Hodnota za peníze ve zdraví

Představení studijního programu

Chcete se stát odborníkem v oblasti ekonomiky zdravotnictví? Na Masarykově univerzitě při studiu na šesti fakultách získáte potřebné znalosti z oblasti ekonomie, zdraví, epidemiologie, famacie, sociálních i právních aspektů a především si vše vyzkoušíte v praxi.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem vzdělávání a studia v nově akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském programu "Aplikovaná ekonomie zdravotnictví" je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti ekonomie zdravotnictví a hodnocení zdravotnických intervencí potřebných k výkonu analytických, ekonomických a manažerských funkcí ve zdravotnických systémech a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví a formulaci politik zdraví a jejich analýz.

  Studium má za cíl vzdělat, vychovat a pro praxi i výzkumnou práci připravit absolventy, kteří budou kompetentní k výkonu činností zaměřených na hodnocení a posuzování zdravotnických intervencí a technologií a hodnocení kvality a efektivnosti zdravotnických služeb, a to zejména v uvedených klíčových oblastech studia:

  - hodnocení kvality a efektivnosti zdravotnických služeb;

  - analýzy udržitelné hodnoty za peníze;

  - analýzy velkých dat ve zdravotnictví;

  - analýzy zdravotních politik a plánů;

  - hodnocení a posuzování zdravotnických technologií.

  Obsah programu je proto zaměřen jednak na upevnění a prohloubení vzdělání získaného v předchozím bakalářském či magisterském programu a jednak na získání specifických znalostí a dovedností z oblasti aplikované ekonomiky zdravotnictví a hodnocení zdravotnických technologií v kontextu mezinárodně uznávaných požadavků praxe, které jsou definované mimo jiné i v projektu spolupráce EUnetHTA Evropské unie, a mezinárodně uznávaných institucích INAHTA a HTAi.

  Nový studijní program bude reflektovat transformaci zdravotnického systému v kontextu mezinárodních snah o zkvalitnění péče (změny v poskytování zdravotních služeb a jejich řízení a hodnocení kvality péče) a reagovat na požadavky trhu práce a také na chybějící absolventy s odpovídající profesní kvalifikací (aplikovaná ekonomika ve zdravotnictví). V současné době je možné získat obdobně zaměřené poznatky a dovednosti pouze v rámci jednotlivých izolovaných certifikovaných kurzů (k získání zvláštní odborné způsobilosti), či specializačních kurzů (k získání specializované odborné způsobilosti), není tak jednoznačně garantována jejich kvalita a homogenita z hlediska obsahu i využitých výukových forem.

  Požadavky na zkvalitnění zdravotních služeb, jejich odpovídající vykazování a následná úhrada, jsou klíčovými komponentami správně fungujícího rezortu zdravotnictví založeného na moderních principech a dostupných vědeckých poznatcích. I proto s ohledem na nutnost racionalizace, efektivnosti a transparentnosti výdajů na zdravotní péči, demografické trendy a nutnost podpory preventivních programů, je nezbytné vychovat profesionály, kteří se orientují v problematice hodnoty zdraví za peníze.

  Interdisciplinarita a komplexní pojetí problematiky, navíc s možností využití zkušeností z praxe a ze zahraničí a do budoucna snaha o legislativní ukotvení profese aplikované ekonomiky ve zdravotnictví dávají předpoklad pro uplatnění absolventů na trhu práce i pro základní a aplikovanou vědu a výzkum v oboru ekonomiky zdraví.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Pochopit, posoudit a vytvořit hodnoticí rámec pro přidělování omezených zdrojů ve zdravotnictví.
  • Rozvíjet kritické schopnosti a kompetence v oblasti ekonomiky zdraví, farmakoekonomiky a hodnocení zdravotnických technologií, včetně dovedností v oblasti hodnocení, šíření informací a komunikace pro různé zúčastněné strany, včetně poskytovatelů.
  • Používat zdravotně-ekonomické modely k analýze rozhodnutí spotřebitelů, investorů, soukromých společností, vládních agentur a plátců v oblasti zdravotní politiky.
  • Uplatňovat znalosti mikro- a makroekonomických modelů při analýze možností a strategií směřujících k udržitelnému rovnému přístupu ke kvalitní zdravotní péči založenému na důkazech, vč. vícekriteriální rozhodovací analýzy a meziodvětvové analýzy.
  • Analyzovat a interpretovat makroekonomické údaje za účelem tvorby zdravotní ekonomické politiky a vyhodnocovat dopad makroekonomických událostí na zdravotnické organizace na makro (národní), mezo (regionální) a mikro (jednotliví poskytovatelé) úrovni
  • Rozvíjet dovednosti a praktické znalosti v oblasti pokročilých statistických metod pro analýzu velkých dat, statistiky zdravotnických dat, analýzy a její interpretace, ekonometrie zdravotní a sociální péče.
  • Interpretovat ekonomické právní předpisy a analyzovat a kriticky hodnotit právní a etické prostředí subjektů působících v oblasti prevence a ochrany zdraví.
  • Rozvíjet měkké dovednosti jako komunikace, aktivní naslouchání, time management, týmová práce a kritické myšlení klíčové při řešení problémů ve zdravotnických organizacích, u poskytovatelů péče či při tvorbě politik.
 • Uplatnění absolventa

  Navržený studijní program je určen pro studenty se zájmem o rozšiřující se obor ekonomie zdravotnictví a jeho uplatnění v podnikání. Program je založen na širokých interdisciplinárních základech biomedicínských, ekonomických, farmakologických a dalších disciplín, s velkým důrazem na praktické aspekty uplatnění absolventů v řídících a manažerských funkcích v systému poskytovatelů zdravotních služeb a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví se zaměřením na ekonomické aspekty.

  Široký základ a možnost flexibilního výběru diplomových/absolventských prací umožní absolventům směřování i do oblastí aplikované ekonomie zdravotnictví a výzkumu v dané oblasti, dále do oblasti hodnocení zdravotnických technologií a Evidence-Based Healthcare (systematická review a klinické doporučené postupy).

  Absolventi předkládaného programu najdou uplatnění jako specialisté v institucích zabývajících se organizací a financováním zdravotnických služeb a také ve společnostech a podnicích odpovědných za výrobu nebo distribuci zdravotnických technologií a jako individuální konzultanti pro soukromý i veřejný sektor. Také se mohou uplatnit ve veřejné správě.

  Mezi pracovní pozice patří:

  - poradce pro ekonomiku zdraví,

  - zdravotní datový vědec,

  - hodnotový konzultant zdravotnické ekonomiky,

  - konzultant klinických výsledků,

  - manažer zdravotních výsledků,

  - Market Access Manager,

  atd.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktická výuka je nedílnou součástí výuky v předloženém programu a bude poskytována všem studentům programu.

  Během praxe se studenti zapojí do několika intenzivních projektů, ve kterých budou přímo spolupracovat s odborníky z oboru a institucí zaměřených na danou problematiku a v posledním semestru završí studium trainee programem.

  Možnost stáže u přidružených partnerů umožní studentům spolupracovat s výkonnými manažery, kteří se denně zabývají problematikou ekonomiky zdravotnictví (HE), farmakoekonomie (PE) a hodnocení zdravotnických technologií (HTA) (přibližně 2/3 stáží). Druhou možností stáže bude účast na akademickém výzkumu na partnerských nebo přidružených partnerských univerzitách (cca 1/3 stáží).

  Ambicí je navázání dlouhodobého udržitelného partnerství s vybranými akademickými a odbornými institucemi aplikované zdravotnické ekonomie směřující k dalšímu posílení akademického výzkumu v oblasti ekonomiky zdravotnictví, farmakoekonomiky a HTA a využití jejich kapacit a schopností ve vysoce žádaných pracovních pozicích na úrovni jednotlivých zainteresovaných subjektů v oblasti zdravotní péče (např. orgány zdravotní politiky, poskytovatelé zdravotní péče, plátci zdravotního a sociálního pojištění, zástupci průmyslu produktů a služeb zdravotnických technologií, skupiny prosazující pacienty, partnerské akademické a školicí instituce, abychom jmenovali alespoň některé).

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zaměření kvalifikačních prací bude ve vztahu k oboru různorodé. Studenti budou moci volit témata, se kterými se setkali v průběhu studia, výkonu odborné praxe anebo problematiky související s výkonem povolání. Předpokládá se, že zpracováním závěrečné práce student prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou, schopnost formulovat cíle výzkumu a výzkumné otázky, zvolit si správnou metodiku výzkumu, získaná data vhodně analyzovat (využít vhodné metody). V části diskuse student porovnává své zjištění s jinými odbornými zdroji, zamýšlí se nad výsledky, navrhuje doporučení pro praxi.

  Hodnocení závěrečných prací vedoucím práce a oponentem je realizováno formou šablon - Posudek vedoucího a Posudek oponenta diplomové práce (zhodnocují se jednotlivé oblasti závěrečné práce - cíl práce a jeho naplnění, obsahové zpracování nebo formální úprava práce).

  Struktura závěrečné práce má stanovena striktní pravidla a předepsané struktury. Pokyny pro vypracování závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, a ve vztahuk ke specifikům oboru také recenzovanou publikací Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory (autorský kolektiv Katedry ošetřovatelství a porodní asistence LF MU), která uvádí konkrétní kritéria a doporučení pro zpracování závěrečné práce.

  Finální verzi závěreční práce studenti vkládají do Informačního systému Masarykovy univerzity v části – archiv.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program je koncipován jako navazující magisterský, jeho možným přímým pokračováním je tedy výhradně doktorské studium. Mezi studijní programy doktorského studia, které připadají v úvahu (a jsou již na na ESF MU, LF MU nebo FaF MU uskutečňovány), lze zařadit následující: Veřejná ekonomie, Hospodářská politika, Biomedicínské vědy, Farmakologie nebo Bezpečnost a kvalita léčiv.

  Možné je i uznání absolvování příslušných předmětů v rámci jiných bakalářských a magisterských studijních programů v rámci MU a následné vystudování i druhého studijního programu (např. ekonomika, právo, sociální práce na ESF, PrF, FSS MU), čímž by absolvent získal ještě širší znalosti související s daným programem.

  Program zapadá také do připravovaného doktorského programu "Veřejné zdravotnické služby", který by přímo navazoval na navrhovaný program – „Aplikovaná ekonomie zdravotnictví“.

Základní údaje

Zkratka
N-AHEA
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
95000 Kč