programu a bude zabezpečena pro všechny studenty u smluvních poskytovatelů zdravotnických služeb/zdravotnických zařízení, kteří se již podílejí na zajišťování výuky klinických předmětů na LF MU a dále u externích zaměstnavatelů. Praktická výuka bude orientována na získání zkušeností v managementu zdravotnických zařízení, poskytovatelů zdravotních služeb (oddělení personální, ekonomické, hodnocení kvality, oddělení kódování a monitorování zdravotních služeb, odd. koordinace výzkumné činnosti poskytovatele zdravotních služeb – odd. pro vědu a výzkum). Výuka bude probíhat pod vedením zkušených mentorů, uznání absolvování praxe bude vždy na základě doložení písemného vyjádření pověřeného mentora z pracoviště, na němž je praxe realizována. Konkrétní náplně praxí budou definovány v rozpisu úkonů a činností („logbook“), které je student během praxe povinen realizovat, a které budou následně potvrzeny garantem praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zaměření kvalifikačních prací je různorodé. Studenti častokrát volí témata, se kterými se setkali v průběhu studia, výkonu odborné praxe anebo problematiky související s výkonem povolání. Předpokládá se, že zpracováním závěrečné práce student prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou, schopnost formulovat cíle výzkumu a výzkumné otázky, zvolit si správnou metodiku výzkumu, získaná data vhodně analyzovat (u kvantitativního výzkumu je použita forma deskriptivní analýzy absolutní a relativní četnost). V části diskuse student porovnává své zjištění s jinými odbornými zdroji, zamýšlí se nad výsledky, navrhuje doporučení pro praxi.

  Hodnocení závěrečných prací vedoucím práce a oponentem je realizováno formou šablon - Posudek vedoucího a Posudek oponenta diplomové práce (zhodnocují se jednotlivé oblasti závěrečné práce - význam práce, zpracování teoretické části, zpracování empirické části, diskuse a závěry, kvalita literární rešerše a formální úprava práce).

  Struktura závěrečné práce má stanovena striktní pravidla a předepsané struktury. Pokyny pro vypracování závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dále recenzovanou publikací Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory (autorský kolektiv Katedry ošetřovatelství a porodní asistence LF MU), která uvádí konkrétní kritéria a doporučení pro zpracování závěrečné práce. Publikace autorského kolektivu je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)], dostupná na webových stránkách https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js19/metodika_zp/web/index.html

  Finální verzi závěreční práce studenti vkládají do Informačního systému Masarykovy univerzity v části – archiv.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program je koncipován jako navazující magisterský, jeho možným přímým pokračováním je tedy výhradně doktorské studium. Mezi studijní programy doktorského studia, které připadají v úvahu (a jsou již na LF MU uskutečňovány), lze zařadit následující: Bioetika; Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie.

  Možné je i uznání absolvování příslušných předmětů v rámci jiných bakalářských a magisterských studijních programů v rámci LF MU či jiných fakult MU a následné vystudování i druhého studijního programu (např. ekonomika, právo, sociální práce na ESF, PrF, FSS MU), čímž by absolvent získal ještě širší znalosti související s managementem a právními předpisy. Předpokladem je také příprava doktorského programu přímo navazujícího na navrhovaný program – „Veřejné zdravotnictví“.

Základní údaje

Zkratka
N-VZDRAV
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
43
počet aktivních studentů
10
počet závěrečných prací