Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu.

Cíle studijního programu

Cílem navazujícího magisterského studia novořečtiny je prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které studenti a studentky získali v bakalářském cyklu, a jejich rozšíření o střední fáze vývoje řeckého jazyka, dějin a kultury, především literatury (byzantské období, turecká nadvláda). Na základě vlastní volby výběrových kurzů studenti a studentky mohou prohloubit svou specializaci o synchronní lingvistiku, literární teorii či literární komparatistiku.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského studia novořečtiny je prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které studenti a studentky získali v bakalářském cyklu, a jejich rozšíření o střední fáze vývoje řeckého jazyka, dějin a kultury, především literatury (byzantské období, turecká nadvláda). Na základě vlastní volby výběrových kurzů studenti a studentky mohou prohloubit svou specializaci o synchronní lingvistiku, literární teorii či literární komparatistiku.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit hlavní tendence vývoje řecké literatury od středověku a zasadit je do mezinárodního kontextu
  • vysvětlit vývoj novořeckého jazyka od helénistické koiné po současnost
  • správně zasadit kulturní a jazykové dění v Řecku od středověku po současnost do historického kontextu
  • plynule hovořit a kultivovaně psát v novořečtině na úrovni C1 evropského referenčního rámce
  • charakterizovat tvorbu významných byzantských a novořeckých autorů
  • číst a interpretovat byzantskou a novořeckou literaturu, včetně textů v katharevuse
  • napsat vědecky fundovaný text, který se opírá o nejnovější odborné poznatky a dokládá autorovu schopnost samostatného výzkumu
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského programu novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí. Mohou pokračovat v doktorském studiu v Česku či v zahraničí a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti. Jsou dostatečně odborně vybaveni pro práci v cestovním ruchu či v komerční sféře tam, kde je vyžadována znalost řečtiny (cestovní kanceláře, průvodcovství, obchodní sektor, bankovní sektor). Rovněž se mohou uplatnit jako překladatelé či v práci pro neziskové organizace působící v Řecku v rámci mezinárodní pomoci. Mohou se podílet se na organizaci kulturních či propagačních akcí spojených s Řeckem (koncerty, folklórní festivaly, veletrhy) nebo pracovat v institucích, které zajišťují mezinárodní diplomatické kontakty (velvyslanectví, konzuláty, hospodářská komora, evropské instituce aj.). Vzhledem k obeznámenosti s filologickou prací jsou připraveni i na redaktorskou a editorskou práci v médiích, zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách. Uplatní se rovněž v profesích, které vyžadují všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a resumé. Student si téma práce vybírá samostatně ze seznamu témat zveřejněných v IS MU ("Rozpisy témat"), nebo po domluvě se školitelkou. Kromě schopnosti samostatně vyhledat relevantní bibliografii k zadanému tématu, excerpovat ji a kriticky zhodnotit prokazuje také schopnost samostatného výzkumu a analýzy jazykových dat či interpretace literárních děl a formulace odpovídajících závěrů.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijnho programu se může ucházet o studium v jakémkoli doktorském programu, splní-li podmínky pro přijetí. Přímou návazností je doktorský studijní program Řecká studia na FFMU.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-REA_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
1250 €

Filozofická fakulta
Program zajišťuje