Cíle studijního programu

Cílem doktorského studia je příprava specializovaných odborníků se zaměřením na teorii výtvarné výchovy a jejích přesahů k dalším oborům. Základem je vytváření teoretického zázemí oboru, oborový vědecký výzkum a rozšiřování odborných kompetencí směrem k teorii a praxi výtvarné a galerijní pedagogiky.

Důležitou součástí je prohlubování vědomostí v navazujících vědeckých oborech (mj. historie a teorie umění, filozofie a psychologie umění), které vymezují historické a filozofické dimenze oboru výtvarná výchova. Sledovanými okruhy jsou zejména výtvarná tvořivost, výtvarné vnímání, interpretace výtvarného díla, zprostředkování umění, tvorba jako forma psychosociální terapie.

Absolventi studia získávají profilové kompetence pro teoretickou transformaci obsahů výtvarné kultury v rámci další vědecké práce, publikační činnosti i uplatnění v terciálním školství, v galeriích i v dalších odborných institucích.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studia je příprava specializovaných odborníků se zaměřením na teorii výtvarné výchovy a jejích přesahů k dalším oborům. Základem je vytváření teoretického zázemí oboru, oborový vědecký výzkum a rozšiřování odborných kompetencí směrem k teorii a praxi výtvarné a galerijní pedagogiky.

  Důležitou součástí je prohlubování vědomostí v navazujících vědeckých oborech (mj. historie a teorie umění, filozofie a psychologie umění), které vymezují historické a filozofické dimenze oboru výtvarná výchova. Sledovanými okruhy jsou zejména výtvarná tvořivost, výtvarné vnímání, interpretace výtvarného díla, zprostředkování umění, tvorba jako forma psychosociální terapie.

  Absolventi studia získávají profilové kompetence pro teoretickou transformaci obsahů výtvarné kultury v rámci další vědecké práce, publikační činnosti i uplatnění v terciálním školství, v galeriích i v dalších odborných institucích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • plnohodnotně rozvíjet oborovou teorii a metodologii v podobě teoretických textů a výzkumné i vzdělávací práce
  • interpretovat a zprostředkovat nejaktuálnější tendence ve výtvarné pedagogice i v umění v odborných textech
  • vytvářet výzkumné i vzdělávací týmy, vést tvůrčí dílny, aktivně vystupovat na konferencích i jiných odborných úrovních
  • rozvíjet mezioborové přesahy výtvarné a galerijní pedagogiky, koordinovat spolupráci vzdělávacích institucí s galeriemi a napomáhat socializaci umění
  • Kvalifikovaně se uplatňovat v profesi akademického pracovníka na vysokých školách i v odborných profesích v oblasti galerií a muzeí umění
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi se uplatňují na vysokých školách, v dalších vzdělávacích či výzkumných institucích, v galeriích i v kulturních institucích. Absolventi předchozího programu, na nějž program Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky navazuje, působí na vysokých školách (např. MU, UK Praha, FUD UJEP Ústí n. L., PdF UK Bratislava, FaVU VUT v Brně), ve výstavních institucích (např. Národní galerie Praha, Dům umění města Brna, Galerie mladých Brno, Moravská galerie v Brně), dále v redakcích a v uměleckém provozu.

  Pro odborný rozvoj oboru je důležité i uplatnění na středních školách s uměleckým i všeobecným zaměřením.

 • Praxe

  Praxe v průběhu studia i po jeho absolvování má několik rovin. Vedle ryze učitelské práce v podobě výuky na mateřské katedře a na středních i dalších školách se studující i absolventi podílejí na výzkumné práci v rámci grantových projektů, spolupracují s dalšími vysokoškolskými pracovišti a s galeriemi. Dále absolvují praxi při zahraničních i tuzemských stážích, v tvůrčích dílnách, na konferencích i odborných a výtvarných sympoziích.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Cílem je původní a přínosné zpracování oborové problematiky v komplexním teoretickém spisu.

  Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu a vycházejí ze samostatného výzkumu.

  Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky a vedle vlastního výzkumu vycházejí z autorských tvůrčích aktivit.

  Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.

Základní údaje

Zkratka
D-TAGE
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2200 €

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje